Categories
UNESCO statuss Suitu kulturtelpa

Glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021 – 2024

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021. -2024. gadam

Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāns 2021. – 2024. gadam (turpmāk – Plāns) ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots ar mērķi saglabāt un nodrošināt vērtību pārmantojamību suitu kultūrtelpā, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā (turpmāk – UNESCO Saraksts) un 2016. gadā Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (turpmāk – NKM saraksts). Pirmo reizi šāds Plāns tika izstrādāts 2009.-2013. gada periodam kā daļa no suitu kultūrtelpas nominācijas UNESCO Sarakstam. Plānu ir izstrādājis Etniskās kultūras centrs “Suiti” sadarbībā ar suitu kopienu un valsts, pašvaldību iestādēm u.c. institūcijām. Nodomu protokola slēdzējpuses ik gadus sagatavo informāciju par Plāna izpildi un iekļauj to valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par suitu kultūrtelpas saglabāšanas stāvokli, kā arī valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par Konvencijas par nemateriāla kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanu Latvijā.

Suitu kopiena ir neliela, kompakti dzīvojoša Latviešu etnokonfesionālā (katoļu) grupa, kas radusies pateicoties reliģiskajai pašizolācijai vairāku gadsimtu garumā, suitu kopiena ir radījusi, uzkrājusi un lielā mērā saglabājusi līdz mūsdienām unikālu nemateriālās kultūras mantojumu, kura atsevišķi elementi sakņojas pat pirmskristietības periodā. Šis mantojums šodien sevī nes ne tikai seno kuršu tradicionālās kultūras ietekmi, bet to ir bagātinājušas arī nu jau gandrīz izzudušo lībiešu, kā arī poļu un vācu tautu kultūras, kuru kopienas gadsimtiem ir dzīvojušas šajā apvidū. Cauri savai kolorītajai vēsturei nelielā suitu kopiena ir spējusi radīt un lielā mērā saglabāt līdz mūsu dienām ļoti bagātu nemateriālās kultūras mantojumu.

Plānā izmantotie saīsinājumi un iesaistītās institūcijas:
EKC „Suiti” – Etniskās kultūras centrs „Suiti”
ANP – Alsungas novada pašvaldība
KNP – Kuldīgas novada pašvaldība
VNP – Ventspils novada pašvaldība
KM – Kultūras ministrija
LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs
UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
EM – Ekonomikas ministrija
ZM – Zemkopības ministrija
Satiksmes ministrija
Latvijas Valsts ceļi
Dabas aizsardzības pārvaldes
LFK – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
VRAA – Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
LNVM – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
LU – Latvijas Universitāte
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija
LVA – Latvijas Valsts arhīvs
LĢIA – Latvijas Ģeogrāfiskās informācijas aģentūra
LVA – Latviešu valodas aģentūra
NKMP – Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
LKC – Lauku konsultāciju centrs

Pašvaldību institūcijas:
Alsungas TIC – Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs
PII “Miķelītis” – pirmskolas Izglītības iestāde “Miķelītis”
Alsungas vidusskola
Alsungas Mūzikas skola
Alsungas kultūras nams
Alsungas bibliotēka
Kuldīgas muzejs
Kuldīgas bibliotēka
Gudenieku bibliotēka
Basu bibliotēka
Jūrkalnes bibliotēka
BJC – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Citas institūcijas un saīsinājumi:
Biedrības – “Suitu amatnieki”
Biedrība “Suitu novads”
Biedrība “Vēja sēta”
SKM- “Suitu kultūras mantojums”
Suitu draudzes – Alsungas, Jūrkalnes, Gudenieku Romas katoļu draudzes
SIA “Igo mūzikas menedžments”
Viedais ciems
Kurzemes tūrisma asociācija
Lauku ceļotājs – Latvijas Tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
UNESCO ASP tīkls – UNESCO Asociēto skolu projekta tīkls
UNESCO Saraksts – UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
NKM saraksts – Latvijas Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts

