Categories
UNESCO statuss

Glābšanas programma 2017. -2019.

Suitu kultūrtelpas saglabāšanas un attīstības pasākumu plāns (2017. -2019. gadam)

Suitu kultūrtelpas saglabāšanas un attīstības pasākumu plāns 2014. – 2020. gadam (turpmāk – Plāns) ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots ar mērķi saglabāt un nodrošināt vērtību pārmantojamību suitu kultūrtelpā, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā (turpmāk – UNESCO Saraksts) un 2016. gadā Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (turpmāk – NKM saraksts). Pirmo reizi šāds Plāns tika izstrādāts 2009.-2013. gada periodam kā daļa no suitu kultūrtelpas nominācijas UNESCO Sarakstam. Plānu ir izstrādājis Etniskās kultūras centrs “Suiti sadarbībā ar suitu kopienu un valsts, pašvaldību iestādēm u.c. institūcijām. Saskaņā ar Nodomu protokolu par sadarbību sutu kultūrtelpas saglabāšanā (turpmāk – Nodomu protokols), kas noslēgts 2016. gada 17.augustā, tā slēdzējpuses reizi gadā tiekas, lai izvērtētu paveikto Plāna izpildē, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktu tajā izmaiņas. Nodomu protokola slēdzējpuses 2017. gadā sagatavo informāciju par Plāna izpildi un iekļauj to valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par suitu kultūrtelpas saglabāšanas stāvokli, kā arī valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par Konvencijas par nemateriāla kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanu Latvijā.

Plānā izmantotie saīsinājumi:

Suitu kopiena ir neliela, kompakti dzīvojoša Latviešu etnokonfesionālā (katoļu) grupa, kas radusies pateicoties reliģiskajai pašizolācijai vairāku gadsimtu garumā, suitu kopiena ir radījusi, uzkrājusi un lielā mērā saglabājusi līdz mūsdienām unikālu nemateriālās kultūras mantojumu, kura atsevišķi elementi sakņojas pat pirmskristietības periodā. Šis mantojums šodien sevī nes ne tikai seno kuršu tradicionālās kultūras ietekmi, bet to ir bagātinājušas arī nu jau gandrīz izzudušo lībiešu, kā arī poļu un vācu tautu kultūras, kuru kopienas gadsimtiem ir dzīvojušas šajā apvidū. Cauri savai kolorītajai vēsturei nelielā suitu kopiena ir spējusi radīt un lielā mērā saglabāt līdz mūsu dienām ļoti bagātu nemateriālās kultūras mantojumu.
„Suiti” – Etniskās kultūras centrs „Suiti”
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
KM – Kultūras ministrija
EM – Ekonomikas ministrija
LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs
UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
ZM – Zemkopības ministrija
LFK – Latviešu folkloras krātuve
VRAA – Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
LU – Latvijas Universitāte
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija
Alsungas novada dome, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldības
Alsungas vidusskola, Alsungas muzejs, Alsungas mūzikas skola, Pirmskolas Izglītības iestāde “Miķelītis”
Alsungas, Jūrkalnes, Gudenieku Romas katoļu draudzes
Biedrības “Suitu amatnieki”, “Suitu novads”, “Suitu kultūras mantojums”
UNESCO ASP tīkls – UNESCO Asociēto skolu projekta tīkls
UNESCO Saraksts – UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
NKM saraksts – Latvijas Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts

Nr.p.k. Aktivitāte Iesaistītās institūcijas Finanšu/ resursu avoti Rezultāti Indikatori+ finansējuma apjoms un avots
1. Pētniecība un dokumentēšana
Mērķis: nodrošināt regulāru un metodisku suitu nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu un pētniecību, veicinot sadarbību ar izglītības un pētniecības iestādēm un suitu kopienu.
1.1. Veikt lauka pētījumus suitu nemateriālās un materiālās kultūras apzināšanai un izpētei, attīstot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm (t.sk., ārpus Latvijas) un pētniecības iestādēm. EKC „Suiti”, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības

