Categories
UNESCO statuss

Nodomu protokols

PAR SADARBĪBU SUITU KULTŪRTELPAS SAGLABĀŠANĀ

Rīgā, 2010.gada 20. janvārī

Kultūras ministrija (turpmāk – Ministrija), reģ.nr. 90000042963, adrese K.Valdemāra ielā 11 a, Rīgā, LV – 1364, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas ministrs Ints Dālderis,

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk – UNESCO LNK), reģ.nr. 90000089305, adrese Pils laukumā 4 – 206, Rīgā, LV – 1050, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa,

Alsungas novada dome, reģ. nr. 90000036596, adrese Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV – 3306, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls,

Kuldīgas novada dome, reģ. nr. 90000035590, adrese Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV- 3301, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa,

Ventspils novada dome, reģ. nr. 90000052035, adrese Skolas ielā 4, Ventspilī, LV- 3601, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks,

Biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” (turpmāk – Biedrība), reģ.nr. 40008064940, adrese Skolas iela 11a, Alsungā, LV-3306, kuras vārdā saskaņā ar Biedrības statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētāja Dace Martinova, turpmāk kopā sauktas Puses,

atzīstot suitu kultūrtelpu par nozīmīgu Latvijas lokālās kultūras daļu, kas ilgstošā laika posmā nodota no paaudzes paaudzē un līdz mūsdienām saglabāta kā suitu kultūras daudzveidīgu izpausmju kopums,

respektējot suitu kopienas izvēli un apņemšanos saglabāt savu nemateriālo kultūras mantojumu un sekmēt tā dzīvotspēju,

novērtējot, ka suitu kopienas rīcība sava kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāk nodošanā ir piemērs citām lokālās kultūras kopienām Latvijā un ārvalstīs,

ņemot vērā UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kurai Latvija pievienojās 2005.gada 14.janvārī, līdz ar to apņemoties īstenot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas teritorijā esošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu,

ievērojot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas norādījumus, kurus UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komiteja pieņēma 2008.gada jūnijā,

atsaucoties uz Koncepciju par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kuru Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja 2008.gada 23.decembrī ar rīkojumu Nr.880,

atzinīgi novērtējot īstenoto mērķtiecīgo sadarbību starp suitu kopienu, biedrību „Etniskās kultūras centrs „Suiti””, Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, pašvaldībām un ekspertiem, kā rezultātā suitu kultūrtelpa 2009.gada 1.oktobrī ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejas lēmumu Nr.4.COM 14.07 ir iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā,

atsaucoties uz Suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plānu 2009.-2014.gadam, kas ir daļa no nominācijas „Suitu kultūrtelpa” UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstam,

apliecinot Latvijas kā UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsts atbildību un pienākumu līdz 2011.gada 15.decembrim iesniegt Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejai pirmo periodisko ziņojumu par UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanu Latvijā,

uzsverot Latvijas kā nominācijas „Suitu kultūrtelpa” iesniedzējas valsts un UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsts pienākumu līdz 2013.gada 15.decembrim iesniegt Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejai pirmo periodisko ziņojumu par suitu kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu rezultātiem, jo īpaši par nominācijas laikā iesniegtā saglabāšanas plāna īstenošanu,

apliecinot, ka mērķtiecīga valsts, pašvaldību un starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju un ekspertu sadarbība nemateriālā kultūras mantojuma jomā veicina labāku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķu sasniegšanu,

vienojas par sekojošo:

1. Puses, atbilstoši savai kompetencei, apņemas kopīgi sadarboties suitu kultūrtelpas saglabāšanas jomā, sekmējot tādu kultūras, formālās un neformālās izglītības un ekonomisko aktivitāšu ierosināšanu un īstenošanu, kas nodrošinātu suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, dzīvotspēju un attīstību.

2. Puses apņemas, savstarpēji sadarbojoties, veicināt suitu kultūrtelpai piederošo tradīciju praktizēšanu visā to daudzveidībā, rosinot pēc iespējas plašāku vietējās sabiedrības iesaisti gan prasmju apguvē un tālāknodošanā, gan arī to dokumentēšanā un izpētē.

3. Puses vienojas, ka prioritārā sadarbības joma ir izglītība, sekmējot tādu cilvēkresursu attīstību un nostiprināšanu suitu kopienā, kas nodrošinātu suitu kultūrai nozīmīgu kultūras izpausmju dzīvotspēju ilgtermiņā, kā arī veicinot suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpēti un integrēšanu formālās un neformālās izglītības programmās.

