Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

77. Saimnieki un kalpi 1360–1365

Saimnieks ēda auna gaļu,Es tos ragus klabenāj;Saimnieks pēra saimenieci,Es tās kājas stirenāju. Kalpa puisis, auz uz karu,Tie uz viena rēķenam’ –Kalpam dzedra valodiņa,Auzej garja sēnaliņa. Kur, pie vēja, vilcīš bija –Zaķit’s nesa kazlēniņu;Kur, pie vēja, saimenieki –Kalpīš jēma saimenieci. Kur kungim tādi vīri,Kādi mani bāleniņi –Ar krūtem kalnus stūma,Rokej nesa ozoliņus. Melna čūska miltus malaViduj […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

79. Lauku darbi 1372–1377

Steidz, brāliti, miežus sētAr abām rociņām:Lakstīgala, meluģite,Saka īsu vasariņu. Ai rudzi, rogaini,Tavu dārgu akotiņu:Tevis dēļ Rīgas kungiZelta naudu kaldenāja. Divi diži lielijās,Abi ziemu pārcietuši:Rudzi sniega apakšej,Bite koka dobumej. Aili manu muļķa prātuPret kalniņu zierņus sēt:Gan izsviedu pillu sauju,Visi rit lejiņe. Grābjat sienu, grābējiņas,Man sieniņa nevajaga:Man sieniņu sagrābuseTautu dēla māmuļite. Piekusuši bāleniņi,Siekim rudzus mērīdami;Kā māsiņa nepiekusaPa […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

80. Zvejošana 1378–1380

Nāc, menciņi, tai rovej,Kur dzierd mani lelojam;Es tav došu kumāsiņuZīda diega galiņej. Kas tur viz, kas tur zvērāTai zvejnieka laiviņej?Tā zvejnieka līgaviņaZelta naudu rēķenāja. Balta ieva noziedējaJūras krasta maliņej,Pūš vējiņis, bierst ziediņiZvejnieciņa laiviņej.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

81. Talka vispār, mēslu talka 1381–1384

Dod, māmiņa, pulkej mani,Pulkej laba dzīvāšena:Iet iedama, kur iedama,Iet raženi dziedādama. Mūs brāliša sūdus vedaŠķēlaiņim ratiņim:Lai aug mieži līdumejŠķēlaiņam vārpiņam. Mūs brāliša mēslus vedaZeltītim ratiņim;Šķēlaiņim ratiņim;Mūs’ māsiņas ārdītājasSudrabiņa dakšiņam.Dreijātam dakšiņam. Mēslus veda, mēslus veda,Kam tie mēsli piederēja:Kunga mēsli, tēva rati,Brāļa bēri kumeliņi.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

85. Par kokiem 1399–1404

Ozoliņi, zemzariņi,Kam tu augi lejiņej?Puiši tavas saknes mina,No kalniņa tecēdami;Meitas tavus zarus lauza,Kalniņej stāvēdamas. Sen dzierdēju, nu redzēju:Kalnej auga ozoliņis –Zelta zari, varja saknes,Sudrabiņa lapiņam. Ozoliņi, ozoliņi,Tavu lielu resnumiņu:Tek bitīte trīs dieniņas,Nevarēja aptecēt. Ozoliņis gauži raud:Zīles bira upitej;Tā ozola paša vaina –Kam aug upes līkumej. Dreijāts auga ozolīšDreijātaji kalniņej;Tur sidraba vāveriteTimerēti timerēja. Priede, egle, priede, […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

86. Par putniem 1405–1408

Es varēju meža putnusPa vārdam izdziedāt:Irbe – Grieta, megnis – Juris,Teterītis – Bērtulitis. Visas manas gaznas drānasMeža putnu mugurej:Gulbjam balta, dzeņam raiba,Žagatej mēlenite. Es nejātu gar jūrmaluBez tērauda zobentiņa:Jūrjas putni, gaigališi,Tramda manu kumeliņu. Runāj’ gailis ar vistiņu:Kur naksniņu gulēsim?Īsas kājas, dziļš sniedziņis,Tālu salmu gubezitis.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

