Categories
UNESCO statuss par biedrību

ERASMUS+ “Network of UNESCO Cultural Spaces” 2021-2023

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559

Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural heritage is a value in itself that builds national self-confidence and a sense of belonging to a region, country and part of the world, but, in addittion, the safeguarding of the ICH contributes to different aspects of sustainable development of different regions in Europe – remote, rural and also urban territories.

The project partners are 8 experienced organisations of seven European countries:

 • Latvia (Ethnic Culture Centre Suiti Foundation – Lead partner in the project),
 • Estonia (Kihnu Cultural Space Foundation and NGO Setomaa Tourism),
 • The Republic of North Macedonia (ICTM National Committee of Macedonia),
 • Georgia (Georgian Arts and Culture Center),
 • Italy (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI),
 • Croatia (Gacko pucko otvoreno uciliste Otocac),
 • Portugal (Munícipio de Idanha-a-Nova).

All partners, representing different cultural values recognised by UNESCO, have created a partnership, supported by many associated partners – to join forces and share experience from several countries in order to provide better understanding of what are the best ways and methods to channel the knowledge to those who need it – people practising UNESCO included traditions. Most of these partners have cooperated before, including Erasmus+ programme Startegic partnerships project.

Project partners are of different size and scope, yet they share similar aims and target groups. Practitioners of the ICH elements as well as staff of participating organisations are direct project target groups. All organisations have long-term experience of working with them in each country and impelementing various, national and EU co-financed projects.

The main project objective will be achieved by different activities.
In order to exchange methods, approaches and best practices among participating organizations and countries, seven Short-term joint staff training events are envisaged to take place in all partner countries with diverse program to give participants a comprehensive picture of the situation in each country in the field of ICH.

During the course of the project, it is expected to develop several outputs:

1.The Summary of methodologies and approaches working with target groups of all partners

 1. Joint good practise examples booklet

The developed materials will be made printable and available online for public at the project partners’ web sites free of charge.
Ethnic Culture Centre Suiti Foundation as the Coordinating partner will oversee the overall management and implementation of project activities by all project partner organisations. It is also envisaged that each partner organisation will set up a local project management team. Issues pertaining to project implementation and achievement of expected project results are planned to be discussed with partners during five transnational project meetings.
Various dissemination activities are also envisaged, including local seminars in 6 partner countries and conference in Latvia where project results will be presented to a broader audience. In addition, it is also planned to make use of social media (Facebook, Instagram, Twitter) and partners’ web sites to inform all stakeholders about achievements in the project and to promote the developed materials.

The education of practitioners of ICH will be improved directly through such project activities as created educational materials, conference and seminars, but also indirectly – through capacity building of the partner organisations – adult educators. As a result of the training events staff of the partner organisations – adult educators – will gain fresh ideas, different perspectives and exchange methodology and approaches. Impact on partnering organisations is expected as well: opportunity to network at a transnational level, exchange of best practice supporting organisational learning. Due to the different project partners the project will also provide an opportunity to draw conclusions on the role that cultural heritage can play within sustainable rural and urban development. Cultural heritage and sustainable cultural tourism contributes to improved income and job opportunities. The project has a direct beneficial effect to safeguarding and promotion of European cultural heritage.

The network of UNESCO united organisations will give the unique opportunity to join different people from very different countries and cultures to promote significant part of European cultural heritage. The public authorities in the field of ICH, organisations (adult educators) and practitioners of ICH as well as many associated project partners working in the field of ICH – stakeholders at all levels- will be involved in one large network. This approach is innovative in the field of ICH.

Project duration is from 01.11.2020. – 31.10.2022. (it can be extended, due to Covid-19 situation in the Europe), total budget 250 472 euro.

UNESCO kultūrtelpu tīkls

Eiropa ir pasaulē atpazīstama ar bagātām kultūras vērtībām, tai skaitā nemateriālo kultūras mantojumu (NKM) – Eiropas iedzīvotāju zināšanām, praksēm un tradīcijām. NKM nozīmība tika juridiski atzīta, UNESCO Ģenerālasamblejas konferencē 2003.gadā pieņemot Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras mantojums ir vērtība, kas ceļ nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu reģionam, valstij un kādai pasaules daļai, taču, NKM saglabāšana dod ieguldījumu arī dažādiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem dažādos Eiropas reģionos – nomalēs esošiem, lauku apvidiem un arī pilsētvidēs.

