Categories
par biedrību

Biedrības statūti

Etniskās kultūras centrs „Suiti” logo

Biedrības Etniskās kultūras centrs „Suiti” statūti

1. Vispārīgie noteikumi.

1. Etniskās kultūras centrs „Suiti” (turpmāk tekstā EKC) biedrība, kura nodibināta apvienojoties juridiskām un fiziskām personām, lai sasniegtu kopīgu mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka.

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir: Etniskās kultūras centrs „Suiti”.

1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir EKC SUITI.

1.3. EKC simboliku izstrādās pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem un apstiprinās EKC dibinātāju kopsapulcē.

1.4. EKC darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

1.5. EKC juridiskā adrese ir: Skolas iela 11 a, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306.

2. EKC darbības mērķis, uzdevumi un metodes.

2.1. EKC darbības mērķis ir sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību.

2.2. EKC darbības virzieni:
2.2.1. Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība (92.5.).
2.2.2. Ar kino un video saistīta darbība (92.1.).
2.2.3. Kultūras objektu darbība (92.32.).
2.2.4. Atpūtas parku un citur neklasificēta izklaidējoša darbība (92.33.).
2.2.5. Muzeju darbība un vēsturisku vietu celtņu saglabāšana (92.52.).
2.2.6. Pārējā izklaidējošā darbība (92.3.).

2.3. EKC darbības virzienu īstenošana:
2.3.1. Veikt suitu etnogrāfiskā materiāla izpēti un apkopošanu, izveidot folkloras materiālu krātuvi un Suitu muzeju.
2.3.2. Organizēt izglītošanas un apmācību programmas, kas saistītas ar suitu kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi un tradicionālās kultūras izpratnes veidošanu.
2.3.3. Organizēt projektus, ierosināt dažādas aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai; organizēt seminārus, konferences, starptautiska un vietēja mēroga folkloras un citus kultūras pasākumus.
2.3.4. Iesaistīties kultūrtūrisma attīstības procesos.
2.3.5. Sadarboties ar pašvaldībām un citām nevalstiskām organizācijām.
2.3.6. Finanšu piesaistes nolūkos nodarboties ar uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību.
2.3.7. Realizējot EKC uzdevumu izpildi, organizācija savā darbībā pielieto visus veidus un līdzekļus, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.


3. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

3.1. Par EKC biedru var būt jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura labprātīgi ir gatava atzīt un ievērot EKC statūtu noteikumus un iesaistīties EKC darbā. Personas, kuras jaunākas par 16 gadiem, var būt par EKC biedriem, ja, stājoties nosauktajā organizācijā, iesniedz vecāku vai aizbildņu rakstisku atļauju. EKC atbalstītājiem nav jāmaksā biedru nauda, bet nav arī balsstiesības ikgadējās un ārkārtas pilnsapulcēs. Tāpat par EKC biedru uz līdztiesības pamatiem ar fiziskām personām var būt jebkura juridiska persona, kuras darbība nav pretrunā ar EKC statūtiem, vai arī EKC statūti nav pretrunā konkrētās juridiskās personas darbības specifiku, tās statūtiem, vai uz šo juridisko personu attiecināmiem ierobežojumiem valsts likumos vai normatīvajos aktos.

3.2. EKC biedrus uzņem EKC valde, pieņemot atbilstošu lēmumu.

3.3. Personas, kuras vēlas iestāties EKC, iesniedz EKC valdei rakstisku iesniegumu un iemaksā ikgadējo biedru naudu.

3.4. Biedrības valde izskata iesniegumu valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē. Valdes lēmums ir pārsūdzams EKC biedru pilnsapulcē.

3.5. Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu

3.6. EKC valde var izslēgt biedru no biedrības, atbilstoši statūtos noteiktajiem gadījumiem. Valdes lēmums ir jāmotivē un jāpaziņo pārējiem EKC biedriem.