4. Puses apņemas veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu līdzdalību un iniciatīvas suitu kultūrtelpai piederošo tradīciju saglabāšanā, pēc iespējas plaši iesaistīt viņus ar suitu kultūrtelpas saglabāšanu saistītos pasākumos, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu zināšanu, prasmju un atbildības izkopšanu tradīciju izpratnei un pārmantošanai, tādējādi stiprinot arī paaudžu saikni un sadarbību tradīciju tālāknodošanai.

5. Puses, atbilstoši savai kompetencei un iespējām, piesaista finanšu resursus, tai skaitā no UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma fonda, kā arī citiem finanšu avotiem (valsts un pašvaldību budžeta, Latvijas un ārvalstu fondiem, ziedojumiem, privātā sektora u.c.) suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitāšu īstenošanai.

6. Puses sadarbojas jautājumā par suitu nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un kultūras mantojuma izpausmju praktizētāju iekļaušanu Latvijas Digitālās kultūras kartes sadaļā „Nemateriālais kultūras mantojums”.

7. Suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai Puses savas kompetences ietvaros atsevišķi apņemas:

7.1. Ministrija apņemas sniegt metodisku atbalstu, tai skaitā piesaistīt nemateriālā kultūras mantojuma jomas ekspertus un valsts institūcijas, suitu kultūrtelpas saglabāšanas aktivitātēm, suitu kultūrtelpas saglabāšanā gūto pieredzi izmantot un popularizēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumu risināšanai citās kopienās Latvijas teritorijā. Ministrija apņemas atbalstīt pašvaldību un Biedrības centienus nodrošināt sabiedrībai pieejamību suitu kultūrtelpas vērtībām.

7.2. UNESCO LNK apņemas nodrošināt pastāvīgu komunikāciju ar UNESCO Sekretariātu jautājumos, kas saistīti ar suitu kultūrtelpu, veicināt suitu kultūrtelpas starptautisku atpazīstamību, veicināt starptautiskā finansējuma piesaisti no UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma fonda suitu kultūrtelpas saglabāšanai un tās saglabāšanas pieredzes apzināšanai un popularizēšanai.

7.3. Alsungas novada dome, Kuldīgas novada dome, Ventspils novada dome apņemas atbalstīt novadu teritorijās esošo suitu kopienas centienus sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, iespēju robežās nodrošināt tādu vidi un apstākļus, kas sekmē suitu kultūrtelpas saglabāšanu un iespēju praktizēt suitu kultūras izpausmes ilgtermiņā, stiprināt vietējo izglītības, kultūras un citu institūciju kultūras centru kapacitāti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, veicināt finanšu piesaisti suitu kultūrtelpas saglabāšanas aktivitātēm un infrastruktūras attīstībai, tai skaitā atbalstot mērķtiecīgas un godprātīgas publiskās un privātās partnerības iniciatīvas.

7.4. Biedrība apņemas nodrošināt suitu kopienas, jo sevišķi bērnu un jauniešu plašu iesaisti un līdzdalību sava kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, informēt Puses par suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktualitātēm, koordinēt informācijas apriti starp Pusēm ar suitu kultūrtelpu saistītos jautājumos un ne retāk kā reizi gadā sagatavot rakstisku ziņojumu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm suitu kultūrtelpā. Biedrība apņemas koordinēt Pušu tikšanos un, Pusēm savstarpēji konsultējoties, organizēt Pušu tikšanos norisi.

8. Puses apņemas ne retāk kā reizi gadā tikties un, pamatojoties uz Biedrības sagatavoto ziņojumu un savstarpējo sadarbības pieredzi, izvērtēt suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aktualitātes, īstenotās aktivitātes un to rezultātus, kā arī vienoties par tālākajiem darbības virzieniem un plānotajām aktivitātēm. Nepieciešamības gadījumā puses piesaista ekspertus, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citas juridiskas vai fiziskas personas.


9. Puses sadarbojas Latvijas kā nominācijas „Suitu kultūrtelpa” iesniedzējas valsts un UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsts pirmā periodiskā ziņojuma sagatavošanā par suitu kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu rezultātiem, kas līdz 2013.gada 15.decembrim jāiesniedz Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejai.

10. Puses apņemas sadarboties suitu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību skaidrošanā un tradīciju atpazīstamības veicināšanā kā Latvijā, tā arī starptautiski.

11. Puses nodrošina savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu jautājumos par suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

12. Jebkuri grozījumi nodomu protokolā noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms paredzamo grozījumu stāšanās spēkā.

13. Nodomu protokols sastādīts uz četrām lapām un parakstīts sešos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisku spēku.

14. Nodomu protokols stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses un ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim. 

PARAKSTĪJA:

Kultūras ministrs Ints Dālderis 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa 
Alsungas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
Biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova