Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

43. Panāksnieces dzied 819–847

 1. Velku bērzu sētiņej
  Ar visim zariņim;
  Eimu tautu istabej
  Ar visim brālišim.
 2. Cauri mani tautas raida,
  Cauri vārtus atvērušas;
  Te atradu māsas pēdas,
  Te apgriezu kumeliņu.
 3. Caurs tautu namīš,
  Caur istabiņa –
  Tur mūs māsiņu
  Vilks apēdīs.
 4. Tāda tautu istabiņa
  Kā tās šorku lamatiņas:
  Kād iegāju istabej,
  Tad ar gālu salīgoju.
  Tad ar gālu izcilāju.
 5. Šaura tautu istabiņa
  Tā kā šorka lamatiņas:
  Nevarēju stāvus iet,
  Ne rociņas cilināt.
 6. Muiže auguse
  Mūs mīļa māsiņa;
  Nu tevi atveda
  Žagaru būde.
 7. Kas tā tada skuju būda
  Viņe ceļa galiņe?
  Tu, māsiņa, nepazini
  Savu jaunu dzivāšanu.
 8. Labvakar, dižā sēta,
  Vai dosat naktes mājas:
  Kumeļam tīras auzas,
  Man istabas dubeniņu?
 9. Minam nātras,
  Lai aug maura:
  Lai mūs māsiņa
  Pa mauru staigā.
 10. Vai še ir, vai ne ir
  Šij sētej ziergu vīrs?
  Kā atjāju, tā palaidu
  Vaļum savu kumeliņu.
 11. Tautas veda mūs māsiņu
  Pa ērcienu ērcienim;
  Gudra bija mūs māsiņa –
  Skuju nesa rociņej;
  Mēs māsiņe pakaļ gāja
  Par skujiņas birumiņu.
 12. Mēs māsiņu meklējam
  Par ābeļu lapiņam;
  Caur ābeļu lapiņam;
  Nu atjāju, nu atradu
  Kad atjāju, tad atradu
  Tautu dēlu sētiņe.
  Tautu dēlu istabej.
 13. Pori vien, ezeriņi,
  Kur āzveda mūs māsiņu:
  Rauduvej šej dzīvāt,
  Ne manej māsiņej.
 14. Vai manu mūžiņu,
  Tie zagļu ļaudis –
  Gaismiņej austot
  Māsiņu zaga,
  Saulītei lecot
  Caur ciemu veda;
  Mēs aši pakaļ,
  Mēs noķērām.
 15. Kā smildziņa mūs māsiņa,
  Kā rasiņa villainite;
  Izbijās dēla māte,
  Kad iegāja istabej.
  Nebīsties, dēlu māte,
  Vēl trīs tādas pakaļa nāca;
  Vēl trīs tādas pakaļa nāca,
  Vēl deviņi bāleniņi;
  Vēl deviņi bāleniņi
  Daždažādi ģērbušies:
  Citam bija smilgas svārki,
  Citam rasas cepurite.
 16. Šķiļ uguni, bāleniņi,
  Gar tērauda zobeniņu:
  Tumse sēd mūs māsiņa
  Sveša ļaužu istabe.
  Labvakar, man’ māsiņa,
  Ko sēdēji raudādama?
  Vai tautiņas tevi rāja
  Par kumeļa jājumiņu?
  Ja tautiņas tevi rāja,
  Mēs rāsim tautu dēlu.
 17. Sveši ļaudis, bendes kalpi,
  Kur ielikat mūs māsiņu?
  Vai klētei ieslēdzāt,
  Vai druve raidijāt?
  Ja klēte ieslēdzēt,
  Dodat klētes atslēdziņu;
  Ja druve raidijāt,
  Parādat druvas taku.
 18. Krišiņ, brālit,
  Stāv priekš tautam:
  Neļauj tautam
  Māsiņu rāt.
 19. Piesaku jaunam,
  Piesaku vecam:
  Nebūs māse
  Nodevu dot –
  Ar savu tučiņu
  Pie visa klaipa,
  Ar savu skutuli
  Pie visa katla.
 20. Lūdzami, svešļaudis,
  Neskaistaties:
  Mums tiesa turama
  Par savu māsu,
  Jums tiesa klausama
  Par savu brāli.
 21. Klausies, tautieti,
  Klausies, svainiti,
  Ko es tav teikšu:
  Dies dos man tevi
  Būs man vēl tevi
  Krogej redzēt,
  Krogej rast,
  Tad es tevi stīpāšu
  Kā vecu mucu.
 22. Ej, māsiņa, tautiņās,
  Jem kruķiti, jem slotiņu:
  Tautu dēlu istabiņa
  Līdz logam mēslu pilla.
 23. Ej, māsiņa, tautiņās,
  Jem kruķiti, jem slotiņu:
  Četru stūru tautu galde,
  Visi četri nenobērzti.
 24. Māsej jāju panākstos,
  Māsej gāju panākstos,
  Kušķi bāzu kabatej:
  Četru stūrju tautu galds,
  Galdiņam četri stūri,
  Visi četri nenobērzti.
  Visi četri nemazgāti.
 25. Teic taisnību, tautu dēls,
  Vai māsiņa tevi lūdza?
  Tu jau lūdzi mūs māsiņu,
  Abus vaigus glāstīdams.
 26. Smuko māsu tautās veda,
  Smuko māsu tautām devu,
  Vēl smukāku paturēja;
  Vēl smukāku paturēja
  Citus puišus kaitināt.
 27. Sak manu svainiti
  Diž dreimaniti:
  Kur mūsu māsiņej
  Dreijāta gulta;
  Dreijāta gulta,
  Rakstītas kamanas?
 28. Sak manu svainiti
  Diž dravenieku:
  Neviena kanniņa
  Ar medutiņu.
 29. Āz dorem klausījos:
  Ļaudis mani aprunā;
  Veru dores, speru kāju,
  Trūkst ļaudim valodiņas.