Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

38. Sagaida jauno pāri 719–779

Kad no baznīcas brauc uz tautieša mājām, tad tur jau dziedātājas sagaida un mēģina visādi nopelt tautu meitu.

 1. Ko zinu gaidīt,
  Ko negaidīt –
  Ne pūta taures,
  Ne sūta vēstis.
 2. Gaidīt mums to brālīti,
  To brālīti gaidījām,
  Ko šorīt raidījām:
  Ar bēraju kumeliņu,
  Sudrabiņa iemauktim.
 3. Sīvi, sīvi zīle brēca
  Vārtu staba galiņe:
  Uz celiņa mans brālitis,
  Dievs to zina, kā paries.
 4. Pārbrauks brālitis
  No Dieva nama
  No kunga nama
  Ar tautu meitiņu
  Saderināts.
 5. Mēs savu brāliti
  Sagaidīsim,
  Nezin, tautmeita,
  Kas tevi gaidīs.
  Suns tevi gaidīs,
  Kaķe pavadīs.
 6. Veraties, vara vārti,
  Līdz pašam galiņam:
  Nu brauks mani bāleniņi,
  Krustim jozti zobentiņi.
 7. Gauši jāja vedējiņi
  Par to smilgas atmatiņu:
  Cimdu pāru noadīju,
  Pie vārtiem stāvēdama,
  Pie vārtim gaidīdama.
 8. Tāļu, tāļu es dzierdēju
  Bāleniņus taurējam:
  Vai tiem bija tautu meita
  Eglienej iemukuse?
 9. Kas tās smilktes putenāja
  Āz tās zaļas bierztaliņas?
  Tie brāliša kumeliņi
  Nāk, kājiņas kapādami.
 10. Kas tur putena
  Par viņu kalnu?
  Mūs brāļi putena
  Tautmeita putena
  Pārjādami.
  Pārjājot.
 11. Tā jāj, tā brauc
  Pār viņu kalnu;
  Nokavu div pīles,
  Divus pīleniņus;
  Izbrūvē div’ mucas
  Saldu alutiņu.
 12. Pret sauli izcēlu
  Zīļotu krēslu,
  Sav mīļu brāliti
  Gaidīdama.
 13. Pie vārtim pastāvēju
  Ar divami slauktuvem:
  Pārvedīs tautu meitu
  Kā gosniņu pierietējšu.
 14. Gaidīju vedējus
  Pie kalna vārtim;
  Vedējiņi saskrēja
  Pa cūku taku.
 15. Tec tečiņus, māmuļite,
  Dēliņam vārtus vērt:
  Siksnas grauza dēla rokas,
  Auzas dīda kumeliņu.
 16. Liec, māmiņa, jaunas kājas
  Pie tās vecas pakaļiņas:
  Nu pārveda jauņuviti,
  Kas par stundu apgriezās.
 1. Nu pārveda, nu pārveda
  Mātei acu badītāju.
  Turies, mana māmuļite,
  Ar uguņa pagaliti.
 2. Kā, brāliti, tu pārtiki
  Par to strauju ūdentiņu?
  Vai ar plostu, vai ar kuģi,
  Vai ar bēru kumeliņu?
 3. Magonišu tiltu taisu,
  Sudrabiņa lēni liku:
  Pāri jāja mans brālitis,
  Tam ne nieka nekaitēja;
  Pāri jāja tautu meita,
  Tā iekrita dubenej.
 4. No rožu lapam
  Tiltiņu taisu,
  Savu mīļu brāliti
  Gaidīdama;
  Tur jāja kundziņi,
  Tur karjavīri,
  Tur mūsu brālitis
  Līgavu veda.
 5. Tautu meita saslapena
  Mūs brāliša kumeliņu;
  Būt brālitis to zinājis,
  Būt atstājis ceļmalej.
 6. Ko te veda, ko neveda –
  Mīžu veda, mīžu veda:
  Piemīzuse brāļa ratus,
  Savas baltas villainites.
 7. Pūta, pūta, elsa, elsa
  Mūs brāliša kumelīš;
  Kā nepūta, kā neelsa –
  Div dvēseles mugure.
  Tautu meita mugure.
 8. Lec pati, tautmeita,
  No kamanami,
  Negaidi sulaini
  Izceļamu.
 9. Ziedo pati, tautu meita,
  Savu jātu kumeliņu;
  Kad tu jāsi citu reizi,
  Ziedos mani bāleniņi.
 10. Nojūdz pati, tautu meita,
  Savu jātu kumeliņu;
  Kad tu jāsi citu reizi,
  Nojūgs mani bāleniņi.
 11. Kas iebāza brālišam
  Baltus cimdus azotej?
  Tos iebāza tautu meita
  Par kumeļa sedlojumu.
 12. Šķirjaties, sīki krūmi,
  Lai es redzu vedamo:
  Vai zeltīti vedējiņi,
  Vai sudraba panāksnieki.
 13. Nu noķēra mans brālitis
  Lakstīgalu ābele;
  Ciema puiši līdzi jāja
  Kā bitites dziedādami.
 14. Sen Grietiņa lielijās
  Deguntiņu nerādīt;
  Par vārtim ievedot