Nr.AktivitāteIesaistītās institūcijasFinanšu resursu avotiSasniedzamie rezultātiIndikatori
1.1Suitu nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma apzināšana, dokumentēšana, izpēte, digitalizācija (folklora, tradicionālie svētki un godi, valoda, prasmes, tekstīlijas, sadzīves priekšmeti, darba rīki, vēsturiskā apbūve u.c.)ANP, VNP, KNP
(bibliotēkas un muzejs)
EKC „Suiti”, SKM
Sadarbības partneri:
Augstākās izglītības iestādes (JVLMA, LU, LKA u.c.)
Valsts, pašvaldību un fondu finansējums* Regulāri un metodiski pētītas suitu nemateriālās un materiālās kultūras mantojuma vērtības un to praktizētāji;
* Apkopots materiāls par suitu teicējiem un tautas muzikantiem;
* Sekmēta suitu izloksnes pētniecība, dokumentēšana un saglabāšana;
* Izveidots novadpētniecības digitālais kopkatalogs (informācijas apkopošana, apstrāde, ievadīšana), vienota atslēgvārda izveide www.suiti.lv
* NKM sarakstā iekļauti nemateriālās kultūras mantojuma praktizētāji un prasmes;
* Veikti lauku pētījumi, iesaistot augstskolu akadēmiskos resursus (zinātnieki/pētnieki un studenti);
* Sadarbības veidošana ar dažādu jomu valsts un pašvaldību institūcijām, kas nodrošina vērtību fiksēšanu, kartēšanu u.c.;
* Nodrošināta publikāciju veidošana un izdošana;
* Pētījumu/ekpedīciju skaits

* Dokumentēto vienību skaits

* Audio/video ierakstu skaits

* Praktizētāju skaits

* Iesaistīto pētnieku skaits

* Dalībnieku skaits

* Tirāža

* Valodas
1.2.Suitu vēstures pētījumi un publikāciju izdošanaKM, LNB, LNVM, LU, LKA, JVMA
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM
Valsts, pašvaldību un fondu finansējums* Nodrošināta vēsturisko pētījumu norise, sadarbojoties nozares profesionāļiem un institūcijām;
* Apzināti arhīvu materiāli un vēstures liecības, kas kalpo par pamatu suitu kultūrvēsturiskās teritorijas vēsturisko periodu izpētei;
* Pastāvīga pētnieka piesaiste.
* Vēsturisko dokumentu, liecību, publikāciju skaits
* Pētījumu skaits
* Iesaistīto pētnieku skaits
* Publikāciju skaits
* Tirāža
* Valodas
1.3.Digitalizēt un padarīt pieejamus suitu nemateriālo un materiālo vērtību pētījumus/materiālus.
www.suiti.lv
www.suitunovads.lv
www.garamantas.lv
www.mantojums.kuldiga.lv
www.biblio.kuldiga.lv
u.c. datu vietnēs
KM, LNVM, LNB, LFK
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM
Kuldīgas muzejs
Bibliotēkas
Valsts, pašvaldību un fondu finansējums* Publiski pieejamas suitu tautas dziesmas un to varianti (52 000);

* Veikta LFK digitalizētā suitu nemateriālā kultūras mantojuma materiāla apkopošana;

* Krātuvju ekspozīcija un digitālais materiāls tiek regulāri papildināts un ir pieejams publiski un bez maksas;

* Krātuvēs pieejami pētījumi, audiovizuāli, digitāli un dokumentāri materiāli par suitiem, nodrošinot izzinošas, pētnieciskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes;

* Veidoti krājumi, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un apstākļus. Pētniecisku, izglītojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšana. Telpu labiekārtošana, izstāžu zāļu izveide, aprīkojuma nodrošināšana. Sadarbības veidošana vietējā un starptautiskā mērogā;

* Arhīvos esošā un šobrīd vēl no iedzīvotājiem dokumentējamā materiāla digitalizācija, informācijas apkopošana
(pieraksti, video un audio ieraksti) par suitu tradicionālajiem svētkiem un godiem, it īpaši par kristību, bērnu ķeršanas, kāzu un bēru tradīciju un suitu kāzām ir apkopoti un izpētīti tālākai sekmīgai tradīciju iedzīvināšanai un atjaunošanai.

* Izveidota digitālā platforma
Pilsoniskais arhīvs, kas pieejama plašākai mērķauditorijai vēsturisku liecību (priekšmetu, foto, cilvēku utt.) apzināšanai un informācijas iegūšanai.
* Digitalizēto vienību skaits
* Krājuma vienību skaists
* Atšifrēto vienību skaits
* LFK nodoto vienību skaits
* Materiālu nodošana LVA
* Tirāža
* Valodas
1.4.Veikt sakrālā mantojuma apzināšanu, izpēti un digitalizāciju. Reliģisko tradīciju dokumentēšanu un digitalizāciju.EKC „Suiti”, suitu draudzes, LNA
ANP, VNP, KNP
Valsts, pašvaldību un fondu finansējums* Veikta sakrālā mantojuma apzināšana, dokumentēšana, izpēte un digitalizācija (ēkas, priekšmeti, kapelas u.c.);

* Dokumentētas un digitalizētas kristīgās tradīcijas un rituāli suitu draudzes;

* No 1690. gada dzimšanas, miršanas un laulību reģistru dati par suitu kopienu ir publiski pieejami lasīšanai ērtā formā, ievērojot konfidencialitāti, ko nosaka Baznīcas likums un Latvijas Republikas likumdošana;

* Apzināti suitu izcelsmes un suitu draudzēs kalpojušie priesteri (garīdznieki).