3.7. Izstājoties vai izslēdzot biedru no EKC, ikgadējā biedru nauda netiek atmaksāta.

4. EKC biedru tiesības un pienākumi.

4.1. EKC biedriem ir vienādas tiesības, tajā skaitā arī gadījumos, ja tiem ir noteikta atšķirīga ikgadējā biedru nauda.

4.2. EKC biedriem ir tiesības:
4.2.1. Piedalīties EKC biedru pilnsapulcēs šajos statūtos noteiktā kārtībā; piedalīties EKC vadības un kontroles institūciju vēlēšanās, tikt pašam tajās ievēlētam.
4.2.2. Iesniegt jautājumus izskatīšanai EKC biedru pilnsapulcē 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
4.2.3. Izmantot EKC inventāru atbilstoši EKC vadības noteiktajiem iekšējās kārtības noteikumiem un noteiktā kārtībā izmantot EKC simboliku.
4.2.4. Jebkurā laikā iepazīties ar EKC darbību, pieprasīt no valdes pārskatu par EKC saimniecisko darbību, pieprasīt dokumentu norakstus vai izrakstus.
4.2.5. Piedalīties EKC rīkotajos pasākumos.

4.3. EKC valde lemj par nominācijas GODA BIEDRS piešķiršanu.
Nomināciju Goda biedrs piešķir par ilggadēju sadarbību suitu kultūras mantojuma saglabāšanā, dokumentēšanā un popularizēšanā, par biedrības darbības un attīstības atbalstīšanu, par mecenātismu, par nozīmīgiem sasniegumiem suitu kultūras mantojuma izpētē, jaundarbu radīšanā u.c.. Goda biedru nominācijai var ieteikt un izvirzīt ikviens biedrības biedrs. Kandidatūras apstiprināšanu izvērtē un veic biedrības valde biedrības valdes sēdē. Goda biedra statusu piešķir uz mūžu. Goda biedrs nemaksā ikgadējo biedru naudu.

4.4. EKC biedru pienākumi ir:
4.4.1. Apzinīgi ievērot šo statūtu noteikumus, EKC dalībnieku pilnsapulces un valdes lēmumus, ievērot EKC iekšējās kārtības noteikumus.
4.4.2. Piedalīties EKC darbības mērķu īstenošanā.
4.4.3. Noteiktā kārtībā un savlaicīgi maksāt dalībnieku naudu.

5. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

5.1. EKC līdzekļus veido:
5.1.1. EKC biedru maksa. Biedru maksa par gadu ir 5.00 EUR fiziskām personām (pensionāriem un bezdarbniekiem 1.50 EUR). Pašvaldību biedru gada maksas apmērs ir noteikts sekojoši: Kuldīgas novada pašvaldība – 2000.00 EUR, Ventspils novada pašvaldība – 1000.00 EUR.


5.1.2. Juridisko un fizisko personu ziedojumi.
5.1.3. Ienākumi no EKC uzņēmējdarbības.
5.1.4. Juridisko un fizisko personu mērķiemaksas atsevišķu EKC uzdevumu sasniegšanas finansēšanai.
5.1.5. Citi atļauti ienākumi.

5.2. EKC līdzekļi saskaņā ar valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
5.2.1. EKC mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei.
5.2.2. EKC darbinieku algošanai.
5.2.3. Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar EKC darbības nodrošināšanu.

5.3. Gadījumos, kad EKC līdzekļi ir nepietiekami kāda biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Valde var šos līdzekļus izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai.

5.4. Par EKC līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs un valde, bet kontroli par līdzekļu izmantošanu veic revidents.

5.5. EKC vārdā dokumentus parakstīt tiesīgi visi valdes locekļi.

6. EKC pārvaldes struktūra.

6.1. EKC augstākā pārvaldes institūcija ir EKC biedru pilnsapulce. Pilnsapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

6.2. Tikai EKC biedru pilnsapulcei ir tiesības:
6.2.1. Lemt jautājumus par EKC statūtu grozīšanu.
6.2.2. Lemt jautājumus par iestāšanās iemaksas un ikgadējās dalības naudas samaksas kārtību un apmēriem.
6.2.3. Izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt gada pārskatu.
6.2.4. Lemt jautājumus par dalībnieku izslēgšanu.
6.2.5. Lemt par EKC struktūrvienības izveidošanu vai likvidāciju.
6.2.6. Lemt jautājumus par EKC likvidāciju, apvienošanos ar citām biedrībām, iestāšanos citās biedrībās vai to apvienībās.
6.2.7. Ievēlēt amatā un atcelt no amata valdes locekļus un revidentu, apstiprināt un grozīt tiem paredzētās instrukcijas, lemt par prasību un sūdzību izbeigšanu.
6.2.8. Izlemt citus ar EKC darbību saistītus konceptuālus jautājumus.

