Categories
UNESCO statuss par biedrību

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559

Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural heritage is a value in itself that builds national self-confidence and a sense of belonging to a region, country and part of the world, but, in addittion, the safeguarding of the ICH contributes to different aspects of sustainable development of different regions in Europe – remote, rural and also urban territories.

The project partners are 8 experienced organisations of seven European countries:

 • Latvia (Ethnic Culture Centre Suiti Foundation – Lead partner in the project),
 • Estonia (Kihnu Cultural Space Foundation and NGO Setomaa Tourism),
 • The Republic of North Macedonia (ICTM National Committee of Macedonia),
 • Georgia (Georgian Arts and Culture Center),
 • Italy (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI),
 • Croatia (Gacko pucko otvoreno uciliste Otocac),
 • Portugal (Munícipio de Idanha-a-Nova).

All partners, representing different cultural values recognised by UNESCO, have created a partnership, supported by many associated partners – to join forces and share experience from several countries in order to provide better understanding of what are the best ways and methods to channel the knowledge to those who need it – people practising UNESCO included traditions. Most of these partners have cooperated before, including Erasmus+ programme Startegic partnerships project.

Project partners are of different size and scope, yet they share similar aims and target groups. Practitioners of the ICH elements as well as staff of participating organisations are direct project target groups. All organisations have long-term experience of working with them in each country and impelementing various, national and EU co-financed projects.

The main project objective will be achieved by different activities.
In order to exchange methods, approaches and best practices among participating organizations and countries, seven Short-term joint staff training events are envisaged to take place in all partner countries with diverse program to give participants a comprehensive picture of the situation in each country in the field of ICH.

During the course of the project, it is expected to develop several outputs:

1.The Summary of methodologies and approaches working with target groups of all partners

 1. Joint good practise examples booklet

The developed materials will be made printable and available online for public at the project partners’ web sites free of charge.
Ethnic Culture Centre Suiti Foundation as the Coordinating partner will oversee the overall management and implementation of project activities by all project partner organisations. It is also envisaged that each partner organisation will set up a local project management team. Issues pertaining to project implementation and achievement of expected project results are planned to be discussed with partners during five transnational project meetings.
Various dissemination activities are also envisaged, including local seminars in 6 partner countries and conference in Latvia where project results will be presented to a broader audience. In addition, it is also planned to make use of social media (Facebook, Instagram, Twitter) and partners’ web sites to inform all stakeholders about achievements in the project and to promote the developed materials.

The education of practitioners of ICH will be improved directly through such project activities as created educational materials, conference and seminars, but also indirectly – through capacity building of the partner organisations – adult educators. As a result of the training events staff of the partner organisations – adult educators – will gain fresh ideas, different perspectives and exchange methodology and approaches. Impact on partnering organisations is expected as well: opportunity to network at a transnational level, exchange of best practice supporting organisational learning. Due to the different project partners the project will also provide an opportunity to draw conclusions on the role that cultural heritage can play within sustainable rural and urban development. Cultural heritage and sustainable cultural tourism contributes to improved income and job opportunities. The project has a direct beneficial effect to safeguarding and promotion of European cultural heritage.

The network of UNESCO united organisations will give the unique opportunity to join different people from very different countries and cultures to promote significant part of European cultural heritage. The public authorities in the field of ICH, organisations (adult educators) and practitioners of ICH as well as many associated project partners working in the field of ICH – stakeholders at all levels- will be involved in one large network. This approach is innovative in the field of ICH.

Project duration is from 01.11.2020. – 31.10.2022. (it can be extended, due to Covid-19 situation in the Europe), total budget 250 472 euro.

UNESCO kultūrtelpu tīkls

Eiropa ir pasaulē atpazīstama ar bagātām kultūras vērtībām, tai skaitā nemateriālo kultūras mantojumu (NKM) – Eiropas iedzīvotāju zināšanām, praksēm un tradīcijām. NKM nozīmība tika juridiski atzīta, UNESCO Ģenerālasamblejas konferencē 2003.gadā pieņemot Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras mantojums ir vērtība, kas ceļ nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu reģionam, valstij un kādai pasaules daļai, taču, NKM saglabāšana dod ieguldījumu arī dažādiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem dažādos Eiropas reģionos – nomalēs esošiem, lauku apvidiem un arī pilsētvidēs.

Projekta partneri ir astoņas pieredzējušas organizācijas no septiņām Eiropas valstīm:

 • Latvija (Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projekta vadošais partneris),
 • Igaunija (Biedrība “Kihnu kultūrtelpa” un biedrība “Setu tūrisms”),
 • Ziemeļmaķedonijas republika (Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija),
 • Gruzija (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs),
 • Itālija (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte),
 • Horvātija (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač),
 • Portugāle (Idanjas-a- Novas pašvaldība)

Visi partneri, kas pārstāv dažādas, UNESCO atzītas, kultūras vērtības, ir izveidojuši sadarbības tīklu ar daudzu saistīto partneru atbalstu, lai kopā, daloties dažādu valstu pieredzē, iegūtu jaunas metodes un pieeju darbam ar UNESCO iekļauto vērtību praktizētājiem. Lielākā daļa no partneriem ir sadarbojušies jau iepriekš, tai skaitā arī Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektā.

Projekta partneri ir dažādas organizācijas pēc lieluma un darbības veida, tomēr tās vieno kopīgi mērķi un mērķgrupas. NKM praktizētāji, kā arī partnerorganizāciju darbinieki ir tiešās projekta mērķgrupas. Visām organizācijām ir ilglaicīga pieredze darbā ar tām katrā valstī, īstenojot dažādus, nacionāla līmeņa un ES līdzfinansētus projektus.

Galvenais projekta mērķis tiks sasniegts ar dažādu aktivitāšu palīdzību. Lai dalītos ar metodēm, pieejām un labās prakses piemēriem starp partnerorganizācijām un valstīm, ir paredzēti septiņi īstermiņa kopīgi personāla apmācību pasākumi visās partneru valstīs ar daudzveidīgu apmācību programmu, lai dotu dalībniekiem vispārēju priekšstatu par situāciju katrā valstī nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Projektā laikā ir paredzēts izveidot vairākus rezultātus:

 1. Kopsavilkums par projekta partneru metodēm un pieejām darbam ar mērķgrupām
 2. Kopīgs labās prakses piemēru buklets

Materiāli tiks izveidoti ar izdrukas iespēju un elektroniski publiski pieejami projekta partneru mājas lapās bezmaksas.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” kā vadošais partneris projektā ir atbildīga par visa projekta vadību un visu partneru īstenoto aktivitāšu uzraudzību. Ir arī paredzēts, ka katrs projekta partneris izveidos vietējo projekta vadības grupu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta ieviešanu un projekta rezultātu sasniegšanu, tiks risināti ar partneriem piecās starpvalstu projekta sanāksmēs.

Paredzētas arī dažādas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes, tai skaitā vietējie semināri 6 partnervalstīs un konference Latvijā, kurā projekta rezultāti tiks prezentēti plašākai publikai. Papildus tam, plānots izmantot sociālos medijus (Facebook, Instagram, Twitter) and partneru mājas lapās, lai informētu visas saistītās personas par projekta rezultātiem un popularizētu izstrādātos materiālus.

NKM praktizētāju zināšanas tiks uzlabotas tiešā veidā ar tādu projekta aktivitāšu, kā izveidoto izglītojošo materiālu, konferences un semināru palīdzību, kā arī netieši – uzlabojot partnerorganizāciju darbinieku – pieaugušo izglītotāju – zināšanas. Apmācību pasākumu rezultātā partnerorganizāciju darbinieki – pieaugušo izglītotāji – gūs jaunas idejas, citas perspektīves un apmainīsies metodēm un pieejām. Tiek sagaidīta ietekme arī uz pašām organizācijām: iespēja sadarboties starptautiskā līmenī un apmainīties ar labās prakses piemēriem pieaugušo izglītošanā. Dažādie projekta partneri dos arī iespēju veikt secinājumus, kāda loma ir kultūras mantojumam ilgtspējīgas pilsētvides un lauku apvidu attīstībā. Kultūras mantojums un ilgtspējīgs kultūrtūrisms nodrošina ienākumus un darba iespējas. Projektam ir tieša labvēlīga ietekme uz Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

UNESCO atzītu organizāciju tīkls dos unikālu iespēju apvienot dažādus cilvēkus no ļoti atšķirīgām valstīm un kultūrām, lai popularizētu svarīgu Eiropas kultūras mantojuma daļu.
Nemateriālā kultūras mantojuma jomas valsts institūcijas, organizācijas (pieaugušo izglītotāji) un NKM praktizētāji, kā arī daudzie projekta saistītie partneri – visu līmeņu ieinteresētās puses – tiks apvienotas plašā tīklā. Šāda pieeja ir inovatīva NKM jomā.

Projekta īstenošanas laiks ir 01.11.2020. – 31.10.2022. (var tikt pagarināts, ja tas būs nepieciešams dēļ Covid-19 situācijas Eiropā), kopējais budžets 250 472 euro.

2021

Pirmais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Dēļ Covid-19 pirmais projekta īstermiņa personāla apmācību pasākums tika īstenots virtuāli Zoom platformā divu dienu garumā. To organizēja vadošais partneris – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””.

Pirmajā dienā – 2021.gada 19.aprīlī – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Ieva Švarca iepazīstināja dalībniekus ar nemateriālā kultūras mantojuma jomas globālajām tendencēm, sniedzot Latvijas piemērus; Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Gita Lancere dalījās ar Latvijas pieredzi Nacionālā NKM saraksta veidošanā (kas balstīts uz 2003.gada UNESCO 2003.gada konvenciju par nemateriālo kultūras mantojumu), savukārt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Anda Beitāne iepazīstināja mācību dalībniekus ar akadēmijas aktivitātēm Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 26.aprīlī – dalībnieki iepazina suitu kultūru un biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti””, kā arī citu suitu organizāciju aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Ar to dalībniekus iepazīstināja projekta vadītāja Māra Rozentāle, valdes priekšsēdētāja Dace Martinova un kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis.

Nākošais virtuālais mācību pasākums plānots vasaras beigās/ rudenī, kad tos organizēs Igaunijas partneri.

Otrais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Īstenots otrais kopīgais personāla apmācību pasākums Zoom divu dienu garumā. To organizēja projekta partneri no Igaunijas – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”.

Pirmajā dienā – 2021.gada 3.septembrī – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” vadītāja Marju Vesik iepazīstināja ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Kihnu kultūrtelpu, kā arī ar biedrības darbību un aktualitātēm Kihnu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Tāpat dalībniekiem bija iespēja attālināti piedalīties Kihnu adīšanas festivālā, kurš norisinājās Metsamaa lauku sētā Kihnu salā pasākuma dienā Maria Michelson vadībā.
Tā kā Kihnu ir sala Baltijas jūrā, tad ar jūru saistītās tradīcijas ir pamats Kihnu kultūrai, par to stāstīja Reet Laos, Kihnu jūras asociācijas vadītājs.
Savukārt Igaunijas Folkloras centra pārstāve Leelo Viita iepazīstināja dalībniekus ar Igaunijas nemateriālo kultūras mantojumu kopumā – tā saglabāšanas aktivitātēm un dažiem labās prakses piemēriem.
Dienas noslēgumā biedrības “Kihnu kultūras institūts” vadītājs Reet Könninge dalījās ar biedrības mērķiem Kihnu kultūras, valodas, zinātniskās izpētes un dažādu publikāciju jomās.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 17.septembrī biedrības “Setu tūrisms” pārstāve Helen Külvik iepazīstināja ar Setu tradicionālo kultūru un biedrības darbību, tāpat dalībniekiem tika noorganizēts setu tradicionālo mūzikas instrumentu priekšnesums.
Savukārt Igaunijas Literatūras muzeja Folkloras arhīva pārstāve Janika Oras stāstīja par UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību – setu sieviešu tradicionālo daudzbalsīgās dziedāšanas veidu Seto Leelo.

Trešais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Projekta partneris no Ziemeļmaķedonijas – Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija – noorganizēja trešo virtuālo vienas dienas kopīgo personāla apmācību pasākumu 2021.gada 10.decembrī.

Projekta partnerorganizācijas vadītāja Velika Stojkova Serafimovska iepazīstināja dalībniekus ar savas organizācijas darbību un aktivitātēm Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī ar UNESCO NKM konvencijas ieviešanu Maķedonijā nacionālā līmenī, atbalsta mehānismiem un normatīvo bāzi. Kā arī raksturoja UNESCO sarakstos iekļautos elementus.

Kultūras antropologs, partnerorganizācijas pārstāvis Filip Petkovski raksturoja vienu konkrētu UNESCO NKM sarakstā iekļautu vērtību no Maķedonijas – Kopachata deju no Dramche, Pijanec reģiona un šī elementa UNESCO sarakstā iekļaušanas procesu.
Savukārt kopienas pārstāve – folkloras kopas “Kopachka” vadītāja Persa Stojanovska dalījās ar kopienas redzējumu par vērtības iekļaušanu UNESCO sarakstā, kopienas lomu tajā un aktivitātēm pirms un pēc iekļaušanas.
Dienas noslēgumā partnerorganizācijas biedri Melita Ivanovska, Oliver Nastovski un Gordana Taseva prezentēja vokālās, isntrumentālās un dejas tradīcijas no Pijanec reģiona, to saglabāšanas aktivitātes, kā arī mūzikas un dejas tradīciju tālāknodošanu urbānā vidē, formālā un neformālā izglītībā.

Turpmākās projekta aktivitātes plānots organizēt klātienē, tiklīdz tas būs iespējams dēļ Covid-19 situācijas pasaulē.

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” ietvaros īstenots pirmais klātienes pasākums

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) ietvaros īstenots pirmais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Ziemeļmaķedonijas republikā no 2022.gada 20. līdz 25.martam. Tās organizēja projekta partnerorganizācija “Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija”.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti” ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas (Biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”), Gruzijas (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs), Itālijas (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte) un Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač). Diemžēl pandēmijas dēļ nevarēja piedalīties Portugāles partnera (Idanjas-a- Novas pašvaldība) pārstāvji.

This image has an empty alt attribute; its file name is 275887261_4937620572987735_7931745748386567779_n.jpg


Pasākuma programma bija daudzveidīga un krāšņa, iepazīstinot ar dažādiem Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma aspektiem, organizāciju metodēm darbā ar mērķgrupām – tradīciju praktizētājiem, kopīgas meistarklases, priekšnesumus utt. Dalībnieki piedalījās UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstā iekļautajā festivālā “40 Sv.M ocekļu festivāls” Štip ciematā, viesojās dažādos, ar Maķedonijas nemateriālo kultūras mantojumu saistītos, objektos un apskates vietās. Taču īpaša uzmanība tika pievērsta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Reprezentatīvajā sarakstā iekļautai vērtībai – “Kopackhata kopienas deja no Dramce ciemata , Pijanec reģionā”, dalībnieki tikās ar kopienas pārstāvjiem un tika iepazīstināti par elementa iekļaušanas procesu UNESCO NKM sarakstā, kā arī ar pašu deju.

This image has an empty alt attribute; its file name is 277363518_283255547299600_2933893853197722248_n.jpg


Biedrību pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle un Jūrkalnes amatnieces un “Maģo suitu” dziedātājas Ilona Niedoliņa un Taiga Reķe.

Kopā pasākumā piedalījās 18 dalībnieki no partnervalstīm, kā arī vairāki Maķedonijas vietējie partnerorganizācijas pārstāvji. Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Igaunijā maijā.

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo-Erasmus.png

Īstenots otrais klātienes pasākums Igaunijā

No 22.līdz 27.maijam īstenots otrais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Igaunijā – Kihnu salā un Setu novadā. Tās organizēja divas projekta partnerorganizācijas: biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”. Pasākumā piedalījās visu projekta partnerorganizāciju pārstāvji – kopā 25 personas, tai skaitā vietējie dalībnieki.

Pasākuma programma bija daudzveidīga, iepazīstinot partnerus ar UNESCO atzītām vērtībām Kihnu kultūrtelpu un Setu daudzbalsīgo dziedāšanu Leelo – kas iekļautas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat abas organizācijas dalījās ar savām darba metodēm un labās prakses piemēriem nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā.

Papildus dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pēdējo UNESCO NKM sarakstā iekļauto elementu no Igaunijas – vienkoča laivu darināšanas tradīciju Sooma reģionā, kā arī tika organizētas vizītes uz citiem ar NKM saistītiem objektiem: Igaunijas Nacionālais muzeju, Igaunijas Tradicionālās mūzikas centru Viljandi, kā arī tikšanās ar tradīciju praktizētājiem.


Nākošais projekta mācību pasākums plānots septembrī Sardīnijas salā, Itālijā.

Īstenots trešais klātienes projekta pasākums

Erasmus+ programmas projektā ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) īstenots trešais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Sardīnijas salā Itālijā no 2022.gada 20.līdz 23.septembrim. Tās organizēja projekta partnerorganizācija Kaljāri universitāte. Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas ( biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”), Ziemeļmaķedonijas (Starptautiskās Tradicionālās mūzikas centrs Skopjē, Gruzijas (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs, Portugāles (Idanjas-a-Novas pašvaldība) un Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač). Mācību pasākuma oficiālajā atklāšanā piedalījās arī Itālijas kultūras ministrs Dario Frančescini. Pasākuma programma tika īstenota Sardīnijas salā, iepazīstot ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību Cantu-a-tenore – vīru tradicionālo daudzbalsības dziedāšanu un citām Sardīnijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām.

Apmācību mērķis bija iepazīt šo kultūrtelpu pārstāvošo organizāciju, kā arī citu Sardīnijas organizāciju labās prakses piemērus, metodes un prakses savas tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai.
Biedrību un suitu novadu pasākumā pārstāvēja biedrības valdes locekles Dace Martinova un Dace Reinkopa, kā arī biedri, kopu “Suitu dūdenieki” un “Suitu vīri” dalībnieki Juris Lipsnis un Santis Vanags.

Kopā pasākumā piedalījās 37 dalībnieki no partnervalstīm.

Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Gruzijā jau oktobrī.

Īstenots ceturtais klātienes projekta pasākums

Erasmus+ programmas projektā ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) īstenots ceturtais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Gruzijā no 2022.gada 19.līdz 22.oktobrim. Tās organizēja projekta partnerorganizācija Gruzijas mākslas un kultūras centrs. Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projektā ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas ( biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”), Ziemeļmaķedonijas (Starptautiskās Tradicionālās mūzikas centrs Skopjē), Sardīnijas salas Itālijā (Kaljāri universitāte), Portugāles (Idanjas-a-Novas pašvaldība) un Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač). Pasākuma programma tika īstenota Samegrelo reğionā un Tbilisi, iepazīstot UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību Gruzīnu tradicionālo daudzbalsības dziedāšanu un citas Gruzijas nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma vērtības.


Apmācību mērķis bija iepazīt šo kultūrtelpu pārstāvošo organizāciju, kā arī citu Gruzijas organizāciju (Valsts Folkloras centrs, Tradicionālās daudzbalsības izpētes centrs u.c.) labās prakses piemērus, metodes un prakses tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai.

Biedrību un suitu novadu pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle, suitu saimniece Skaidrīte Nagliņa un ansambļa “Suitu sievas” dalībnieces Inese Taubere, Laila Puķīte un Ligita Stašaite.

Kopā pasākumā piedalījās 34 dalībnieki no partnervalstīm. Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Horvātijā nākošā gada februārī

Īstenots piektais klātienes projekta pasākums

Erasmus+ programmas projektā ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) īstenots piektais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Horvātijā no 2023.gada 19.līdz 24.februārim. Tās organizēja projekta partnerorganizācija Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač. Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projektā ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas ( biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”), Ziemeļmaķedonijas (Starptautiskās Tradicionālās mūzikas centrs Skopjē), Sardīnijas salas Itālijā (Kaljāri universitāte), Portugāles (Idanjas-a-Novas pašvaldība) un Gruzijas (Gruzijas Mākslas un kultūras centrs). Pasākuma programma tika īstenota Horvātijas vairākos reğionos, iepazīstot UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vērtības Sinjska Alka (bruņinieku turnīrs), Nijemo kolo (Klusā apļa deja Dalmācijā), Klapa daudzbalsīgo dziedāšanu, Ojkanje dziedāšanu, ikgadējā karnevāla tradīcijas un citas Horvātijas nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma vērtības.