Projekta partneri ir astoņas pieredzējušas organizācijas no septiņām Eiropas valstīm:

 • Latvija (Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projekta vadošais partneris),
 • Igaunija (Biedrība “Kihnu kultūrtelpa” un biedrība “Setu tūrisms”),
 • Ziemeļmaķedonijas republika (Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija),
 • Gruzija (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs),
 • Itālija (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte),
 • Horvātija (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač),
 • Portugāle (Idanjas-a- Novas pašvaldība)

Visi partneri, kas pārstāv dažādas, UNESCO atzītas, kultūras vērtības, ir izveidojuši sadarbības tīklu ar daudzu saistīto partneru atbalstu, lai kopā, daloties dažādu valstu pieredzē, iegūtu jaunas metodes un pieeju darbam ar UNESCO iekļauto vērtību praktizētājiem. Lielākā daļa no partneriem ir sadarbojušies jau iepriekš, tai skaitā arī Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektā.

Projekta partneri ir dažādas organizācijas pēc lieluma un darbības veida, tomēr tās vieno kopīgi mērķi un mērķgrupas. NKM praktizētāji, kā arī partnerorganizāciju darbinieki ir tiešās projekta mērķgrupas. Visām organizācijām ir ilglaicīga pieredze darbā ar tām katrā valstī, īstenojot dažādus, nacionāla līmeņa un ES līdzfinansētus projektus.

Galvenais projekta mērķis tiks sasniegts ar dažādu aktivitāšu palīdzību. Lai dalītos ar metodēm, pieejām un labās prakses piemēriem starp partnerorganizācijām un valstīm, ir paredzēti septiņi īstermiņa kopīgi personāla apmācību pasākumi visās partneru valstīs ar daudzveidīgu apmācību programmu, lai dotu dalībniekiem vispārēju priekšstatu par situāciju katrā valstī nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Projektā laikā ir paredzēts izveidot vairākus rezultātus:

 1. Kopsavilkums par projekta partneru metodēm un pieejām darbam ar mērķgrupām
 2. Kopīgs labās prakses piemēru buklets

Materiāli tiks izveidoti ar izdrukas iespēju un elektroniski publiski pieejami projekta partneru mājas lapās bezmaksas.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” kā vadošais partneris projektā ir atbildīga par visa projekta vadību un visu partneru īstenoto aktivitāšu uzraudzību. Ir arī paredzēts, ka katrs projekta partneris izveidos vietējo projekta vadības grupu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta ieviešanu un projekta rezultātu sasniegšanu, tiks risināti ar partneriem piecās starpvalstu projekta sanāksmēs.

Paredzētas arī dažādas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes, tai skaitā vietējie semināri 6 partnervalstīs un konference Latvijā, kurā projekta rezultāti tiks prezentēti plašākai publikai. Papildus tam, plānots izmantot sociālos medijus (Facebook, Instagram, Twitter) and partneru mājas lapās, lai informētu visas saistītās personas par projekta rezultātiem un popularizētu izstrādātos materiālus.

NKM praktizētāju zināšanas tiks uzlabotas tiešā veidā ar tādu projekta aktivitāšu, kā izveidoto izglītojošo materiālu, konferences un semināru palīdzību, kā arī netieši – uzlabojot partnerorganizāciju darbinieku – pieaugušo izglītotāju – zināšanas. Apmācību pasākumu rezultātā partnerorganizāciju darbinieki – pieaugušo izglītotāji – gūs jaunas idejas, citas perspektīves un apmainīsies metodēm un pieejām. Tiek sagaidīta ietekme arī uz pašām organizācijām: iespēja sadarboties starptautiskā līmenī un apmainīties ar labās prakses piemēriem pieaugušo izglītošanā. Dažādie projekta partneri dos arī iespēju veikt secinājumus, kāda loma ir kultūras mantojumam ilgtspējīgas pilsētvides un lauku apvidu attīstībā. Kultūras mantojums un ilgtspējīgs kultūrtūrisms nodrošina ienākumus un darba iespējas. Projektam ir tieša labvēlīga ietekme uz Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

UNESCO atzītu organizāciju tīkls dos unikālu iespēju apvienot dažādus cilvēkus no ļoti atšķirīgām valstīm un kultūrām, lai popularizētu svarīgu Eiropas kultūras mantojuma daļu.
Nemateriālā kultūras mantojuma jomas valsts institūcijas, organizācijas (pieaugušo izglītotāji) un NKM praktizētāji, kā arī daudzie projekta saistītie partneri – visu līmeņu ieinteresētās puses – tiks apvienotas plašā tīklā. Šāda pieeja ir inovatīva NKM jomā.

Projekta īstenošanas laiks ir 01.11.2020. – 31.10.2022. (var tikt pagarināts, ja tas būs nepieciešams dēļ Covid-19 situācijas Eiropā), kopējais budžets 250 472 euro.

2021

Pirmais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Dēļ Covid-19 pirmais projekta īstermiņa personāla apmācību pasākums tika īstenots virtuāli Zoom platformā divu dienu garumā. To organizēja vadošais partneris – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””.

