Categories
par biedrību

Darbība 2021. gadā

Vides objekts “Mana Gaisma”

Ventspils novada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā novadā 2021” iesniegtais biedrības projekts “Mana gaisma” ir guvis atbalstu. Projekta rezultātā pie Jūrkalnes bibliotēkas ēkas tiks uzstādīt vides objekts “Mana gaisma”.

Projekta kopējās izmaksas 1352.00 eiro, no tā projekta konkursa finansējums 800.00 eiro.

Vides objekts “Mana Gaisma” attēlos stilizētu, izgaismotu grāmatu pie soliņa. Ideja – bibliotēkas kā “mazās gaismas pils” misija sniegt zinības caur grāmatām. Grāmata – kā simbols Jūrkalnes bibliotēkas izveidei. Vides objekts – no metāla izveidota atvērta grāmata ar ierakstu “Jūrkalnes bibliotēka 1924. gads” un vārdu “VĀRDS” vairākās valodās.

Kokles spēles meistarklases Basu tautas namā

Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursā atbalstīts projekts Kokles spēles meistarklases Basu tautas namā. Piešķirtais finansējums 750 eiro. Projekta mērķis ir nodrošināt tradicionālo instrumentu spēles apguvi vēsturiskā suitu novadā.

Meistarklašu norise plānota no 5.-9. jūlijam Basu tautas namā. Pasniedzēja Anda Ābele. Apmācības tiks organizētas trīs grupās – dalībniekiem bez priekšzināšanām, ar zināšanām un pieaugušajiem. Pasākuma ietvaros (noslēgumā) paredzēts dalībnieku koncerts Basu tautas namā.

Izdevums “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.”

VKKF Kurzemes projektu konkursā ko īsteno Kurzemes plānošanas reģions apstiprināti divi biedrības projekti.

Izdevuma “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.” 1. kārta. Piešķirtais finansējums 2000 eiro.

Mērķis ir nodrošināt suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, digitalizāciju un pieejamību plašākai mērķauditorijai. Fiksēt suitu izloksni un popularizēt tās lietošanu, saglabājot to nākamajām paaudzēm, nodrošinot izloksnes pārmantojamību un iedzīvināšanu.

Projekta 1.kārtā tiks sagatavots izdevuma “Suitu novada mantojums. Suitu stāsti.” materiāls līdz tā drukas stadijai. Izdevumā tiks apkopotas trīs pieredzes un viedo zināšanu bagātāko suitu kopienas pārstāvju – Lidijas Jansones, Ilgas Leimanes un Marijas Janvāres stāstu pūru.

Projekta 2. kārtā paredzēta izdevuma drukāšana un audio ievietošana interneta vietnē www.suiti.lv

Projekts “Burdona dziedāšanas svētki.”

Piešķirtais finansējums 1700 eiro.

COVID-19 radītie apstākļi mums lieguši organizēt “6. starptautisko burdona festivālu Suitu zemē”, bet lai burdona dziedāšanas tradīcijas, ierobežojumu apstākļos, neapsīktu vēlamies organizēt lokālu burdona dziedāšanas pasākumu Jūrkalnē, kurā uzstāsies suitu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu dalībniekiem. Esam iecerējuši veidot svētku programmu, kas bagātinās Zāļu dienas svētkus Jūrkalnē 14. augustā. Burdona dziedāšanas svētku tēma ir veltīta Mārai, kas latviešu tautas folklorā pieskaitīta pie Dieva un pasaules zīmēm. Latviešu tautas folklorā Māra tiek dēvēta arī par Māti, kas iemiesojās kā dabas, tā arī cilvēka mūža ritējuma notikumos. Šīs daudzējādās Māras klātbūtnes izpausmes esam iecerējuši īstenot caur sižetiem, kas kolektīvu sniegumā tiks izrādīti kā tradīciju kopuma performances caur dziesmām un darbību. Svētku programmu papildinās suitu audēju un rokdarbnieču darbu izstāde un lekcija par latviešu rakstu zīmēm, akcentējot Māras zīmi, tās daudzveidību, nozīmi un lietojumu tekstilijās Jūrkalnes bibliotēkas telpās.

Vasaras nometne suitu bērniem “Suitu tradīciju skoliņa 2021”

Vasaras nometne “Suitu tradīciju skoliņa 2021” tiek organizēta kopš 2010. gada.
Šogad svinējām norises desmito reizi. Par tradīciju kļuvusī suitu novada bērnu un skolotāju satikšanās piecu dienu garumā, kas piepildīta ar prieku, radošām nodarbēm un suitu novada vēstures un tradīciju apguvi. Iepriekš nometnē ik gadus satikās 30 dalībnieki, bet šogad pandēmijas ietekmē atļautais dalībnieku skaits ir 20. Nometnes skolotājas Ligita Stašaite pulcē bērnus no Alsungas, skolotāja Aiga Legzdiņa no Basiem un Gudeniekiem, bet skolotāja Kristīne Skrulle no Jūrklanes.
Bērnu nometne “Suitu tradīciju skoliņa 2021” notika no 12. jūlija līdz 16.jūlijam, to finansiāli atbalstīja Ventspils un Alsungas novadu pašvaldības kopā 1200 eiro, transportu finansēja Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības. Vecāku līdzfinansējums 15 eiro. Saņemt ziedojums 50 eiro trīs maznodrošināto vai trūcīgo bērnu dalībai nometnē no Kaspara Špēļa.

Šogad tika izveidota Suitu tradīciju skoliņas 2021 burtnīciņa, kurā apkopotā informācija un uzdevumi ir kā palīgs suitu novada izzināšanā un tradīciju apguvē.

PIRMDIENA

Pirmajā dienā viesojāmies Alsungas pagasta “Gāčās” pie Lidijas Jansones. Lidija Jansone ir izcila stāstniece, suitu tradīciju kopēja, kas šis unikālās tradīcijas pratusi nodot no paaudzes paaudzē. “Gāčas” ir Lidijas Jansones dzimtās mājas, tās īpašas ar to, ka saglabājusies klētiņa, kura celta 1787. gadā. Viesojoties “Gāčās” mēs uzzinājām par Kalniņu dzimtas vēsturi, mājām, seniem darba rīkiem, suitu tradīcijām un godiem, kopā dziedājām un gājām rotaļās.

Dienas otrajā pusē viesojāmies Alsungas pagasta “Zemgaļos”, kur kopā ar uzņēmuma “Bumbuļmaizes” saimnieci Ingrīdu Jēkabsoni mācījāmies cept īstus suitu sklandraušus.

OTRDIENA

Otrajā dienā devāmies ciemos pie krētainajiem suitiem uz Biržiem. Skolotāja Aiga ir izcila stāstniece un rokdarbniece. Mēs klausījāmies viņas aizrautīgajos stāstos un teikās par Basiem, kopā mācījāmies aust augu dekorus. Olita Ulmkalnes vadībā apskatījām izstādi “Suitu godi” un izzinājām kas ir suitu noslēpumu skapī. Dienas otrajā pusē iepazinām suitu tautas tērpu ar iespēju pašiem iegūt pirmās iemaņas tā darināšanā.

TREŠDIENA

Trešajā dienā devāmies pie maģajiem suitiem uz Jūrkalni. Dienas pirmā pusē skolotājas Kristīnes vadībā devāmies pārgājienā pa Rīvas dabas taku. Pēc pusdienām apskatījām divas ekspozīcijas, kas izvietotas Jūrkalnes tautas nama 2.stāvā. Ekspozīcija “Vētru muzejs”, vēsta par Baltijas jūras stihijas upuriem, papildināts ar pludmalē atrastajām un no dzelmes izceltajām senlietām.

Apskatījām ceļojošo multimediālo izstādi “Tautasdziesmu teicējas. 1991.” Izstādes ietvaros tiek daudzināta suitu tautasdziesmu teicēja Marija Lāce (1904–1997) no Jūrkalnes. Viņa ir viena no ekspedīcijās filmētām teicējām. Marija Lāce ir bijusi represēta, bet nekas nespēja salauzt viņas un viņas dziesmu garu. Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedātājas dzied savas puses dziesmas un ir Marijas dziesmu mantinieces.
Dienas noslēgumā viesojāmies pie kokļu meistara Gunta Niedoliņa Jūrkalnes pagasta Straumēnos. Tieši no suitu novada cēlies Kurzemes kokles paveids. Senākos laikos tai bija tikai 5 līdz 7 stīgas. Meistars izgatavo gan Kurzemes kokles, gan Latgales kokles – dažāda lieluma un ar dažādu stīgu skaitu, Guntim patīk eksperimentēt, un par materiālu koklei izmantojis jau ap 30 koku sugu, iepazīstot katra koka skanējumu un raksturu.

CETURTDIENA

Ceturtajā diena ciemos pie dižajiem suitiem Alsungā jeb kā senā Alšvangā. Skolotāja Ligita ir vēstures skolotāja Alsungas vidusskolā un vada arī novada mācības pulciņu. Apskatījām biedrības telpas Suitu mantojuma krātuvi, radošās darbnīcas Suitu ķēķis un Austuvi. Ciemojāmies Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā, kur apskatījām suitu novada zeķu un mākslinieces Dace Dēliņas Lipskas gleznu izstādi. Pauls Stašaitis mums pastāstīja par Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcu un par katoļticības tradīcijām. Tālāk devāmies uz Dižgabalkalnu, kas ir sens kuršu pilskalns un Alsungas Livonijas ordeņu pili, kas celta no 14.gs. – 18.gs. dienas otrajā pusē devāmies ciemos pie suitu tradīciju mantinieces, vairāku etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu vadītājas Ilgas Leimanes. Kopā dziedājām, dejojām, gājām rotaļās.

PIEKTDIENA

Piektā dienā gan priecīga, gan drusku bēdīga, jo mūsu kopābūšana noslēgusies. Dienas pirmajā pusē viesojāmies Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā, kur mūs sagaidīja priesteris Juris. Vējturu namā izdziedājām nometnes laikā apgūtās dziesmas, kā teica skolotāja – “nu tā, no visas sirds, lai tālu skan, pāri koku galotnēm, līdz jūrai!“

Vēlāk Jūrkalnes tautas namā pabeidzām iesāktos radošos darbiņus – apģērbām suitu meiteni un pildījām uzdevumus burtnīciņā. Kā tradīcija noslēguma dienā ir atpūta pie jūras un svētku kliņģeris, kā arī apliecību saņemšana par dalību nometnē.
Uz tikšanos 2022. gada Suitu tradīciju skoliņā!

Dalība akcijā #tautastērpugajiens2021

Visas manas villainītes
Ziediņiem izrakstītas;
Pati ziedu valkātāja
Villainītes vidiņā. (Kulb. 162)

Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu un piedaloties virtuālajā tautastērpu gājienā suitu audējas atver savu bagāto pūru, izrādot sagšas un lakatus. Kopš 2008. gada suitu zemē atdzimst aušanas tradīcijas, tiek atjaunotas tautastērpu darināšanas tradīcijas, apgūtas prasmes. Pamazām no jauna atdzimst suitiem raksturīgo lakatu aušanas tradīcijas. Šoreiz suitu audējas dižojas un rotājas ar savām sagšām un laktiem, kas tapušas pašu rokām, apmīļotas un izlolotas, atgriežoties pie mums ar senču svētību. Suitu audēju saime – Ligita Kalniņa, Baiba Trauberga, Taiga Reķe, Ilona Niedoliņa, Māra Kušķe – Damberga, Sarmīte Egļukalna, Dace Martinova, Kristīne Brūkle, Vita Cīrule, Ausma Ķēde.

Ai, bagātas saimenieces,
Dižu galdu uzklājušas;
Balta maize, saldi rauši,
Godāts mātes priekšautiņš.

Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu un piedaloties virtuālajā tautastērpu gājienā suitu saimnieces klāj bagātīgu svētku galdu. Kā pateicībā no paaudzes paaudzē saņemtām prasmēs un zināšanām ēdienu gatavošanā, apliekam no vecmāmiņu pūra lādes saglabātos priekšautus. Suitu saimnieces – Skaidrīte Nagliņa, Laila Puķīte, Dace Martinova, Spodrīte Ventere, Anita Legzdiņa, Taiga Reķe. Dreļļu galdauts – Ligita Kalniņa.

Tautas lietišķās mākslas izstāde-konkurss
“Suitu novada Zeķes”

Izstādi – konkursu rīko biedrība “Etniskās kultūras centra “Suiti” sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru un Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru.

 • Izstādes norises laiks un vieta: no 2021. gada 2. jūlija līdz 2021. gada 17. jūlijam Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 • Konkursa norises laiks: 2021. gada 2. jūlijā Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 • Izstādes atklāšana: 2021. gada 2. jūlijā Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 • Darbus izstādei – konkursam pieņem līdz 2021. gada 22. jūnijam sūtot tos pa pastu vai nododot personīgi Dacei Martinovai Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11a, Alsungā.

Informāciju par izstādi – konkursu tiek publicēta EKC “Suiti” un Centra mājaslapā www.suiti.lv , www.lnkc.gov.lv, kā arī EKC “Suiti” Facebook profilā.

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākuma plāns 2021.-2024. izstrāde un jaunu sadarbības partneru pievienošanās Nodoma protokolam par sadarbību Suitu kultūrtelpas saglabāšanā.

Plāna izstāde norisinājās kopš 2020. gada oktobra, organizējot klātienes darba grupas tikšanās un vēlāk attālinātās ZOOM sanāksmes. Sanāksmēs tika aicināti valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, suitu kopienas un nevalstiskā sektora pārstāvji. Pēc plāna izstrādes institūcijas tika aicinātas pievienoties topošajam Nodoma protokolam par sadarbību Suitu kultūrtelpas saglabāšanā. Vēlmi pievienoties Nodoma protokolam izteikušas institūcijas un sadarbības partneri – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi, Latvijas Nacionālo bibliotēka, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Lauku Tūrisma asociācijai “Lauku ceļotājs”. Līdz šim par sadarbības partneriem Nodomu protokolā vienojusies – LR Kultūras ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības un biedrība EKC “Suiti”.

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākuma plāns 2021.-2024.