* Dokumentēts un digitalizēts viņu veikums.
* Digitalizēto vienību skaits
* Atšifrēto vienību skaits
* Pētījumu skaits
* LVA nodoto vienību skaits
1.5.Audio un video materiālu veidošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. Kultūras pasākumu digitalizācija.KM, LNB, LFK
ANP, VNP, KNP
EKC „Suiti”, SKM
Valsts, pašvaldības un fondu finansējums* Veikt suitu folkloras materiālu audio un video dokumentēšanu un digitālo materiālu pieejamības nodrošināšanu.

* Nozīmīgu kultūras pasākumu filmēšana
* Fiksēto vienību skaits
* Pasākumu skaits
* Tirāža
1.6.Suitu muzeja (novadpētniecības centra) izveide.KM, LNVM, LNB
ANP, KNP
EKC “Suiti”
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Pētniecība, krājumu fonda izveide un attīstība, restaurācijas jomas attīstīšana, digitālā krājuma izveide;

* Nacionālas nozīmes krājuma veidošana.
* Pētījumu skaits
* Krājuma vienību skaits
* Restaurēto priekšmetu skaits
* Pasākumu skaits
* Muzejpedagoģisko programmu izveide un piedāvājumu skaits

2. Praktizēšana, tālāknodošana, izglītība

Mērķis: sekmēt visa veida izglītības, praktizēšanas un tālāknodošanas aktivitātes visos izglītības līmeņos un visām mērķgrupām, lai nodrošinātu suitu kultūrtelpai raksturīgo tradīciju ilgtspēju un paaudžu sadarbību to tālāknodošanā.

Nr.AktivitāteIesaistītās institūcijasFinanšu resursu avotiSasniedzamie rezultātiIndikatori
2.1.VKKF mērķprogramma “Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību, tostarp suitu kultūrtelpas, saglabāšana un ilgtspējas nodrošināšana”KM, VKKFValsts finansējums* Izveidota mērķprogramma, nodrošinot NKM sarakstā iekļauto vērtību, tostarp, suitu kultūrtelpas nemateriālo un materiālo vērtību saglabāšanu, atjaunošanu, pārmantošanu, digitalizāciju un popularizēšanu;

* Nodrošināts un pieejams regulārs finansējums.
* Finansējuma apjoms
* Pieteikumu skaits
2.2.Nodrošināt un veicināt mūžizglītības apmācību norises.KM
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM, Suitu amatnieki u.c.
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodrošinātas zināšanas un praktisko iemaņu apgūšana semināros, meistarklasēs, nometnēs, radošajās darbnīcās. Iesaistīti vietējo tradīciju praktizētāji un profesionālie mācībspēki tradicionālo amatniecības prasmju apgūšanā – tautastērpu darināšanā, tekstīliju darināšanā, seno darba rīku izgatavošanā un pielietošanā, kulinārā mantojumā, muzicēšanas, dziedāšanas, instrumentu izgatavošanā, seno tradīciju un amatu atjaunošanā;

* Iedzīvinātas tradīcijas vietējā kultūrvidē, veicinot amatniecības nozares attīstību;

* Suitu bērni un jaunieši tiešā veidā, viņu vecāki un vecvecāki netiešā veidā tiek padziļināti iesaistīti suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju apguvē (kokles un stabules spēle, tradicionālā dziedāšana, mutvārdu folklora, tradicionālā amatniecība, ēdienu gatavošana u.c.);

* Suitu kultūras mantojums tiek popularizēts diasporas bērnu, jauniešu un viņu vecāku vidū;

* Veicināta tradīciju apguve organizējot meistarklases un nometnes konkrētai mērķauditorijai. Veicināta sadarbība ar līdzīgām kopienām un tradīciju kopējiem starptautiskā mērogā.
* Norišu skaits
* Dalībnieku skaits
* Apmeklētāju skaits
* Finansējuma apjoms
2.3.Suitu novada mācības nodrošināšana Alsungas vidusskolā un PII “Miķelītis”.IZM, ANP, KNP
PII “Miķelītis”, Alsungas vidusskola
Sadarbības partneri:
EKC “Suiti”
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodarbību un mācību stundu programmas tiek papildinātas ar informāciju un uzdevumiem par suitu kultūras mantojumu daudzveidību (novada vēsturi, folkloru, ģeogrāfiju, valodas izloksni un tradicionālām prasmēm, iesaistot tradīciju kopējus un praktizētājus);