Pirmajā dienā – 2021.gada 19.aprīlī – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Ieva Švarca iepazīstināja dalībniekus ar nemateriālā kultūras mantojuma jomas globālajām tendencēm, sniedzot Latvijas piemērus; Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Gita Lancere dalījās ar Latvijas pieredzi Nacionālā NKM saraksta veidošanā (kas balstīts uz 2003.gada UNESCO 2003.gada konvenciju par nemateriālo kultūras mantojumu), savukārt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Anda Beitāne iepazīstināja mācību dalībniekus ar akadēmijas aktivitātēm Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 26.aprīlī – dalībnieki iepazina suitu kultūru un biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti””, kā arī citu suitu organizāciju aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Ar to dalībniekus iepazīstināja projekta vadītāja Māra Rozentāle, valdes priekšsēdētāja Dace Martinova un kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis.

Nākošais virtuālais mācību pasākums plānots vasaras beigās/ rudenī, kad tos organizēs Igaunijas partneri.

Otrais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Īstenots otrais kopīgais personāla apmācību pasākums Zoom divu dienu garumā. To organizēja projekta partneri no Igaunijas – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”.

Pirmajā dienā – 2021.gada 3.septembrī – biedrības “Kihnu kultūrtelpa” vadītāja Marju Vesik iepazīstināja ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Kihnu kultūrtelpu, kā arī ar biedrības darbību un aktualitātēm Kihnu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Tāpat dalībniekiem bija iespēja attālināti piedalīties Kihnu adīšanas festivālā, kurš norisinājās Metsamaa lauku sētā Kihnu salā pasākuma dienā Maria Michelson vadībā.
Tā kā Kihnu ir sala Baltijas jūrā, tad ar jūru saistītās tradīcijas ir pamats Kihnu kultūrai, par to stāstīja Reet Laos, Kihnu jūras asociācijas vadītājs.
Savukārt Igaunijas Folkloras centra pārstāve Leelo Viita iepazīstināja dalībniekus ar Igaunijas nemateriālo kultūras mantojumu kopumā – tā saglabāšanas aktivitātēm un dažiem labās prakses piemēriem.
Dienas noslēgumā biedrības “Kihnu kultūras institūts” vadītājs Reet Könninge dalījās ar biedrības mērķiem Kihnu kultūras, valodas, zinātniskās izpētes un dažādu publikāciju jomās.

Mācību otrajā dienā – 2021.gada 17.septembrī biedrības “Setu tūrisms” pārstāve Helen Külvik iepazīstināja ar Setu tradicionālo kultūru un biedrības darbību, tāpat dalībniekiem tika noorganizēts setu tradicionālo mūzikas instrumentu priekšnesums.
Savukārt Igaunijas Literatūras muzeja Folkloras arhīva pārstāve Janika Oras stāstīja par UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību – setu sieviešu tradicionālo daudzbalsīgās dziedāšanas veidu Seto Leelo.

Trešais virtuālais īstermiņa kopīgais personāla apmācību pasākums

Projekta partneris no Ziemeļmaķedonijas – Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija – noorganizēja trešo virtuālo vienas dienas kopīgo personāla apmācību pasākumu 2021.gada 10.decembrī.

Projekta partnerorganizācijas vadītāja Velika Stojkova Serafimovska iepazīstināja dalībniekus ar savas organizācijas darbību un aktivitātēm Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī ar UNESCO NKM konvencijas ieviešanu Maķedonijā nacionālā līmenī, atbalsta mehānismiem un normatīvo bāzi. Kā arī raksturoja UNESCO sarakstos iekļautos elementus.

Kultūras antropologs, partnerorganizācijas pārstāvis Filip Petkovski raksturoja vienu konkrētu UNESCO NKM sarakstā iekļautu vērtību no Maķedonijas – Kopachata deju no Dramche, Pijanec reģiona un šī elementa UNESCO sarakstā iekļaušanas procesu.
Savukārt kopienas pārstāve – folkloras kopas “Kopachka” vadītāja Persa Stojanovska dalījās ar kopienas redzējumu par vērtības iekļaušanu UNESCO sarakstā, kopienas lomu tajā un aktivitātēm pirms un pēc iekļaušanas.
Dienas noslēgumā partnerorganizācijas biedri Melita Ivanovska, Oliver Nastovski un Gordana Taseva prezentēja vokālās, isntrumentālās un dejas tradīcijas no Pijanec reģiona, to saglabāšanas aktivitātes, kā arī mūzikas un dejas tradīciju tālāknodošanu urbānā vidē, formālā un neformālā izglītībā.

Turpmākās projekta aktivitātes plānots organizēt klātienē, tiklīdz tas būs iespējams dēļ Covid-19 situācijas pasaulē.