Sadarbības partneri:
Augstākās izglītības iestādes (JVLMA, LU, LKA u.c.)
Valsts (VKKF) un pašvaldības Regulāri un metodiski pētītas suitu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes un to praktizētāji. * Pētījumu skaits;
* Dokumentēto vienību skaits.
1.2.Fiksēt suitu kopienas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes un to praktizētājus NKM saraksta vajadzībām. EKC “Suiti”, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, LNKC Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums Informācija par suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm un to praktizētājiem ir fiksēta un pieejama plašākai sabiedrībai. * Fiksēto nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju/to praktizētāju skaits.
1.3. Digitalizēt Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku draudzes reģistrus (dzimšana, laulības, miršanas dati). EKC „Suiti”, suitu draudzes, LFK Valsts (VKKF) un pašvaldības No 1690. gada dzimšanas, miršanas un laulību reģistru dati par suitu kopienu ir publiski pieejami lasīšanai ērtā formā ievērojot konfidencialitāti, ko nosaka Baznīcas likums un Latvijas Republikas likumdošana. * Digitalizēto vienību skaits;
* Atšifrēto vienību skaits;
* LFK nodoto vienību skaits;
1.4. Digitalizēt un padarīt pieejamus suitu folkloras materiālus. EKC „Suiti”, suitu draudzes, LFK Valsts (VKKF) un pašvaldības * Publiski pieejamas suitu tautas dziesmas un to varianti (52 000);
* Veikta LFK digitalizētā suitu nemateriālā kultūras mantojuma materiāla apkopošana;
* Apkopots materiāls par suitu teicējiem
* Digitalizēto vienību skaits;
* Atšifrēto vienību skaits;
* LFK nodoto vienību skaits.
1.5. Apzināt, apkopot un kartēt suitu kultūrtelpā saglabājušos vietvārdus. EKC „Suiti” Valsts (VKKF) un pašvaldības Nodrošināta suitu vietvārdu saglabāšana un izmantošana publiskajā telpā. * Fiksēto vienību skaits.
1.6. Nodrošināt publikāciju sagatavošanu un izdošanu suitu izloksnē. EKC „Suiti”
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Valsts (VKKF) un pašvaldības * Sekmēta suitu izloksnes pētniecība un saglabāšana;
* Fiksēti suitu valodas praktizētāji un suitu izloksnes gramatikas principi, izdodot suitu izloksnes gramatikas grāmatu;
* Nodrošināta aktuālās informācijas aprite, izdodot suitu kopienas mēnešrakstu suitu izloksnē;
* Suitu kopienā pieaug suitu izloksnes pārzinātāji un praktizētāji, sazināšanās suitu izloksnē kļūst par kopienas ikdienas praksi.
* Suitu izloksnē izdoto publikāciju skaits.
1.7. Suitu mantojuma krātuves attīstība Alsungā, suitu senlietu krātuves attīstība Jūrkalnē, materiālo un digitālo krājumu papildināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu EKC „Suiti”, KM,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Valsts (VKKF), pašvaldības, EKC „Suiti” * Krātuvju ekspozīcija un digitālais materiāls tiek regulāri papildināts un ir pieejams publiski un bezmaksas;
* Krātuvēs pieejami pētījumi, audiovizuāli, digitāli un dokumentāri materiāli par suitiem, nodrošinot izzinošas, pētnieciskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes.
* Abu krātuvju īstenoto aktivitāšu skaits;
* Krājuma vienību skaits.
1.8. Vēsturisko materiālu izpēte par suitu tradicionālajiem svētkiem un godiem. EKC „Suiti”,
Suitu kāzu fonds
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums, EKC „Suiti” Arhīvos esošā informācija (pieraksti, video un audio ieraksti) par suitu tradicionālajiem svētkiem un godiem, it īpaši par Jāņu svinēšanas tradīciju un suitu kāzām ir apkopoti un izpētīti tālākai sekmīgai tradīciju iedzīvināšanai un atjaunošanai.