* Nodrošināta materiāltehniskā bāze “Suitu novada mācības” apguvei, t. sk. labiekārtotas telpas, pieejams aprīkojums, izstrādāti atbilstoši metodiskie materiāli;

* Interešu izglītības pulciņu darbības nodrošināšana, kas balstīti uz kopdziedāšanas, tautas deju, instrumentālās un tautas mūzikas, tautas mākslas, amatniecības un folkloras tradīciju kopšanu;

* Praktisko nodarbību organizēšana sadarbībā ar EKC “Suiti” (Suitu mantojuma krātuvē, radošajās darbnīcās “Suitu ķēķis” un “Austuve”);

* Dalība UNESCO Asociēto skolu tīklā;

* Skolu sadarbības tīkla veidošana ar citām nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā iekļautām kopienām Latvijā (Lībiešu krasts, Rucavas un Upītes kultūrtelpa, u.c.);

* Pedagogu apmācība, profesionālās pilnveides nodrošinājums;

* Sadarbība ar Kuldīgas novada BJC.
* Iesaistīto bērnu skaits
* Izstrādāto/ atjaunoto metodisko materiālu skaits
* Īstenoto aktivitāšu skaits
* TV vai interaktīvo stundu izstrāde un popularizēšana
* Finansējuma apjoms
2.4.Suitu tradicionālo svētku, godu un gadskārtu atzīmēšana. Festivālu un citu lielāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana.KM, LNKC, UNESCO LNK
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Organizēti Starptautiskie burdona festivāli, Dūdenieku saieti, Lebediks suitos, Suitu maizes svētki, Svētā Miķeļa svētki, Ābolu balle, Zāļu dienas, Annas diena Basos,…

* Suitu kopienā tiek svinētas gadskārtas – Meteņi, Pelnu diena, Pūpolu svētdiena, Lieldienas, Ūsiņi, Vasarsvētki, Jāņi, Pēteri, Annas un Jēkabi, Māras, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, saulgrieži), iedzīvinātas un atjaunotas seno godu (krustabas, kāzas, bēres, vakarēšana) svinēšanas tradīcijas, organizējot pasākumus plašākai sabiedrībai;

* Veicināta sadarbība ar citām kopienām Latvijā un pasaulē, kam raksturīgas burdona dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijas;

* Dalība pieteikuma izstrādē un kultūras programmas piedāvājuma veidošanā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.
* Festivālu/pasākumu/svētku skaits
* Dalībnieku skaits
* Apmeklētāju skaits
* Finansējuma apjoms
2.5.Reliģisko svētku svinēšana un kristīgo tradīciju pārmantošana, veicinot paaudžu sadarbību un draudžu darbību.Kurzemes diacēze, Suitu draudzes
ANP, VNP, KNP
Valsts, pašvaldība, draudžu un fondu finansējums* Tiek svinētas baznīcas noteiktās svētku dienas un suitu draudžu lielākie svētki – Svētā Miķeļa svētki Alsungā 29. septembrī, Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki Jūrkalnē 15. augustā, Sv. Jāņa Kristītāja svētki Gudeniekos 24. jūnijā;

* Organizēti svētceļojumi, kapu svētki, Maija dziedājumi;

* Tiek organizētas svētdienas skolas un iesvētību apmācības;

* Veicināta un stiprināta baznīcas koru darbība;

* Sadarbības veidošana ar citām draudzēm un kristīgām kopienām, kopīgu aktivitāšu organizēšana (piem. Lūgšanu brokastis);

* Sadarbība ar Kristīgo Radio “Ave Maria” (Sv. Mises translācijas un ieraksti).
* Pasākumu skaits
* Dalībnieku skaits
* Semināru/ apmācību skaits
* Sv. Mišu translāciju skaits
* Ierakstu skaits
* Finansējuma apjoms
2.6.Starptautiskās sadarbības veicināšana, sadarbības veidošana un pieredzes apmaiņas veicināšana ar līdzīgām kopienām vai tradīciju kopējiem Latvijā un pasaulē.KM, LNKC, UNESCO LNK
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Veicināta sadarbība, pieredzes un zināšanu apmaiņa ar citām kopienām, kultūrtelpām un tradīciju kopējiem Latvijā un pasaulē;

