Categories
Suitu kulturtelpa

Kontakti

Dace Martinova

Dace Martinova

Valdes priekšsēdētāja,
projektu vadītāja

+371 29222103 dace.martinova@inbox.lv

Ligita Kalniņa

Ligita Kalniņa

Valdes priekšsēdētājas vietniece, projektu un pasākumu vadītāja

+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Māra Rozentāle

Māra Rozentāle

Starptautisko projektu vadītāja

+371 29452767
maraspasts@inbox.lv

Biedrības valdes locekļi:

Ilga Leimane
+37129538267
ilgaleimane@inbox.lv

Daiga Kalniņa
+371 29474677
daiga.kalnina@inbox.lv

Māris Dadzis
+371 29126481
maris.dadzis@ventspilsnd.lv

Ligita Kalniņa
+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Dace Reinkopa
+371 29110981
kultura@kultura.lv

Daina Berende
+371 29110760
daina.berende@inbox.lv

Biedrības rekvizīti:

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Reģ.Nr.40008064940
Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306
Banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV87UNLA0050001043975
Valsts kase, kods TRELLV2X, konta Nr.LV23TREL9165550002000