Tradicionālie svētki – baznīcas noteiktās svētku dienas – Miķeļi, Vissvētākā Sakramenta svētki Alsungā, Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki 15.augusts Jūrkalnē, Sv. Jāņa Kristītāja svētki Gudeniekos, svētceļojumi, procesijas.

Veikt papildus pētījumus par šo svētku izcelsmi (piem. pirmselektrības laikmetu un kas notiek pēc tam), mūku ordeņu ietekme dažādos laikos, Polijas ietekme, vietējo muižnieku un saimnieku pienesums draudzei, utt.
* Apzināto vienību skaits.
1.9. Alsungas, Jūrkalnes, Gudenieku muzeju izveide, pētniecība, krājumu veidošana, uzglabāšana, digitalizēšana. Tūrisma un informācijas centru izveide. KM, VKKF,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības
Valsts (VKKF), pašvaldību, ES fondi. Jaunizveidoti muzeju, senlietu krātuves vai līdzīgas institūcijas, nodrošināta akreditācija. Veidoti krājumi, nodrošinot atbilstošus infrastruktūru un apstākļus. Pētniecisku, izglītojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšana. Telpu labiekārtošana, izstāžu zāļu izveide, aprīkojuma nodrošināšana. Sadarbības veidošana vietējā un starptautiskā mērogā.