* Izveidoti informatīvie un metodiskie materiāli.
* Projektu skaits
* Pasākumu skaits
* Semināru/ apmācību dalībnieku skaits
* Materiālu skaists
2.7.Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbību.KM, LNKC, ANP, VNP, KNP
Sadarbības partneri:
EKC “Suiti”, SKM, Suitu amatnieki
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodrošināta labvēlīga vide un iespējas suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju padziļinātai apguvei bērnu un jauniešu vidū;

* Nodrošināta etnogrāfisko ansambļu, folkloras kopu, mūzikas kapelu un deju kolektīvu dalība suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā, popularizējot to vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā;

* Nodrošināta kolektīvu izaugsme un attīstība, kvalitatīvu instrumentu iegāde, tērpu atjaunošana un profesionālu pedagogu piesaiste;

* Nodrošinātas apmācības profesionālās kompetences pilnveides kursos kolektīvu vadītājiem, kuri veicina tradīciju saglabāšanu un tālāknodošanu.
* Kolektīvu skaits
* Dalībnieku skaits
* Instrumentu iegāde/nodrošinājums
* Atjaunoto tērpu skaits
* Apmācību skaits
* Finansējuma apjoms
2.8.Alsungas Mūzikas skolā nodrošināta tradicionālās mūzikas instrumentu spēles apguve, kā arī vizuālās mākslas programmas apguvē iekļauta suitiem raksturīgo tradicionālo vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu apgūšana.ANP, Alsungas Mūzikas skola,
sadarbības partneris – LNKC
Valsts (KM) un pašvaldības (Alsungas novada pašvaldība) finansējums* Suitu bērni un jaunieši apgūst tradicionālo mūzikas instrumentu spēles iemaņas, t. sk. kokles spēli, ko apgūst gan individuāli, gan muzicējot ansamblī, tādējādi sekmējot tradīcijas pārmantošanu;

* Vizuālās mākslas mācību priekšmetos tiek nodrošināta suitu kultūras izzināšana un interpretēšana ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (suitu krāsu salikumi, kompozīciju veidošana utt.).
* Iesaistīto bērnu skaits
* Izstrādāto/ atjaunoto metodisko materiālu skaits
* Īstenoto aktivitāšu/pasākumu skaits
* Dalība valstiska un starptautiska mēroga pasākumos
* Finansējuma apjoms
2.9.Neformālās izglītības attīstība pieaugušajiem un skolēniem.KM, LNKC, UNESCO LNK
ANP, VNP, KNP
Sadarbības partneri:
EKC “Suiti”, SKM, Suitu amatnieki
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodrošinātas neformālās izglītības programmas saturu un atbilstību sabiedrības pieprasījumam gan ar profesionālo darbību saistītajās jomās, gan uz iedzīvotāju personīgajām interesēm vērstu.* Programmu skaits
* Dalībnieku skaits
* Finansējuma apjoms
2.10.Saglabāt esošo un veicināt jaunu radošo darbnīcu gan kā telpu, gan kā pakalpojuma darbību un attīstību.KM
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, SKM, “Suitu amatnieki”, …
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodrošināta atbilstošu telpu izveidošanai, uzturēšana un darbība;

* Veicināta tradicionālo prasmju apguve un popularizēšana;

* Nodrošinātas regulāras kultūras un izglītības aktivitātes;

* Veicināta sadarbība un kopienas iesaiste prasmju apguvē, nodrošinot pārmantošanas procesus;

* Izveidotas pedagoģiskās programmas;

* Veicināta dalība akcijā Skolas soma.
* Dalībnieku un apmeklētāju skaits
* Īstenoto aktivitāšu/pasākumu skaits
* Piesaistītā finansējuma apjoms
* Pedagoģisko programmu piedāvājumu skaits
* Akcijas Skolas soma piedāvā jumu skaits
* Finansējuma apjoms
2.11.Saglabāt esošo un veicināt jaunu ekspozīciju veidošanu un darbības attīstību (Suitu mantojuma krātuve, Jūrkalnes senlietu kambarītis, ekspozīcija “Vētru muzejs”, “Suitu godi”, Alsungas TIC pastāvīgās ekspozīcijas, Alsungas Pils)KM
ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Krātuvju ekspozīcija un digitālais materiāls tiek regulāri papildināts un ir pieejams publiski;

* Krātuvēs pieejami pētījumi, audiovizuāli, digitāli un dokumentāli materiāli par suitiem, nodrošinot izzinošas, pētnieciskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes;