  Visus zobus izskaitīju.
 15. Negribēja mans brālitis
  Šo rudeni sievu jemt;
  Tautu meita attecēja
  Gar upmalu strūbādam.
  Pate māte ziņu sūta:
  Nevar meitu novaldīt;
  Nevar meitu novaldīt
  Ar ķēdem ķēdēdam.
 16. Vedat mani, vedējiņi,
  Bet jo labi pārvedat:
  Ceļe ragus zāgājat,
  Lai nebada māmuļiti.
 17. Es savu brāliti
  Vairs nepazinu:
  Tautmeita ģērbuse
  Citās drānās.
  Savās drānās.
 18. Kur tu jēmi, bāleniņi,
  Tik lustīgu līgaviņu?
  Tepat vieni ciemiņos,
  Visu ļaužu niecinātu.
 19. Nevedati, nevedati,
  Nevajaga, nevajaga
  Rietuveni, rātuveni,
  Vecu katlu badītāju.
 20. Es šķitu tautmeitu
  Māmiņu raudam –
  Zierniņus grupšķina
  Par villainem.
 21. Bij tādu punduri
  Ziergim vest,
  To bija kājam
  Pārtūterēt.
 22. Es pārvedu brāļam sievu
  Kā dižāju lāča māti –
  Pa vārtim ievedot
  Izlauž vienu vārtu stabu;
  Pa dorem ievedot,
  Izlauž doru stenderiti.
 23. Es gribēju brālišam
  Pārvest jaunu līgaviņu;
  Pārved vecu glāža skapi,
  Visas rūtes izbirušas.
 24. Es gribēju brālišam
  Pārvest jaunu līgaviņu;
  Pārved vecu levīzeri,
  Staigā, rabas mērīdama.
 25. Es cerēju brālišam
  Pārvest puķi no ezera.
  Teikt man teica, neredzēju
  Kāds bij viņas smukais vaigs;
  Kad es viņu ieraudzīju,
  Nedrīkstēju ūzskatīt.
 26. Man, jaunam puisenam,
  Man, jaunam puišeļam,
  Pārved vecu līgaviņu:
  Vecas ribas jāgrabina,
  Veci kauli jāgrabina,
  Kā gar liepas dobumiņu.
 27. Kur, brāliti, aces liki,
  Tādu ķēmu lūkodams –
  Tādu ķēmu lūkojot –
  Man labāka cūku meita,
  Man jo laba cūku meita,
  Nekā tava līgaviņa.
 28. Sen to dižu diženāja,
  Sen raženu daudzenāja;
  Sen bagātu sludenāja;
  Nu es redzu, nu pārveda
  Ar pakulu lindruciņu.
 29. Sārkanbalta tautu meita
  Plānajam lūpiņam,
  Tur brālitis mutes deva
  Kā saldam ābolam.
 30. Vedējtēv, vedējtēv,
  Kur tad bēri kumeliņi?
  Tu pārvedi mūs māsiņu
  Ar vecam grabažam.
 31. Telderi, kleperi
  Tav kumeliņi –
  Izlauza tēvam
  Klētej dori,
  Pajēma mātei
  Mīļāju meitu.
 32. Dižajam vedējam
  Nošļuka bikses;
  Nezināja bikses siet,
  Vai kumeļu kabināt.
 33. Sunits rēja tupēdams,
  Redz vedeklu pārvedam:
  Vai būs maizes devējiņa,
  Vai ar kāju spērējiņa.
 34. Mans brālitis lielijās
  No Kandavas sievu vest;
  Čuža, buža tava sieva,
  Piecas kaķes panākstos.
 35. Nu nīks, nu nīks
  Piltenes žīdi:
  Mūs’ brālis pārveda
  Piltenes vaislu.
 36. Pārveda, pārveda,
  Pārtūtarāja
  Biezputras vireklu,
  Dižklaipa cepēju.
 37. Pabērniņi, pabērniņi,
  Lasāt skaidas –
  Pārvedīs pamāti
  Nosalušu.
 38. Sen mēs bijām sērdieniši,
  Nu mums pārveda cienīgu māti;
  Sen tie tuteņi mētājās,
  Pārveda tuteņu glabātāju.
 39. Šļūc, meitiņa, vērp, meitiņa,
  Piecas spoles vakarej:
  Šodien veda citu sliņķi,
  Nav ne gultas paladzīš.
 40. Mūs brālis pārveda
  Šveiduka slinko meitu,
  Pātaga palika
  Name, vadze;
  Tur viņa palika,
  Šej viņa rasies.
 41. Pārveda Skaistkalnu
  Slinko meitu,
  Kančukas palika
  Pie gultas kājas.
 42. Pārveda Strenceļu
  Ūdeņa briņģi,
  Nestavas palika
  Smeltuves malej;
  Tur viņas palika,
  Šei viņas rasies.
 1. /779. Nedomāji, tautu meita,
  Nedomāji tu, Anniņa,
  Še pārvesta saimeniece:
  Še atnāci saimeniece:
  Še būs veca māmuļite
  Mums ir veca māmuļite,
  Atslēdziņu glabātāja;
  Atslēdziņu vaļātāja;
  Atslēdziņu glabātāja,
  Visu dārbu darītāja.