6.3. Pilnsapulces var būt kārtējas un ārkārtas. Kārtējās pilnsapulces sasauc valde reizi gadā. Ārkārtas pilnsapulces sasauc valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa EKC biedru.

6.4. EKC biedru pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem EKC biedriem. Pilnsapulces sasaukšana ir jāpaziņo biedriem ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš. Paziņojumā jānorāda biedru pilnsapulces sasaukšanas diena, laiks, vieta un sapulcē izskatāmie jautājumi.

6.5. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, pēc divām nedēļām tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.6. EKC biedru pilnsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot likumā un šajos statūtos noteiktajos gadījumos.

6.7. Lemjot par kāda biedra izslēgšanu no EKC, šis biedrs vai viņa pārstāvis balsošanā nepiedalās. Biedrs vai viņa pārstāvis nevar piedalīties balsošanā arī tad, ja EKC biedru pilnsapulce lemj par prasības celšanu pret viņu vai par atteikšanos no prasības.

6.8. Balsošana EKC biedru pilnsapulcē notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa kaut viens no biedriem. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot amatā un atceļot no amata valdes locekļus un revidentu, kā arī pieņemot lēmumu par prasību celšanu pret viņiem vai atteikšanos no prasības.

6.9. EKC pilnsapulcē balsstiesības ir visiem tiem EKC biedriem, kas nomaksājuši savas biedru maksas par pašreizējo gadu un kam nav parādu par iepriekšējiem gadiem.

6.10. Katram EKC biedram – gan fiziskai, gan juridiskai personai, pilnsapulcē ir viena balss.

6.11. EKC biedru pilnsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai persona, kas izpilda viņa pienākumus. Pēc pilnsapulces atklāšanas balsstiesīgie biedri ievēl no sava vidus sapulces vadītāju.

6.12. Pilnsapulces norise jāprotokolē. Protokolējot lēmumus, jānorāda ar kādu balsu vairākumu lēmumi pieņemti. Protokolā jānorāda biedru iesniegtie priekšlikumi un piezīmes. Protokolu raksta sekretārs, kuru uzaicinājis pilnsapulces vadītājs. Pilnsapulces vadītājs atbild par to, lai ieraksti protokolā atspoguļotu biedru pilnsapulces gaitu, izteiktos priekšlikumus un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs.

6.13. EKC darbību vada valde 7 valdes locekļu sastāvā, no kuriem Kuldīgas novada pašvaldība ar lēmumu deleģē 2 valdes locekļus un Ventspils novada pašvaldība ar lēmumu deleģē 1 valdes locekli, bet atlikušos valdes locekļus ievēl biedru pilnsapulce. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem. Valdes locekļi tiek ievēlēti sekojoši: no Alsungas pagasta – 3 valdes locekļi, no Kuldīgas novada – 2 valdes locekļi un Ventspils novada – 2 valdes locekļi. Valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Valdi vada valdes priekšsēdētājs. Valde risina un izlemj visus EKC jautājumus, kuri neietilpst EKC biedru pilnsapulces kompetencē. Lēmumu pieņemšanā priekšsēdētājam ir izšķirošā balss, ja balsojot balsis sadalās vienādi. Valde ir pakļauta EKC biedru pilnsapulcei un tās galvenās funkcijas ir:
6.13.1. Sekot, lai tiktu ievēroti EKC statūti un pilnsapulču lēmumi.
6.13.2. Plānot, vadīt un sadalīt veicamos darbus un pasākumus, tikšanās laikus u.c.
6.13.3. Pārvaldīt EKC īpašumus un atbildēt par tiem.
6.13.4. Pārstāvēt EKC tiesā, valsts un pašvaldību iestādēs un attiecībās ar trešajām personām.
6.13.5. Lemj par EKC dalību citās sabiedriskās organizācijās.
6.13.6. Lemj par citiem jautājumiem, kas nav EKC pilnsapulces kompetencē.

6.14. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Tās sasauc valdes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai tā uzdevumā valdes priekšsēdētāja vietnieks vai, ja to pieprasa vismaz puse valdes locekļu.

6.15. Valdes sēdes parasti ir atklātas. Valdes sēdes notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse no sēdē klātesošajiem valdes locekļiem.