* Nodrošināta krājumu glabāšanai un eksponēšanai atbilstoša infrastruktūra un apstākļi. Telpu labiekārtošana, izstāžu zāļu izveide; aprīkojuma nodrošināšana;

* Izveidots pedagoģisko programmu piedāvājums.
* Īstenotās aktivitātes
* Ekspozīciju skaits
* Krājuma vienību skaits
* Apmeklētāju skaits
* Pedagoģisko programmu piedāvājumu skaits
* Finansējum apjoms
2.12.Veicināta suitu etnogrāfiskās sētas izveide. Vieta, kas iekārtota lauku vidē un prezentē tradicionālo dzīvesveidu un nemateriālās kultūras vērtības.ANP, VNP, KNP
Privātais sektors
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Apzināta etnogrāfiskā sēta, kurā tiek nodrošināta suitu tradicionālā dzīvesveida saglabāšana un popularizēšana (zemkopības, zvejniecības un amatniecības prasmju praktizēšanai;

* Dalība “Lauku ceļotājs” akcijā “ Dzīvesveids laukos”
* Objektu skaits
* Iesaistīto personu skaists
* Apmeklētāju skaits
* Finansējuma apjoms

3. Uzņēmējdarbība

Mērķis: izmantot suitu kultūrtelpas radošo potenciālu jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai ar pievienoto vērtību.

Nr.AktivitāteIesaistītās institūcijasFinanšu resursu avotiSasniedzamie rezultātiIndikatori
3.1.Veicināta, atbalstīta un nodrošināta suitu amatniecības un mājražošanas darbība.ANP, VNP, KNP, LKC
VARAM, EM
„Suitu amatnieki”, vietējie uzņēmēji un Viedā ciema darba grupa.
Sadarbības partneri Latvijas augstskolas.
Valsts un pašvaldību finansējums
Privātais finansējums
* Nodrošināti izglītojošie un informatīvie pasākumi uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai;

* Izveidota platforma preču un pakalpojumu noieta tirgus veicināšanai. E-tirdzniecības veicināšanas nodrošināšana;

* Nodrošināt Suitu tirgus darbību;

* Nodrošināta uzņēmējdarbības apguve Alsungas vidusskolā, iespēja gūt pieredzi un zināšanas praktiskā darba vidē pie uzņēmējiem un mācību uzņēmumu izveide skolas vidē;

* Nodrošināta iesaiste Kuldīgas biznesa inkubatora aktivitātēs un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistē un apguvē;

* Nodrošināt Vienas dienas kafejnīcas akciju regulāri;

* Nodrošināt Suitu amatnieku diena
Vienota amatnieku un mājražotāju zīmola izveide;

* Suitu amatniecības centra izveide Alsungā Skolas iela 11A.
* Mājražotāju, amatnieku, saimniecību skaits
Īstenoto aktivitāšu skaits mājražotāju, amatnieku atbalstam
* Izglītojamo skaits
* Alsungas vsk.
atbalsta pasākumu skaits
* Atbalsta pasākumu dalībnieku skaits
* Sadarbības partneru un sadarbības valstu skaits
* Pētījumu skaits/rezultatīvie rādītāji
* Finansējuma apjoms

3.2.Uz suitu tradīcijām un prasmēm balstīta kultūrtūrisma attīstība.ANP, VNP, KNP
EKC “Suiti”, “Suitu amatnieki”, Viedais ciems, vietējie uzņēmēji
Etnogrāfiskie un folkloras ansambļi
Sadarbības partneri:
Kuldīgas TIC, Ventspils TIC, Alsungas TIC un vēsturiskā mantojuma centrs, Kurzemes Tūrisma asociācija, Lauku ceļotājs. LIAA u.c.
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Izveidoti kultūrtūrisma produkti – kompleksie un tematiskie piedāvājumi, maršruti, iesaistot suitu kultūrtelpas amatiermākslas kolektīvus, amatniekus, mājražotājus un tūrisma uzņēmējus;

* Izveidoti digitālie un drukātie informācijas materiāli;

* Iekļauta informācija Latvijas tūrisma portālā www.latvia.travel.lv un sociālajos tīklos;

* Iesaiste lokālos, reģionālos, valstiskos un starptautiskos kultūrtūrisma pasākumos;

* Izveidotas vienotas aplikācijas – tūrisma maršruti, audio gidi;

* Nodrošināta Viedā ciema idejas īstenošana. Sadarbības veidošana ar Jūrkalni un Gudeniekiem;

* Jūrkalne kā Viedais ciems.