Tūrisma informācijas centru izveide.
* Īstenotās aktivitātes
* Krājuma vienību skaits
* TIC skaits
* Apmeklētāju skaits.
2. Praktizēšana, tālāknodošana, izglītība
Mērķis: sekmēt visa veida izglītības, praktizēšanas un tālāknodošanas aktivitātes visos izglītības līmeņos, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū, lai nodrošinātu suitu kultūrtelpai raksturīgo tradīciju ilgtspēju un paaudžu sadarbību to tālāknodošanā.
2.1. Vispārējās izglītības nodrošināšana skolas vecuma bērniem suitu kultūrtelpas teritorijā. Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības, VARAM, ZM, IZM Valsts un pašvaldību finansējums Suitu kultūrtelpā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem pieejamas izglītības iestādes to dzīvesvietu tuvumā. * Izglītības iestāžu skaits;
* Izglītojamo skaits.
2.2. Integrēt suitu kultūras elementus un to apguvi pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību procesā, veicinot bērnu radošumu un uzņēmību. PII “Miķelītis”,
Alsungas novada dome, Ventspils novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība.
Valsts (VKKF), pašvaldību finansējums u.c. * Suitu sešgadīgie bērni tiek iepazīstināti ar tradicionālo mūzikas instrumentu (kokle, stabule, dūdas) spēli, suitu melodijām un burdona dziedāšanas veidu, tādējādi gūstot pirmo pieredzi.
* Nodarbību programmas un materiāli tiek papildināti ar informāciju un uzdevumiem par suitu kultūrtelpu, lai panāktu padziļinātu izpratni par lokālo kultūru, vēsturi, mūziku u.c.
* Iesaistīto bērnu skaits;
* Izstrādāto/ atjaunoto metodisko materiālu skaits.
2.3. Alsungas vidusskolas dalība UNESCO Asociēto skolu projektā. Alsungas vsk.,
UNESCO LNK,
Alsungas novada dome
Alsungas novada dome, UNESCO LNK Alsungas vidusskola aktīvi darbojas UNESCO ASP skolu tīklā, regulāri piedaloties rīkotajos profesionālās pilnveides semināros, kas saistīti ar UNESCO programmām, kā arī daloties pieredzē par īstenotajām mantojuma izglītības aktivitātēm un veidojot sadarbību ar citām UNESCO ASP tīkla skolām. * Iesaistīto bērnu skaits;
* Īstenoto aktivitāšu skaits.
2.4. Alsungas Mūzikas skolā tiek īstenota mācību priekšmeta „Tradicionālās mūzikas instrumentu spēle” apguve mūzikas izglītības programmā, kā arī izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmetu saturā iekļauta suitiem raksturīgo tradicionālo vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu apgūšana. Alsungas Mūzikas skola, Alsungas novada dome, EKC “Suiti” Valsts (KM) un pašvaldības (Alsungas novada dome) finansējums * Suitu bērni un jaunieši apgūst tradicionālo mūzikas instrumentu spēles iemaņas, tajā skaitā kokles spēli, ko apgūst gan individuāli, gan muzicējot ansamblī, tādējādi sekmējot tradīcijas pārmantošanu;
* Vizuālās mākslas mācību priekšmetos caurvijus tiek nodrošināta suitu kultūras izzināšana un interpretēšana ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (suitu krāsu salikumi, kompozīciju veidošana utml.).
* Audzēkņu skaits, kas apgūst kokles spēli;
* Audzēkņu skaits, kas apgūst vizuālo mākslu.
2.5.
Nodrošināt interešu izglītības priekšmeta „Suitu novada mācība” apguvi 4., 5. un 6. klasē un nodrošināt materiāltehnisko bāzi tās apguvei.
Alsungas vidusskola,
IZM,
Alsungas novada dome
Valsts finansējums,
Alsungas novada dome.
Suitu bērni un jaunieši atbilstoši konkrētam vecuma posmam ir iepazinuši suitu nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidīgās izpausmes un to praktizētājus;
Nodrošināta materiāltehniskā bāze “Suitu novada mācības” apguvei, tajā skaitā labiekārtotas telpas, pieejams aprīkojums, izstrādāti atbilstoši metodiskie materiāli
* Iesaistīto bērnu skaits;
* Izstrādāto/ atjaunoto metodisko materiālu skaits.
2.6.
Suitu skolās atsevišķu vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmās (latviešu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā, mājturībā, mūzikā, vizuālajā mākslā u.c.) tiek integrēti suitu kultūras elementi.
Alsungas vidusskola,
Alsungas novada dome
Valsts un pašvaldību finansējums Pielāgotas vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmas tiek izmantotas kā instrumenti, lai panāktu padziļinātu suitu bērnu un jauniešu izpratni par lokālo kultūru, vēsturi, mūziku u.c. * Izstrādāto/ atjaunoto metodisko materiālu skaits.
2.7. Priekšizpēte profesionālās mācību programmas izveidei Alsungas vidusskolā – novirziens vai specializācija Alsungas vidusskola, pašvaldības, IZM, EKC “Suiti” Pašvaldības finansējums Veikta SVID analīze profesionālās mācību programmas izveidei Alsungas vidusskolā. * Izstrādātā SVID analīze
2.8. Nodrošināt Alsungas, Basu un Jūrkalnes bērnu un jauniešu folkloras kopu un deju kolektīvu darbību. Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības, IZM Valsts un pašvaldību finansējums Nodrošināta labvēlīga vide un iespējas suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju padziļinātai apguvei bērnu un jauniešu vidū. * Kolektīvu skaits;
* Bērnu skaits kolektīvā
2.9. Atbalstīt Alsungas, Gudenieku, Basu un Jūrkalnes etnogrāfisko ansambļu, mūzikas kapelu un deju kolektīvu darbību. Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības Valsts mērķdotācija, pašvaldību finansējums Suitu etnogrāfiskie ansambļi, mūzikas kapelas un deju kolektīvi aktīvi piedalās suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā, popularizējot to vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. * Kolektīvu skaits;
* Dalībnieku skaits kolektīvā.
2.10. Organizēt vasaras nometnes un radošās darbnīcas vietējo tradīciju apguvei suitu bērniem un jauniešiem. Tradīciju apguves meistarklašu un nometņu organizēšana vietējā un starptautiskā mērogā. EKC „Suiti” u.c. NVO, suitu draudzes,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums,
EKC „Suiti”, vecāku līdzfinansējums.
* Suitu bērni un jaunieši tiešā veidā un viņu vecāki un vecvecāki netiešā veidā tiek padziļināti iesaistīti suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju apguvē (kokles un stabules spēle, tradicionālā dziedāšana, mutvārdu folklora, tradicionālā amatniecība, ēdienu gatavošana u.c.);
* Suitu kultūras mantojums tiek popularizēts diasporas bērnu, jauniešu un viņu vecāku vidū.
Veicināta tradīciju apguve organizējot meistarklases un nometnes konkrētai mērķauditorijai.
* Veicināta sadarbība ar līdzīgām kopienām, līdzīgu tradīciju kopējiem starptautiskā mērogā.
* Nometņu/ radošo darbnīcu skaits;
* Nometņu/ radošo darbnīcu dalībnieku skaits.
2.11. Organizēt izglītojošus seminārus un apmācības suitu kopienai, iesaistot tajās suitu tradīciju praktizētājus. EKC „Suiti” u.c. NVO, draudzes,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums,
EKC „Suiti”, u.c. NVO, dalībnieku līdzfinansējums
Suitu kopienas pārstāvji ieguvuši zināšanas par suitu vēsturi un tradīcijām, lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties kopienas nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanā. * Semināru/ apmācību skaits;
* Semināru/ apmācību dalībnieku skaits.
2.12. Atjaunot suitu tradicionālā tautas tērpa izgatavošanas un valkāšanas tradīcijas suitu kopienā. EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības, biedrība „Suitu amatnieki”
Valsts un pašvaldību finansējums Apkopota arhīvos un muzejos esošā informācija par suitu tautas tērpiem;
Tiek organizēti apmācību semināri par tautas tērpu izgatavošanu un ar to saistītajām amatu prasmēm, sekmējot skrodera, kurpnieka, cepurnieka un rotkaļa amata atjaunošanu un pārmantošanu.
* Apmācību skaits;
* Apmācību dalībnieku skaits;
* Pastāvīgo amatnieku/ meistaru skaits.
2.13. Organizēt apmācības dūdu, vijoles, kokles un citu tradicionālo instrumentu spēles apguvei un to izgatavošanas apguvei EKC „Suiti”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības Valsts (VKKF), pašvaldības Atjaunota suitu kultūrtelpas teritorijā izzudusī dūdu, kokles un vijoles spēles un izgatavošanas tradīcija. * Apmācību skaits;
* Apmācību dalībnieku skaits;
* Nometņu skaits.
3. Atpazīstamības veicināšana
Mērķis: sekmēt suitu kultūrtelpai raksturīgā mantojuma atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.
3.1. Suitu kopienas interneta vietnes www.suitunovads.lv attīstība. EKC „Suiti”, „Suitu novads”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības. Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums. EKC „Suiti”, „Suitu novads” * Nodrošināta ērta platforma sabiedrības informēšanai par suitu kopienu un tās kultūras mantojumu;
* Vietnē izveidota jauna sadaļa par EKC “Suiti” darbību;
* Vietnē izveidots un pieejams aktuāls un viegli pārskatāms notikumu kalendārs par pasākumiem, kas saistīti ar suitu kultūrtelpas saglabāšanu, nodrošinot aktivitāšu savstarpējo sasaisti un novēršot pasākumu pārklāšanos.
* Vietnes unikālo apmeklētāju skaits gadā;
* Vietnes jaunizveidoto/ atjaunoto sadaļu skaits.
3.2. Profilu uzturēšana un informācijas aktualizēšana sociālajos tīklos (www.facebook.lv u.c.) EKC „Suiti” EKC „Suiti” Sociālajos profilos pieejamā informācija ir aktuāla un tiek regulāri papildināta. * Lapas/ profila sekotāju skaits.
3.3. Audiovizuālo materiālu izveide suitu kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanai. EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums Materiāli uzskatāmi demonstrē suitu kultūras mantojuma bagātības kā suitu kopienas locekļiem, tā plašākai sabiedrībai.
Mārketinga materiāla izveide (reklāmas materiāli).
* Izstrādāto materiālu skaits.
3.4. Suitu tradicionālo svētku svinēšana un godu atzīmēšana. EKC „Suiti”, Suitu kāzu fonds
LFK, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums,
Suitu kopienas paš-ieguldījums
EKC „Suiti”
Suitu kopienā tiek svinēti tradicionālie svētki un godi, iespēju robežās tiek rīkoti ar tiem saistīti pasākumi, kas ir atvērti plašākai sabiedrībai;
Suitu kopienā tiek iedzīvinātas un atjaunotas senās vasaras saulgriežu tradīcijas (Jāņi);
Tiek iedzīvinātas un atjaunotas seno kāzu tradīcijas, pieaug tradicionālo kāzu skaits suitu kopienā;
Tiek izveidots īpašs suitu kāzu fonds tradicionālo kāzu finansiālam atbalstam.
Tradicionālie svētki – baznīcas noteiktās svētku dienas – Miķeļi, Vissvētākā Sakramenta svētki Alsungā, Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki 15.augusts Jūrkalnē, Sv. Jāņa Kristītāja svētki Gudeniekos, svētceļojumi, procesijas.