6.16. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Valdes lēmumus un EKC dokumentus paraksta valdes priekšsēdētājs vai persona, kuru valde pilnvaro.

6.17. Katrs valdes loceklis var iesniegt izskatīšanai valdē jebkuru ar EKC darbību saistītu jautājumu.

6.18. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi.

6.19. Valdes priekšsēdētājs:
6.19.1. Pārstāv EKC privāto un publisko tiesību sfērā.
6.19.2. Vada valdes sēdes.
6.19.3. Patstāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar EKC darbību saistītos jautājumus, organizē EKC saimniecisko un administratīvo darbību.
6.19.4. Valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar EKC mantu un līdzekļiem.
6.19.5. Sniedz valdei reizi ceturksnī pārskatu par EKC darbu.
6.19.6. Organizē un nodrošina valdes lēmumu izpildi.
6.19.7. Sagatavo valdes rīkojumu projektus un nodrošina valdes sēžu tehnisko apkalpošanu.
6.19.8. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā valdes darbu vada priekšsēdētāja vietnieks.

6.20. Biedrības valdes un biedru sapulces balsojums uzskatāms par likumisku un spēkā esošu, ja balsošanas protokols parakstīts rakstveidā vai elektroniski, vai balsošana izdarīta, apliecinot identitāti, izmantojot IT risinājumus – e-pastus, Google lietotnes, videokonferenču platformas u.c. Visi valdes locekļi vai biedri, kuri piedalījušies sapulcē klātienē, attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

7. EKC darbinieki.

7.1. EKC darbinieki darbā var tikt pieņemti uz darba līgumu pamata.

7.2. Darba attiecības starp EKC pārvaldes institūciju un darbinieku regulē Latvijas Republikā esošie likumdošanas akti un darba līgums.

8. Biedrības gada pārskata sastādīšana.

8.1. EKC organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

8.2. EKC saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama tikai EKC statūtos paredzētiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp EKC biedriem. Pašlikvidēšanās gadījumā EKC mantu nedrīkst sadalīt biedriem.

9. Darbības revīzija.

9.1. EKC finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revidents, kuru ievēlē vai pieaicina uz līguma pamata kopsapulce.

9.2. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā revidēt visu EKC mantu un finansiālos dokumentus, pārbaudīt EKC saimniecisko darbību. Revidents var pieaicināt palīgā ekspertus un speciālistus, iepriekš saskaņojot ar valdi atalgojumu.

9.3. Revidentam savlaicīgi jāziņo valdei par visām atklātajām nepilnībām EKC finansiālajā darbībā.

9.4. Revidenta pilnvaru termiņš ir viens gads.

10. EKC publiskā darbība.

10.1. Lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos mērķus, EKC veic sekojošu publisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem:
10.1.1. Brīvi izplata informāciju par savu darbību.
10.1.2. Piedalās masu informācijas darbā.

11. EKC reorganizācija un likvidācija.

11.1. EKC var reorganizēt vai likvidēt ar EKC biedru pilnsapulces lēmumu, kā arī citos gadījumos, kas noteikti Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. EKC pašlikvidāciju veic valde, bet saskaņā ar kopsapulces lēmumu vai tiesas lēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.

11.3. EKC likvidācijas gadījumā pilnsapulce balsojot nolemj kā pārvaldījumā pāries tā īpašums un finanses. Nevienošanās gadījumā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai tiesas nolēmumā noteiktajā kārtībā, tiek nodots atbildīgajai institūcijai.

11.4. Likvidators pabeidz EKC iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod EKC mantu, iekasē no debitoriem EKC pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.

11.5. Atlikušo naudu un mantu likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi EKC pēdējā pilnsapulce.

11.6. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt EKC biedriem.

12. Citi noteikumi.

12.1. Ja kāds no šo statūtu noteikumiem zaudē likumīgo spēku, tas nav attiecināms uz citiem noteikumiem. Ja šie statūti nesatur precīzus norādījumus, tad izmantojamas likumu noteiktās normas.

12.2. Ja likumdošanā tiek izdarītas izmaiņas, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem, tad spēkā ir likumu noteiktās normas.


2021.gada 15. oktobrī, Ventspilī

Pilnvarotā persona:
(Dace Martinova)