* Suitu kultūrtelpas mārketinga izpēte, sadarbības veicināšana un pasākumu nodrošināšana (lokālā, reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā).
* Aktivitāšu skaits
* Dalībnieku skaits
* Apmeklētāju skaits
* Finansējuma apjoms
3.3.Dalība dažāda mēroga un nozaru akcijās, festivālos, izstādēs, gadatirgos u.c. Nodrošināt suitu kultūrtelpas atpazīstamību un popularizēšanu, suitu zīmola uzturēšanu.ANP, VNP, KNP
Vietējie uzņēmēji. Amatnieki un mājražotāji.
Sadarbības partneris: LIAA
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Nodrošināta suitu amatnieku un mājražotāju produktu atpazīstamība un pieprasījums;

* Veicināta Suitu zīmola atpazīstamība gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, veidojot pārrobežu kultūras tūrisma projektus un īstenot tūrisma mārketinga aktivitātes (ārvalstu mēdiju, viedokļu līderu un tūroperatoru vizītes, informācijas iekļaušana tūrisma prezentācijas pasākumos ārvalstīs).
* Aktivitāšu skaits
* Dalībnieku skaits
* Apmeklētāju skaits
* Zīmolvedības nolūkiem izveidoto materiālu skaits
* Finansējuma apjoms
3.4.Digitālās infrastruktūras darbības un attīstības nodrošināšana.EKC „Suiti”, „Suitu novads” ANP, VNP, KNPValsts, pašvaldību un fondu finansējums, EKC „Suiti”, „Suitu novads”* Nodrošināta interneta vietņu www.suiti.lv, www.suitunovads.lv darbība un attīstība;

* Nodrošināta regulāras informācijas ievietošana pašvaldību interneta vietnēs un sociālos profilos;

* Nodrošināta NVO sektora sociālo profilu uzturēšana un regulāra informācijas atjaunošana;

* Vietnēs izveidoti un aktualizēti, viegli pārskatāmi notikumu kalendāri par pasākumiem Suitu kultūrtelpā.
* Vietņu apmeklētāju skaits gadā
* Vietnes jaunizveidoto un atjaunoto sadaļu skaits
* Vietņu un profilu sekotāju skaits
* Finansējuma apjoms

4. Infrastruktūra

Mērķis: nodrošināt un saglabāt nepieciešamo atbalsta infrastruktūru, it īpaši nozīmīgus kultūrvēsturiskos pieminekļus, objektus un ainavas.

Nr.AktivitāteIesaistītās institūcijasFinanšu resursu avotiSasniedzamie rezultātiIndikatori
4.1.Suitu dievnamu un vēsturisko priekšmetu saglabāšana, restaurācija un uzturēšana.NKMP
Suitu draudzes
Sadarbības partneri ANP, VNP, KNP
Valsts (Sakrālā mantojuma likuma atbalsta ietvaros), ES fondu finansējums, pašvaldību un draudžu finansējums.* Uzsākta mērķtiecīga un plānota suitu dievnamu, draudžu vēsturisko ēku un ar tām saistīto priekšmetu restaurācija, lai nodrošinātu kristīgo tradīciju saglabāšanu. Atbilstošu telpu nodrošinājums, lai uzglabātu tekstīlijas, vēsturiskos liturģiskos priekšmetus un artefaktus.* Atjaunoto ēku skaits
* Restaurēto priekšmetu skaits
* Saglabāto priekšmetu skaits
* Finansējuma apjoms

4.2.Alsungas pils atjaunošana un attīstības nodrošināšana, nodrošinot pils kompleksā suitu kultūrvērtībām atbilstošu saturu.KM
ANP, KNP
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Alsungas pils tiek attīstīta kā suitu kultūrtelpas centrālais objekts, suitu kultūras un tradīciju izkopšanas un eksponēšanas vieta

* Izveidots jauns tūrisma pakalpojums – restaurācijas tūrisms

* Turpinās pils izpēte un glābšanas darbi

* Alsungas pilī izveidota ekspozīcija, kas nodrošina informatīvos materiālus par suitu kultūrtelpas vēsturi
* Atjaunoto un restaurēto vienību skaits
* Apmeklētāju skaits
* Jaunizveidoto tūrisma pakalpojumu skaits
* Finansējuma apjoms
* Pils kompleksā notikušo pasākumu skaits
4.3.Kultūrvēsturisko zonu, pieminekļu, ēku un nozīmīgu objektu saglabāšana.ANP, VNP, KNP
Privātais sektors.
Valsts (VKPAI, VKKF), ES fondu un pašvaldību finansējums * Aizsargāta un veicināta suitu kultūrvēsturisko zonu, ēku un ar tām saistītu priekšmetu atjaunošana, veicinot suitu amatniecības prasmju praktizēšanu, apmācības un amatniecības zināšanu tālāknodošanu;