88. Ērmi 1413–1415

Kas nav ērmus jau redzējis,Lai nāk ērmus skatīties:Ūdens cirta akmeņam,Akmens gālu purenāja. Kas nav ērmus jau redzējis,Lai nāk ērmus skatīties:Vistej pupi, cūkej ragi,Akmeņam kājas, rokas. Kas nav ērmus jau redzējis,Lai nāk ērmus skatīties:Ozols auga, zari dega,Gailis dzied galiņej.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

87. par zvēriem 1409–1412

Briedis brida, ledu lauza,Brālišam naudu nesa;Nebrien, briedi, nelauž ledu,Nav brālitis sētiņej. Eijā, eijā, lāču lēle,Ko tā lāču māte dara?Sūnas plūca, midzi vilka,Taisa mīkstu gulēšanu. Aili, aili, es nevaruBez suniša elpēties:Upe tek caur sētiņu,Ūdre kāpa namiņej. Sunišam maizi devuDižen lielu gabaliņu:Sunits manu sētu sārgaTumšu nakti, gaišu dienu.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

84. Gadalaiki, gadskārtas 1392–1398

Koši, koši, jauki, jauki,Kad bij silta vasariņa;Dzied putniņi, dzied ganiņi,Daiļi jāja pieguļnieki. Gausi nāca, drīz aizgājaTie bagāti Ziemas svētki:Trīs dieniņas, trīs naksniņasIet par kalnu dziedādami. Kas tur rībenaUz istabiņu:Ziemsvētki dancenaSav kumeliņu. Sen dzierdēju, nu redzējuZiemas svētku kumeliņu:Gar zemiti krētes vilka,Ar basam kājiņam. Nāc, māsiņa, ciemotiesZiemas svētku vakarej:Būs pupiņas, būs zierniši,Būs cūciņas šņukuritis. Puiši, puiši, Ziemas […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

83. Lieldienas 1388–1391

Vai manu zaļvarjaLielaju dienu:Es lēkšus pārlēcuPār Daugaviņu. Ziemas svētki, Liela diena,Tie meitam diži radi:Ziemas svētkos bukim lēca,Lieldien kāra šūpuliti. Nekarjat šūpulītiAramej zemītej –Ne tur auga mieži, rudzi,Papārdites vien ziedēja. Ko nu došu brālišamPar šūpuļa kārumiņu?Vista pautus neizdēja,Nav cimdiņi noadīti.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

82. Miesmeša dziesmas 1385–1387

Minam nātras, minam nātras,Lai aug balti kāpostiņi;Stropš tavs jērīš,Stropš kazlēnīš. Lūdzama, māmiņa,Laiž bērnus iekše:Stulbs tavs jērs,Stulbs kazlēns. Miesmeti, mellaci,Kam nāci tik agri?Pīrāgi ne cepti,Ne beķerēti.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

78. Bajāra meitas, bajārs pats 1366–1371

Miezišam balts miltiņis,Ko līdz baltis – sēnalotis;Bajāram daiļas meitas,Ko līdz daiļas – netikušas. Ai, bajāru bajāriņi,Iesim naudu mērīties:Tav bij sieks sīkas naudas,Man pušpūrs dālderiši. Tikušam, mākušamPie bajāra laba dzīve –Viegli dores virenāt,Reti vārdus atbildēt. Es pūriņu nemitotuAr bajāru meitiņām:Bajāriņa meitiņāmLini zied pūriņej;Man, nabaga sērdienej,Ziedēj baltas villainites. Tīrumej liela smilga,Ilgi rasa galiņej;Bajāram daiļas meitas,Ilgi zied vaiņagej. […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

76. Tēvu zeme 1354–1359

Visiem labi, visiem labiManej tēva tīrumej:Zaķam labi cilpu mest,Teterjam rubenāt. Kalnej kāpu raudzīties:Kas ar manu tēvu zemi;Vai ar tautas, vai ar brālis,Vai irbītes putenāja;Ne ar tautas, ne ar brālis,Tik irbītes putenāja. Līdzi, līdzi, līgaviņa,Ar cieriti, ar kapliti:Visa mana tēvu zemeAtlasam apauguse. Kas kait man nedzīvātManej tēva sētiņej:Visapkārt ievas zied,Viduj zelta ābelite. Simtiem auga ozoliņiPie brāliša […]