Categories
suitu vēsture

Vecsaimniecības

Te minētie dati par vecākajām Suitu novada zemnieku sētām neietver Reģu un Biržu privātmuižas. Infomācija norakstīta no Valsts vēstures arhīvā atrodamajiem muižu revīzijas aktiem.

Blintenes kroņa muiža (Blinten Krongut)

gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Bierandi
 • Aizupji
 • Vilplūči
 • Ulmi
 • Bāliņi
 • Ratnieki
 • Deksnieki
 • Lipšņi
 • Ķīši
 • Bulkas
 • Čīmas
 • Rauši
 • Jaunarāji
 • Uplejas

Strautu mežsargmāja 1811. gadā bija Blintenes sarakstā. Vēlāk tā pārgājusi pie Alschwangen forstei (mežniecības).

1863.gada pārskatā par dvēseļu kustību parādās vēl sekojošas mājas:

 • Kannenieki
 • Gāčas
 • Beķeri
 • Brūni
 • Kukšas

Jaunā kroņa muiža (Neuhoff Krongut)

1839.gada pārskatā par dvēseļu kustību minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Podiņi
 • Orman Meijeri
 • Jankes
 • Kunkuļi
 • Ruņģi jeb Ruņģīši
 • Ruņģi
 • Kanderi
 • Kanderi
 • Strēļi
 • Katlapi
 • Svelmes
 • Smiederi
 • Kaibuti
 • Žibji (Szibbe)
 • Dubes
 • Guļas
 • Ķēniņu būda
 • Sedliņu sēta

Almāles privātmuiža (Allmahlen Privatgut)

1858.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Paures
 • Kundziņi
 • Kalēji
 • Baloži
 • Grabes
 • Sitiņi
 • Raibuļas
 • Robeži

Gudenieku kroņa muiža (Gudeniekken Krongut)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Jēres
 • Ester Keberi
 • Ruņģi
 • Reiņi
 • Buļļi
 • Buntes
 • Antes
 • Kautiņi
 • Kaņepvērpji
 • Zariņi
 • Aniņi
 • Veči
 • Zariņi
 • Kalna Keberi
 • Striķi
 • Strēļi
 • Leiši
 • Kukšas
 • Kaparāju būda
 • Lišku sēta

Basu kroņa muiža (Bassen Krongut)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Gaiļi
 • Renstes
 • Kaltenieki
 • Smiederi
 • Kaltenieki
 • Kaltenieki
 • Kunkuļi
 • Digaiņi
 • Zvirbuļi
 • Mičmači (Micke Matze)
 • Struijas
 • Naglas (Nagle)
 • Tēviņi
 • Mucenieki
 • Mucenieki
 • Nagļi
 • Stempeļi
 • Kārklupi
 • Maurici
 • Anduļi
 • Jēres
 • Biģaji
 • Kaibas

Adzes kroņa muiža (Adsen Krongut)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Tipšes (Tipsehe)
 • Pūrzemnieki (Puhre Semneek)
 • Pūrzemnieki
 • Zušēni (Zuscsehen)
 • Bille Brūni
 • Billes Vecvagari
 • Daberi
 • Vereiarāji (Werei Arrai)
 • Cērpi
 • Vicsakari (Witze Sackar)
 • Desetnieki
 • Dimmes
 • Saltvalki (Salte Walk)
 • Pidzes (Piddse)
 • Pinkas
 • Silarāji

Grāveru kroņa muiža (Gravern Krongut)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Prūši
 • Bumbuļi
 • Treides
 • Jaunarāji
 • Stirnas
 • Vecvagari
 • Pīkšas
 • Buntes
 • Kannenieki
 • Gāčas
 • Beikeri
 • Gaišumi
 • Sniķeri
 • Sniķeri
 • Sniķeri
 • Kārklupji
 • Brūni
 • Rubekļi
 • Buntkalni
 • Bērzkalni (nav minēti iedzīvotāji)
 • Dravnieki
 • Mucenieki
 • Poparāji

Fēliksbergas kroņa muiža (Feliksberg Krongut)

1858.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Vamžu Pagina
 • Rievenieki
 • Lāči
 • Dauges
 • Kalēji
 • Kaikes
 • Aigrāvji
 • Kubli
 • Brūveri
 • Kriķi
 • Jaunarāji
 • Kriķi
 • Jākas
 • Jākas
 • Pulpes
 • Āpes
 • Vecvagari
 • Niķes
 • Bambāļi
 • Ķeberi
 • Bēnes
 • Grāves
 • Grāves
 • Darvdedži
 • Gulbes
 • Sētnieki
 • Deken būda
 • Kniploku sēta

Alšvangas mācītājmuiža (Alschwangen Pastorat)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

 • Varkaļi
 • Liezoni
 • Pīšļi
 • Laugaļi
 • Dižkarti
 • Steras
 • Klungsti
 • Pinnes

Alšvangas kroņa muiža, ietverot arī Balandi un Ozolmuižu (Alschwangen Krongut – Alschwangen, Balanden, Eckhoff)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētas sekojošas vecsaimniecības:

Alšvanga (Alschwangen)

 • Strenceles
 • Būcmaņi
 • Būcmaņi
 • Būcmaņi
 • Sķiti (Skitus)
 • Šķiļi
 • Salmarāji
 • Dižgali
 • Pērkoni
 • Klungsti
 • Lāči
 • Kalnarāji
 • Kalnarāji
 • Sumatas
 • Būriņi
 • Patkuļi
 • Kliņģi
 • Skriesti
 • Jēles
 • Rivagari
 • Čuksti
 • Rivagari
 • Liezeriņi
 • Zariņi
 • Pauliņi
 • Kunduri
 • Pleči
 • Poļi
 • Panti
 • Pante
 • Driguļi
 • Kukšas
 • Lezeriņi
 • Žvaguļi
 • Lūciņi
 • Rudumi

Balande (Balanden)

 • Slūžes
 • Striķi
 • Bruģāti
 • Kubuli
 • Kubuli
 • Sīļi
 • Linkuļi
 • Meņģes
 • Andiņi
 • Andiņi
 • Andiņi
 • Meņģes
 • Sviķi
 • Annuži
 • Sterras

Ozolmuiža (Eckhoff)

 • Padubji
 • Dunduri
 • Truļi
 • Ustupji
 • Pidilti
 • Remeši
 • Klūģi
 • Bāliņi
 • Dagaļi
 • Ķiņķi
 • Kauliņi
 • Tennes
 • Pūres
 • Pūres

Alšvangas mežniecība Stirnumuiža (Alschwangen Forestei “Rehhoff”)

1850.gada dvēseļu revīzijā minētās vecsaimniecības:

 • Pintes
 • Zaļmeži
 • Kānes
 • Kniploki
 • Lūžņi
 • Peršes
 • Kaļķi
 • Pāži
 • Strauti
 • Ūsiņi
 • Pūļi vai Karbsēta
 • Kannenieki
 • Pūteļi
 • Mucenieki
 • Teteri vai Silarāji
 • Bērzkalni
 • Ceplīši
 • Robeži