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” ietvaros īstenots pirmais klātienes pasākums

Erasmus+ programmas projekta ”UNESCO kultūrtepu tīkls” (“Network of UNESCO Cultural Spaces”) ietvaros īstenots pirmais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Ziemeļmaķedonijas republikā no 2022.gada 20. līdz 25.martam. Tās organizēja projekta partnerorganizācija “Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija”.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti” ir vadošais partneris, pasākumā piedalījās arī partneri no Igaunijas (Biedrības “Kihnu kultūrtelpa” un “Setu tūrisms”), Gruzijas (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs), Itālijas (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte) un Horvātijas (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač). Diemžēl pandēmijas dēļ nevarēja piedalīties Portugāles partnera (Idanjas-a- Novas pašvaldība) pārstāvji.

This image has an empty alt attribute; its file name is 275887261_4937620572987735_7931745748386567779_n.jpg


Pasākuma programma bija daudzveidīga un krāšņa, iepazīstinot ar dažādiem Maķedonijas nemateriālā kultūras mantojuma aspektiem, organizāciju metodēm darbā ar mērķgrupām – tradīciju praktizētājiem, kopīgas meistarklases, priekšnesumus utt. Dalībnieki piedalījās UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstā iekļautajā festivālā “40 Sv.M ocekļu festivāls” Štip ciematā, viesojās dažādos, ar Maķedonijas nemateriālo kultūras mantojumu saistītos, objektos un apskates vietās. Taču īpaša uzmanība tika pievērsta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Reprezentatīvajā sarakstā iekļautai vērtībai – “Kopackhata kopienas deja no Dramce ciemata , Pijanec reģionā”, dalībnieki tikās ar kopienas pārstāvjiem un tika iepazīstināti par elementa iekļaušanas procesu UNESCO NKM sarakstā, kā arī ar pašu deju.

This image has an empty alt attribute; its file name is 277363518_283255547299600_2933893853197722248_n.jpg


Biedrību pasākumā pārstāvēja projekta vadītāja Māra Rozentāle un Jūrkalnes amatnieces un “Maģo suitu” dziedātājas Ilona Niedoliņa un Taiga Reķe.

Kopā pasākumā piedalījās 18 dalībnieki no partnervalstīm, kā arī vairāki Maķedonijas vietējie partnerorganizācijas pārstāvji. Nākošais apmācību pasākums tiek plānots Igaunijā maijā.

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo-Erasmus.png

Īstenots otrais klātienes pasākums Igaunijā

No 22.līdz 27.maijam īstenots otrais klātienes projekta pasākums – Īstermiņa kopīgas personāla apmācības Igaunijā – Kihnu salā un Setu novadā. Tās organizēja divas projekta partnerorganizācijas: biedrības “Setu tūrisms” un “Kihnu kultūrtelpa”. Pasākumā piedalījās visu projekta partnerorganizāciju pārstāvji – kopā 25 personas, tai skaitā vietējie dalībnieki.

Pasākuma programma bija daudzveidīga, iepazīstinot partnerus ar UNESCO atzītām vērtībām Kihnu kultūrtelpu un Setu daudzbalsīgo dziedāšanu Leelo – kas iekļautas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat abas organizācijas dalījās ar savām darba metodēm un labās prakses piemēriem nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanā un popularizēšanā.

Papildus dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pēdējo UNESCO NKM sarakstā iekļauto elementu no Igaunijas – vienkoča laivu darināšanas tradīciju Sooma reģionā, kā arī tika organizētas vizītes uz citiem ar NKM saistītiem objektiem: Igaunijas Nacionālais muzeju, Igaunijas Tradicionālās mūzikas centru Viljandi, kā arī tikšanās ar tradīciju praktizētājiem.


Nākošais projekta mācību pasākums plānots septembrī Sardīnijas salā, Itālijā.

Starptautiskā konference “UNESCO atzīta Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma labās prakses piemēri”

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “SUITI”” organizē starptautisku konferenci “UNESCO atzīta Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma labās prakses piemēri”

Konference notiks Alsungas kultūras namā (Ziedulejas iela 1, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads ) 11.08.2023.
plkst. 9:30-15:30

Konferences mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem no 9 Eiropas valstīm nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kā arī diskutēt par starpvalstu sadarbību nozīmi. Projektā iesaistītās valstis ir Latvija, Igaunija, Gruzija, Ziemeļmaķedonija, Horvātija, Sardīnijas sala (Itālija), Portugāle, Skandināvijas valstis.

Konferences moderators: žurnālists un pasniedzējs Ansis Bogustovs.

Konferences programma un informācija par projektu pieejama šeit: https://suiti.lv/unesco-kulturtelpu-tikls/
Konferencē tiks nodrošināts sinhronais tulkojums angļu-latviešu-angļu valodā.