* Veikti arheoloģiskie pētījumi kultūrvēsturiskās zonās un objektos;

* Veicināta privātīpašumos esošo kultūrvēsturisko ēku apzināšana un saglabāšanas veicināšana.
* Restaurēto ēku skaits
* Restaurēto priekšmetu skaits
* Restaurēto pieminekļu skaits
ANP, VNP, KNPValsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums* Kultūras infrastruktūras (kultūras nami, tautas nami, estrādes, bibliotēkas, muzeji u.c. publisko pasākumu norises vietas) nodrošinājums kvalitatīvai kultūras pasākumu norisei;* Objektu skaits
* Aktivitāšu skaits
* Apmeklētājus skaits
* Finansējuma apjoms
4.4.Suitu kultūrtelpas sasniedzamības nodrošināšana.
Ceļu remonts, ceļa virsmas atjaunošana, asfaltēto ceļu izbūve.
Satiksmes ministrija, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils pašvaldības.Valsts un ES fondi, pašvaldības* Grants seguma atjaunošana, dubultā seguma uzklāšana un grāvju tīrīšana suitu kultūrtelpas ceļu tīklā (*ceļu posmus skatīt tabulā zemāk)

* Saglabāt vēsturiskas nozīmes ceļu – Vecais suitu ceļš.
* Asfaltēto km skaits
* Atjaunotie grants seguma km skaits
* Finansējuma apjoms
4.5.Dabas un atpūtas parku, objektu izveide, labiekārtošana un uzturēšana, kas nepieciešama suitu kultūrtelpai raksturīgās kultūrainavas saglabāšanai.ANP, VNP, KNP
Dabas aizsardzības pārvalde.
SIA “Igo mūzikas menedžments”, biedrība “Vēja sēta”.
Valsts un pašvaldību finansējums, fondu finansējums AS Latvijas
valsts meži
* Veicināts dabas tūrisms, nodrošinot labvēlīgu vidi kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai, vienlaikus saglabājot suitu kultūrtelpai raksturīgo vēsturisko kultūrainavu;

* Pilnveidots Jūrkalnes Dabas un atpūtas parks ar atbilstošu infrastruktūru Jūrkalnes pagasta teritorijā pie centra pludmales;

* Alsungas novada Ziedulejas parkā izveidota un Gudenieku pagastā Kadiķu liegumā atjaunota ekotūrisma infrastruktūra;

* Izveidota un atjaunota atbalsta infrastruktūra Žibtakai un senajam jūras krastam;

* Labiekārtota Fēliksbergas jūras skolas piemiņas vieta Jūrkalnē;
* Jaunizveidoto dabas/ atpūtas parku skaits;
* Izveidoto/ atjaunoto atbalsta infrastruktūras vienību skaits
* Finansējuma apjoms
V1264Adze – Gudenieki – Ēdole10,22315,555,33grants segas   pārbūve, dubultas virsmas apstrāde
V1279Vecais suitu ceļš16,117,351,25grants segas pārbūve, dubultas virsmas apstrāde
V1290Kuldīga – Basi410,2256,23grants segas   pārbūve, dubultas virsmas apstrāde
V1290Kuldīga – Basi10,22516,496,265grants segas pārbūve, dubultas virsmas apstrāde
V1264Adze – Gudenieki – Ēdole15,55019,6905,33grants segas pārbūve, dubultas virsmas apstrāde
V1289Ķikuri – Alsunga17,70719,7842,077grants segas virskārtas atjaunošana un grāvju tīrīšana
V1289Ķikuri – Alsunga19,78420,8901,106grants segas virskārtas atjaunošana un grāvju tīrīšana
V1289Ķikuri – Alsunga20,89024,2153,325grants segas virskārtas atjaunošana un grāvju tīrīšana
V1269Alsunga – Tērande – Ziras0,0421,0951,053grants segas pārbūve (asfalts)
V1269Alsunga – Tērande – Ziras1,0953,9182,823grants segas pārbūve (asfalts)
V1269Alsunga – Tērande – Ziras3,9185,0421,124grants segas pārbūve (asfalts)
V1269Alsunga – Tērande – Ziras5,0427,6052,563grants segas virskārtas atjaunošana un grāvju tīrīšana
V1289Ķikuri – Alsunga12,90017,6504,750grants sega pārbūve, dubultas virsmas apstrāde

Biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti””
Valdes priekšsēdētāja
Dace Martinova

  1. gada 9. martā.