Alsungas vidusskolas Novadmācības pulciņa dalībnieku ciemošanās biedrības telpās.

Atzīmējot Alšvangas kultūras biedrības 100. gadadienu un stiprinot kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijas jaunai paaudzei, asociēto skolu programmas UNESCO ietvaros, Novadmācības pulciņa dalībnieki apmeklēja vairākas kultūrvietas Alsungā:

 • Alsungas Odeņa pili, kur notika tikšanās ar Alsungas novada bibliotēkas vadītāju.
 • Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru, kur skolēniem tika dota iespēja darboties radoši un dibināt teātra, dziedāšanas un dejošanas biedrību.
 • Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” telpas, kur saimniece Skaidrīte izrādīja un pastāstīja par kultūrvēsturiskā mantojuma bagātībām.

VKKF mērķprogrammā “Kultūrelpa” atbalstīts biedrības projektu, izdevumu “Suitu novada mantojums. Suit villdrāns.” 2.kārta.

Piešķirtais finansējums 8000 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada maija līdz decembrim. Projekta 2. kārtā tiek turpināts 2020. gadā iesāktais darbs pie suitu villdrānu pētījuma un izdevuma sagatavošanas. Lai iecerēto rezultātu sasniegtu šobrīd notiek pētījuma materiāla sastrukturizēšana un aprakstu veidošana, veiktas kopienas pārstāvju intervijas un organizēta informācijas apkopošana no muzeju speciālistiem, tam seko tehniskā redaktūra un teksta korektūra, izdevuma maketa izstrāde un drukas darbi. Projekta gala rezultātā pētījuma materiāls būs pieejams plašākai mērķauditorijai grāmatas formātā – “Suitu novada mantojums. Suit villdrāns.”

Projekts “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana”

LNKC projektu konkursā “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana” atbalstīts biedrības projekts “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana”. Kopējais finansējums ir 12070.00 eiro, sadalot finansējumu piecās projekta aktivitātēm:

 1. Izdevums “Suitu novada mantojums. Suit villdrāns.” 2.kārta 2600.00 eiro
 2. Izdevums “Suitu novada mantojums. Suit stāst.” 2. kārta
  5500.00 eiro.
 3. Izdevums “Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ.” 2.kārta
  2650.00 eiro.
 4. UNESCO nedēļas pasākums. Dižo, maģo un krētaino suitu erudīcijas spēle ”Es mīlu, Tevi, SUITIJA” 2021. gada oktobris
  520.00 eiro.
 5. Aušanas apmācības uz Pētera Viļumsona pusautomātiskajām stellēm
  800.00 eiro.

Burdona dziedāšanas svētki

Ar Kurzemes plānošanas reģiona finansiālu atbalstu tika īstenots projekts Burdona dziedāšanas svētki. Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību un Jūrkalnes pagasta pārvaldi Burdona dziedāšanas svētki notika 14. augustā Zāļu dienas ietvaros Jūrkalnē. Svētku norise īstenota brīvā dabā Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā, katram kolektīvam izrādot savu priekšnesumu atsevišķās norises vietās parka teritorijā. Svētku dalībnieki ir visi suitu kopienas etnogrāfiskie ansambļi Suitu sievas, Gudenieku suiti, Maģie suiti un folkloras kopas Basu suiti, Suitu vīri un Suitu dūdenieki. Svētku norise notiek Rudens Māras laikā. Sadarbībā ar nodibinājumu “Spanga” un Lidiju Jansoni tika izveidots scenārijs, kuram pa pamatu tika ņemts Māras tēls un tās izpausmes latviešu folklorā – cilvēka mūža ritējumā, sadzīves un dabas norisēs.
Papildinot svētku programmu notika Ilgas Reiznieces nodarbība bērniem Rotaļas bērniem – jēga un tradīcija.

Etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas” – Māras vārti
Etnogrāfiskais ansamblis “Gudenieku suiti” – Pādes dīdīšana”
Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” – jaunās ražas godināšana
Folkloras kolektīvs “Basu suiti” – pūra darināšana
Folkloras kolektīvs “Suitu vīri” – Jūras mātes godināšana
Folkloras kolektīvs “Suitu dūdenieki” ar dūdu spēli papildināja visus priekšnesumus, ieskandinot svētkus un noslēgumā spēlējot dančus.

Scenārijs – Lidija Jansone, Dace Martinova.
Vides objekti – Guntis Niedoliņš.
Cienasts – Ingrīda Jēkabsone, Inga Lastovska, Taiga Reķe, Užavas alus.
Video – Olafs Perševics, Skrundas TV.
Foto – Dainis Ģelzis
Čaklie palīgi – Ligita Kalniņa un Kristīne Skrulle.
Paldies Arvīdam Bērziņam par laivu un zvejas rīkiem.
Projekta vadītāja – Dace Martinova