* Svētku un godu skaits;
* Sabiedrībai atvērto ar svētkiem un godiem saistīto pasākumu skaits;
* Sabiedrībai atvērto ar svētkiem un godiem saistīto pasākumu dalībnieku skaits.
3.5. Ierakstu veidošana un izdošana par suitu muzikālo folkloras materiālu. EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums. EKC „Suiti” Tiek veidots suitu folkloras audioierakstu krājums, kas publiski tiek popularizēts, izdodot CD un DVD ierakstus. * Izdoto ierakstu skaits.
3.6. Starptautisko burdona festivālu organizēšana. EKC „Suiti”, KM,
LNKC, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldība.
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums * Veicināta sadarbība ar citām kultūrām, kam raksturīga burdona tradīcija vai līdzīgas muzicēšanas tradīcijas;
* Suitu kultūra tiek popularizēta starptautiskā līmenī.
* Festivāla dalībnieku skaits;
* Festivāla apmeklētāju skaits.
3.7. Suitu zīmola izveide un tā atpazīstamības veicināšana. EKC „Suiti”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības, uzņēmēji, amatnieki Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums, uzņēmēju līdzfinansējums. Potenciāli – ES fondu finansējums * Suitu amatnieku un mājražotāju ražojumi atpazīstami un pieprasīti;
* Izveidota stila grāmata suitu zīmolvedībai;
* Suitu zīmola atpazīstamība veicināta gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, veidojot pārrobežu kultūras tūrisma projektus ar setu kopienu.
* Zīmolvedības nolūkiem izveidoto materiālu skaits.
3.8. Izstrādāt suitu skolās formas tērpus ar suitu kultūras elementiem. Alsungas vidusskola, Alsungas novada dome Pašvaldību un vecāku finansējums Stiprināta bērnu un jauniešu kultūras identitāte, piederības sajūta suitu kopienai, kā arī savstarpējā vienlīdzība. * Vecāku, skolēnu apmierinātība ar formu (pozitīvi noskaņoto respondentu skaits);
* Skolas formu nēsājošo bērnu skaits.
3.9. Organizēt izglītojošus seminārus par suitu tradīcijām plašākai sabiedrībai, iesaistot tajos suitu tradīciju praktizētājus. EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Valsts (VKKF) un pašvaldību finansējums Dalībnieki ieguvuši pamatzināšanas par suitu vēsturi un tradīcijām, lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties tālākā tradīciju apguvē un pārmantošanā. * Semināru/ apmācību skaits;
* Semināru/ apmācību dalībnieku skaits.
4. Uzņēmējdarbība un radošās industrijas
Mērķis: izmantot suitu kultūrtelpas radošo potenciālu jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai ar pievienoto vērtību, nodrošinot to, ka suitu kopienas pārstāvji ir galvenie labuma guvēji.
4.1. Suitu Amatu mājas izveide/Suitu uzņēmējdarbības veicināšana. Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.

„Suitu amatnieki”
Privātais finansējums * Pastāv platforma, kur uzņēmējiem un amatniekiem realizēt savas preces un pakalpojumus, kas saistīti ar suitu kultūru;
* Nodrošināta suitu amatnieku ražojumu pieejamība un tirdzniecība e-vidē.
* Uzņēmumu/uzņēmēju/ amatnieku skaits, kas darbojas Amatu mājā/Uzņēmējdarbības centrā.
4.2.
Uzņēmējdarbības prasmju attīstība ar vispārējās izglītības programmu palīdzību un mūžizglītības pasākumiem.
Alsungas vidusskola, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības, VARAM, ZM, IZM. Valsts un pašvaldību finansējums. * Jauniešiem nodrošināta iespēja gūt pieredzi un zināšanas praktiskā darba vidē pie uzņēmējiem;
* Regulāri tiek rīkotas atbalsta aktivitātes un informatīvi pasākumi uzņēmējiem.
* Mācību uzņēmumu izveide
* Izglītojamo skaits Alsungas vsk.;
* Atbalsta pasākumu skaits;
* Atbalsta pasākumu dalībnieku skaits
4.3. Attīstīt mājražošanu un amatniecību, kas balstīta suitu tradīcijās un bioloģiskās lauksaimniecības principos. Alsungas, Kuldīgas un Ventspils pašvaldības. Pašvaldību finansējums * Saglabāta un uzturēta suitu kultūrtelpai raksturīgā kultūrainava;
* Iedzīvotāju skaits lauku teritorijās ir stabils vai pieaugošs;
* Nodrošināta pakalpojumu pieejamība lauksaimniekiem, mājražotājiem un amatniekiem, kā arī veicināta kooperatīvu izveide.
* Mājražotāju/ amatnieku/ saimniecību skaits;

* Īstenoto aktivitāšu skaits mājražotāju/ amatnieku/ atbalstam.
5. Infrastruktūra
Mērķis: nodrošināt suitu kultūrtelpas saglabāšanai nepieciešamo atbalsta infrastruktūru, it īpaši sekmējot suitu kopienai nozīmīgu kultūrvēsturisku pieminekļu un artefaktu atgūšanu un atjaunošanu.
5.1. Suitu kultūrtelpas sasniedzamības nodrošināšana. Satiksmes ministrija, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils pašvaldības.
Valsts un ES fondi, pašvaldības. * Noasfaltēts 14 km garš ceļa posms Alsunga – Dīgaiņu krustojums, nodrošinot ģeogrāfiski nomaļo Basu un Gudenieku suitu vienlīdzīgas iespējas piedalīties suitu kopienas kultūras u.c. aktivitātēs.
* Asfalta seguma rekonstrukcija valsts autoceļa posmā Kuldīga – Jūrkalne.
* Grants seguma ceļu atjaunošana suitu kultūrtelpā.

* Asfaltēto km skaits.

* Atjaunotie grants seguma km skaits
5.2. Suitu dievnamu un draudžu vēsturisko ēku un ar tām saistīto priekšmetu restaurācija. Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes draudzes. Valsts (Sakrālā mantojuma likuma atbalsta ietvaros), ES fondu finansējums, pašvaldību un draudžu finansējums. Uzsākta mērķtiecīga un plānota suitu dievnamu, draudžu vēsturisko ēku un ar tām saistīto priekšmetu restaurācija un saglabāšana, lai nodrošinātu atbilstošu vidi suitu tradīciju praktizēšanai. Atbilstošu telpu izveide, lai uzglabātu tekstīlijas, vēsturiskos liturģiskos traukus. * Atjaunoto ēku skaits;

* Restaurēto priekšmetu skaits;

* Saglabāto priekšmetu skaits.
5.3. Dabas un atpūtas parku izveide, labiekārtošana un uzturēšana ekotūrisma veicināšanai un suitu kultūrtelpai raksturīgās kultūrainavas saglabāšanai. Alsungas, Kuldīgas, Ventspils novada pašvaldības, NVO. Dabas aizsardzības pārvalde.