Apmācību mērķis bija iepazīt šo kultūrtelpu pārstāvošo organizāciju, kā arī citu Horvātijas organizāciju labās prakses piemērus, metodes un prakses tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai.

Biedrību un suitu novadu pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle un biedrības pārstāves no Basiem Biruta Lagzdiņa un Aiga Lagzdiņa. Savukārt kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis pasākumā piedalījās ar ES līdzfinansētas programmas “Culture moves Europe” finansiālu atbalstu.

Kopā pasākumā piedalījās 35 dalībnieki no 7 partnervalstīm. Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Portugālē aprīlī.

Īstenots sestais klātienes projekta pasākums

Erasmus+ programmas projektā ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) īstenots sestais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Portugālē no 2023.gada 19.līdz 24.aprīlim. Tās organizēja projekta partnerorganizācija Idanjas-a-Novas pašvaldība. Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projektā ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas ( biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”), Ziemeļmaķedonijas (Starptautiskās Tradicionālās mūzikas centrs Skopjē), Sardīnijas salas Itālijā (Kaljāri universitāte), Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač) un Gruzijas (Gruzijas Mākslas un kultūras centrs). Pasākuma programma tika īstenota Portugāles Idanja-a-Nova pilsētā un reğionā, iepazīstot pilsētas darbību UNESCO Radošo mūzikas pilsētu tīklā, kā arī vairākas UNESCO un nacionāla līmeņa Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vērtības (Bodo de Monfortinho svētki, Fado dziedāšana, tradicionālās mŭzikas instrumentus Adufe, Zamburra, Palheta), Naturtejo Geopark un citas Portugāles nemateriālā, materiālā un dabas kultūras mantojuma vērtības.

Apmācību mērķis bija iepazīt šo kultūrtelpu pārstāvošo organizāciju, kā arī citu Portugāles organizāciju labās prakses piemērus, metodes un prakses tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai.

Biedrību un suitu novadu pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle, valdes priekšēdētāja Dace Martinova, valdes locekle Ligita Kalniņa, ansambļa “Suitu sievas” dalībniece Ilze Poriķe un biedrības pārstāvji no ansambļa “Gudenieku suiti” Janta Jansone, Dita Elizabete Daugule un Kristiāns Daugulis.

Kopā pasākumā piedalījās 37 dalībnieki no 7 partnervalstīm. Projekta noslēguma apmācību pasākums tiks rīkots Latvijā augustā, tajā paredzēta arī starptautiska konference 11.augustā, uz kuru laipni aicināts ikviens interesents.

Noslēguma mācību pasākums Latvijā

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” īstenojusi Erasmus plus programmas projekta “UNESCO kultūrtelpu tīkls” noslēdzošo partneru apmācību pasākumu Latvijā no 8.līdz 13.augustam. Tajā piedalījās sadarbības partneri no 6 valstīm – Gruzijas, Portugāles, Igaunijas, Sardīnijas salas (Itālija), Horvātijas un Ziemeļmaķedonijas. Kā papildus dalībnieki piedalījās arī pārstāvji no Somijas un Zviedrijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības tīkla ietvaros.

Programma tika sākta Rīgā, kur partneri tika iepazīstināti ar UNESCO iekļautām vērtībām, īpaši Baltijas valstu dziesmu un deju svētku tradīciju. Paldies, Latvijas Nacionālajam kultūras centram un īpaši Agnesei Karlsonei par dalīšanos ar situāciju Latvijā nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) jomā, kā arī brīnišķīgās ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” veidotājiem un darbiniekiem! Ārvalstu partneri patiesi novērtēja tās izcilo kvalitāti un iespēju kaut virtuāli izbaudīt mūsu lielākos svētkus. Kā arī par iespēju dziedāt Mežaparka estrādē.

