Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

55. Dancošana 1128–1151

Kad pusdienas paēstas, tad jaunais pāris un panāksnieki iet dancot pirmo danci. Tad dziedātājas dzied.

 1. Paši divi malti gāja,
  Smalkus miltus gribēdami;
  Paši divi dancāt gāja,
  Smukus bērnus gribēdami.
  Labu dzīvi gribēdami.
 2. Pats savu draudziņu
  Dancāt vedu,
  Nedošu citam
  Rociņas spaidīt.
 3. Ved, manu brāliti,
  Viens pats dančus –
  Tav māsas maziņas,
  Tautmeita lepna.
 4. Dancot gribu, dancot gribu,
  Nav neviena spēlmaniša:
  Kājas vien vēcināju,
  Par plāniņu staigājot.
 5. Spēlmani, brāliti,
  Pūš stebuliti:
  Jau manas kājiņas
  Dīžāt dīžā.
 6. Dancājat, bāleniņi,
  Jums pieder istabiņa;
  Atnāks tautu punduriši,
  Atjems jums istabiņu.
 7. Jāniti, brāliti,
  Jem māsu dancāt;
  Trīs reizes apgriež,
  Dod tautu rokej.
 8. Dancāj tēva istabej
  Pats ar savu bāleniņu;
  Tautiets stūrej
  Pagreizni raugās.
 9. Irbite dancā,
  Div pieši kāje;
  Man ar div’ pieši,
  Div zābaciņi.
 10. Man māmiņa noauduse
  Dancājamu lindruciņu:
  Zīd ar zeltu apmetuse,
  Sudrabiņu iekš auduse.
 11. Kuplu šuju, garju liku
  Dancājamu lindruciņu,
  Lai varēja ciema puišus
  Stērbelēs sitenāt.
 12. Šuj man korpes, korpeniek,
  Liec tērauda pakaviņas –
  Liec tērauda pazolites –
  Tautu dēlu oļu plāns
  Šķiļ uguni dancājot.
 13. Nebēdāju tās korpites,
  Kas noplīsa dancājot;
  Man brālitis korpenieks,
  Man sētej korpenieks,
  Māsiņ drāšu vijējiņa.
  Māsiņ drāšu vērpējiņa.
 14. Caur sienu dzirdēju –
  Brāliši dancā:
  Šķindēja piesiši,
  Zib zābaciņi.
 15. Caur sienu dzierdēju –
  Čurlaki dancā:
  Buslaki dancā:
  Čabāja vīzites,
  Ne zābaciņi.
 16. Kālab Brencitis
  Tik stāvus lēca?
  Iedūra īlenu
  Kreise ciske.
 17. Māk, māk Līzite,
  Nemāk Pēteris:
  Līzite kā lapsa
  Līkumus meta,
  Kūkumu meta,
  Pēteris kā lācis
  Tiešum vien.
 18. Ko tie mani cāļi lasa,
  Par plāniņu tekādami?
  Panāksnieku puisenim
  Utu kule izbiruse.
 19. Rokat grāviti
  Plāniņa videj:
  Panāksnieki dancāja
  Mīžļādami.
 20. Matildej māsiņej
  Skalganu bize;
  Līdz gāja dancāt,
  Skalgani grabēja.
 21. Dancāt vedu tautu meitu,
  Paduse sitenāju –
  Bij ļautiņi parunājši,
  Ka tā mana līgaviņa;
  Būt zinājis, ka tā mana,
  Būt labāki sitenājis.
 22. Kur tu, skuķi, mēslus bēri,
  Kad slaucīji istabiņu?
  Man nokrita zelta piesis,
  Man pazuda zelta piesis,
  Ar māsiņu dancājot.

Panāksnieces dzied

 1. Iesim pašas, panāksnieces,
  Dancišus vesti –
  Mūs brāļi mazums,
  Ciem puiši lepni.
 2. Sprunguļi, runguļi,
  Šķirjat ceļu,
  Lai vaļa liepam
  Grozīties.