SIA “Igo mūzikas menedžments”, biedrība “Vēja sēta”.
ES fondu finansējums,
AS Latvijas
valsts meži,
Alsungas, Kuldīgas, Ventspils novada pašvaldību finansējums
* Veicināts ekotūrisms, nodrošinot labvēlīgu vidi kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai un vienlaikus saglabājot suitu kultūrtelpai raksturīgo vēsturisko kultūrainavu;
* Izveidots atpūtas parks ar atbilstošu infrastruktūru Jūrkalnes pagastā teritorijā pie centra pludmales;
* Alsungas novadā Ziedulejas parkā un Gudenieku pagastā Kadiķu liegumā izveidota un atjaunota ekotūrisma infrastruktūra
* Izveidota un atjaunota atbalsta infrastruktūra Žibtakai un senajam jūras stāvkrasts;
* Restaurēti koka tilti pār Rīvas upi, Kauliņupi;
* Labiekārtota Fēliksbergas jūras skolas piemiņas vieta Jūrkalnē;
* Izveidoti atbilstoši vides objekti Alsungā un Jūrkalnē.
* Jaunizveidoto dabas/ atpūtas parku skaits;

* Izveidoto/ atjaunoto atbalsta infrastruktūras vienību skaits.
5.4. Alsungas viduslaiku pils restaurācija un atjaunošana. Alsungas novada dome. ES fondu un pašvaldības finansējums. Restaurēta Alsungas pils;

Alsungas pilī izveidota ekspozīcija, kas nodrošina informatīvos materiālus par suitu kultūrtelpu zinātnes, izglītības un kultūras aktivitātes, ekspozīciju apskates.
* Atjaunoto un restaurēto vienību skaits.

* Apmeklētāju skaits

* Jaunizveidoto tūrisma pakalpojumu skaits
5.5. Radošo darbnīcu centra izveide Jūrkalnē. EKC „Suiti”, NVO,
Ventspils novada dome.
Valsts (VKKF), ES fondu un pašvaldības finansējums. Veicināts tradicionālais tūrisms suitu kultūrtelpā;

Nodrošinātas regulāras kultūras un izglītības aktivitātes.
* Īstenoto aktivitāšu skaits;
* Īstenoto aktivitāšu dalībnieku skaits.
5.6. Suitu etnogrāfiskās sētas izveide. EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības.
Valsts, ES fondu un pašvaldību finansējums. Izveidots brīvdabas muzejs, kurā tiek nodrošināta suitu tradicionālā dzīvesveida saglabāšana un popularizēšana, it īpaši tradicionālās zemkopības un zvejniecības tradīcijas. * Īstenoto suitu etnogrāfiskās sētas izveides posmu skaits.
5.7. Suitu kultūrvēsturisko ēku un to elementu, kā arī ar tām saistīto priekšmetu restaurācija un uzturēšana. EKC „Suiti”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības. Valsts (VKPAI, VKKF), ES fondu un pašvaldību finansējums Atjaunotas suitu kultūrvēsturiskās ēkas un ar tām saistītie priekšmeti, veicinot suitu amatniecības prasmju praktizēšanu, apmācības un amatniecības zināšanu tālāknodošanu. * Restaurēto ēku skaits;

* Restaurēto priekšmetu skaits.
5.8. Suitu kultūrtelpas atbalsta fonda izveide. EKC „Suiti”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils pašvaldības. Uzņēmēju, mecenātu finansējums Nodrošināta suitu kultūrtelpas saglābšana un attīstība, veicinot uzņēmējdarbību un finansējuma piesaistīšanu no Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem, fondiem un privātiem mecenātiem. * Piesaistīto ziedojumu apmērs.

Biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti””
Valdes priekšsēdētāja
Dace Martinova
2016.gada septembris.