Kuldīgas novada pašvaldība viesus uzņēma domes ēkā un iepazīstināja ar pašvaldības aktivitātēm, lai veicinātu darbu ar nemateriālo kultūras mantojumu. Savukārt Alsungā viesi izbaudīja visu suitu diženumu – biedrības pārstāvji dalījās ar savu pieredzi suitu tradīciju kopšanā, un pēc tam viesiem bija iespēja iemēğināt roku aušanā, kokles spēlē, kā arī biedrības “Suitu kultūras mantojums” dūdu un saktiņu izgatavošanas darbnīcās. Īpaši atzinīgi kā labās prakses piemērs tika novērtēta Alsungas Amatu Māja – vieta, kur vienkopus pulcēties gan pašvaldības iestādēm, gan aktīvajām biedrībām.

Restorānā “Spēlmaņu krogs” viesi iepazina suitu kulināro mantojumu, Lailas Puķītes vadībā gatavojot un degustējot suitu ēdienus. Pēc tam – Etnogrāfiskais ansamblis “Suitu Sievas” iepazīstināja viesus ar burdona dziedāšanu un suitu tautastērpu.

Amatniecības centrs “Suitu Rija” pārsteidza ar krāšņo vietējo amatnieku piedāvājumu, savukārt Alsungas pils – ar jaunajiem interaktīvajiem ekspozīcijas elementiem.

Trešajā dienā viesi piedalījās starptautiskā konferencē un koncertā Alsungā. Savukārt noslēdzošo dienu iesākām krētainajos suitos – Gudenieku pagasta Basu ciemā, kur iepazinām ekspozīciju “Suitu godi” Basu tautas namā, kā arī ansambļa Etnogrāfiskais ansamblis “Gudenieku suiti” rīkotu krustību rituālu – pādes dīdīšanu Lidijas Jansones vadībā.

Pēc tam ceļš veda uz mağajiem suitiem – Jūrkalni, kur viesi iepazina Baltijas jūras atradumus Vētru muzejā-ekspozīcijā, kā arī piedalījās Jūrkalnes tautas nama rīkotajā Galda dziesmu pasākumā, kur kopā ar vietējām folkloras kopām dalījās arī ar savām galda dziesmām.

Sestdienas vakarā viesiem bija neatkārtojama pieredze – iespēja piedalīties klasiskās mūzikas koncertā “Suitu kods mūzikā”, kurš bija paraugs, kā tautas mūziku var iekļaut arī klasiskajā repertuārā. Dalībnieki no Gruzijas -ansamblis Didgori , kurus ar diriğentu Māri Sirmo vieno sena draudzība un iepriekšēji sadarbības projekti, arī sniedza priekšnesumu koncertā.

Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja šo pasākumu rīkošanā! Valsts izglītības attīstības aģentūra, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Ventspils novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas kultūras nams , Jūrkalnes tautas nams un Jūrkalnes bibliotēka, Alsungas amatu māja, Rakstniecības un mūzikas muzejs (ekspozīcija “Dziesmusvētku telpa”) un daudzi citi!

Starptautiskā konference “UNESCO atzīta Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma labās prakses piemēri”

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, īstenojot Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu “UNESCO kultūrtelpu tīkls”, 11.augustā organizēja Starptautisku konferenci “UNESCO atzīta Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma labās prakses piemēri” Alsungas kultūras namā.

Konferences mērķis bija dalīties ar Eiropas labās prakses piemēriem nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kā arī diskutēt par starpvalstu sadarbību nozīmi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Tajā piedalījās projekta partneru pārstāvji no 7 valstīm, kā arī viesi no Skandināvijas valstīm – nevalstisko organizāciju pārstāvji Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības tīkla ietvaros.

Konferences ieraksts ir pieejams biedrības kontā Facebook.

Pēc konferences Alsungas baznīcā plkst.17:00 norisinājās koncerts, kurā uzstājās Filipe Faria no Portugāles, folkloras kopa “Tenore Supremente di Orgosolo” no Sardīnijas salas (Itālija), folkloras kopa “Didgori” no Gruzijas, kā arī kopa “Suitu dūdenieki”.

Paldies visiem, kas kuplināja un atbalstīja pasākumus! Īpašs paldies brīnišķīgajam konferences moderatoram Ansim Bogustovam!

Intellectual outputs of the project: Good practice examples booklet and Summaries of methodologies and approaches

View booklet PDF >>