Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

2. Kristību dziesmas 20–60

 1. Sudrabiņa šautuvite
  Uz ūdeņa līgojāsi;
  Sit, vilnīti, meliņe,
  Te būs daiļa audējiņa.
 2. Šorīt muti nomazgāju
  Rakstītej glāziņej,
  Māsei vārdu meklēdama
  Māsei vārdu ieliksim
  Rakstītej grāmatej.
 3. Aili manu lielu godu –
  Ik svētdienas kūmās gāju;
  Manas baltas villainītes
  Tūbītē savēlās.
 4. Aili, mani mēļi svārki,
  Plandatiesi, plandatiesi,
  Gan bij’ ilgi gulējuši,
  Šo dieniņu gaidīdami.
 5. Kūmās iedama
  Kažoku vilku,
  Lai auga pādei
  Villaiņas avis.
  Sprogaiņas aitas.
 6. Kūmās iedama
  Raibīti sedzu,
  Lai mana pādite
  Raibītes austu.
 7. Šķirat ceļu, rūmējat,
  Es ar pādi dancot gāju:
  Lai tā auga skaidra meita,
  Čakla dārba darītāja.
 8. Kās dūņas sajauca
  Ūdeņa malej?
  Pādite sajauca,
  Vārdiņu smeldama.
 9. Es, pāditi dīdīdama,
  Kuli spēru pabeņķej –
  Lai tas auga saimenieks,
  Ne kulišu nēsātājs.
 10. Es, pāditi dīdīdama,
  Puķi spraudu azotej –
  Puķi bāzu azotej –
  Lai tā auga daiļa meita,
  Kā rozite dārziņej.
 11. Es, pāditi dancinot,
  Augsti rokas cilināju –
  Lai pādite liela auga,
  Jēmās gudru padomiņu.
 12. Pādīt mana, jaunpādīte,
  Pādīt mana, jau pādīte,
  Negul ilgi šūpulej;
  Ceļ gāliņu, aun kājiņas,
  Klausi tēvu, māmuļiti.
 13. Šūpo mani, māmuliņa,
  Ne ilgam tu šūposi –
  Šūpos mani jūras viļņi
  Rakstītej laiviņej.
 14. Šorīt agri linus sēju –
  Jānes pāde baznīce;
  Lai aug pāde smuidra, garja,
  Kā liniņi tīrumej.
 15. Neliec mani, māmuļite,
  Bez ziediņa šūpulej:
  Liec naudiņu, liec maizīti,
  Liec gudrāju padomiņu.
 16. Liec, māmiņa, šūpulej,
  Liec naudiņu, lieca maizīti,
  Gan naudiņu, gan maizīti,
  Lai netrūka dzīvājot
  Ne naudiņa, ne maizite;
  Ne naudiņa, ne maizite,
  Ne gudrājis padomiņis.
 17. Šorīt veca māmuļite
  Dziedādama vien staigāja;
  Dziedādama vien staigāja,
  Div laimiņas atraduse:
  Piertej jaunu karjavīru,
  Stallej bēru kumeliņu;
  Piertej jaunu karjavīru
  No slotiņu lapiņam,
  Stallej bēru kumeliņu
  No auziņu spiriņam.
 18. Par gadu, tad gāju
  Pāditi lūkot;
  Atradu pāditi
  Skaidienej;
  Še, pāde, kukulis,
  Sviež skaidu zemej.
 19. Kur, Dēkliņa, tu sēdēji,
  Kad es dzimu māmiņej?
  Vai sēdēji uz ūdeņa,
  Vai druviņas maliņej?
  Vai es būšu jūras vīrs,
  Vai druviņas arājiņis?
 20. Kur, Dēkliņa, tu sēdēji,
  Kad es dzimu māmiņej?
  Vai sēdēji ūdenej,
  Vai ūdeņa maliņej?
 21. Māte, mani šūpādama,
  Nazi dūra šūpulej;
  Kauj karje, mierst mēre,
  Es palieku dzīvājot.
  Es palieku liekamaj.
 22. Čuči, guli, man māsiņa,
  Es tecēšu puķītēs;
  Es tev puķes salasīšu,
  Šūpulīti appuškošu;
  Šūpulīti appuškosu
  Ar baltim vizbuļim.
 23. Liec, Dēklite, mani mazu
  Lakstīgalas šūpulej,
  Lai man arī jautris miegs,
  Tāda jautra valodiņa.
 24. Māte mani šūpājuse
  Lakstīgalas šūpule,
  Lai man ar tāds miedziņis,
  Tāda jautra valodiņa.
 25. Kar, māmiņa, šūpulīti
  Kalniņam vējiņe –
  Kad navaid kas šūpo,
  Lai šūpoja vēja māte.
 26. Lolo, māte, meitas vien,
  Sviež dēliņus ūdenej:
  Met dēliņus ūdenej:
  Dos dēliņi ļaunus vārdus,
  Dos dēliņa līgaviņa.
 27. Šūpo, egle, šo cauniti,
  Šūpāj, egle, to cauniņu,
  Tā būs mana cepurīte;
  Šūpo, māte, šo meitiņu,
  Lolo, māte, to meitiņu,
  Tā būs mana līgaviņa.
 28. Kas vārdiņu man nezin,
  Saucat mani vizbulīti –
  Es piedzimu māmiņej
  Pavasaru vizbuļos.
 29. Nezināti nezināja
  Kur pādite gadījās –
  No gaisim nolaidās
  Sudrabiņa ķēdītēm.
 30. Lūdzama, māmiņa,
  Ģērb manu pādi,
  Es iešu plānej,
  Jems pādi līdz.
 31. Bij man vienej
  Div’ dārbus darīt –
  Pādi nest baznīcej
  Un piermām dancenāt.
 32. Atdod, kūma, manu tiesu,
  Lai saulite nenoiet,
  Lai es savu pādeniņu
  Ar saulīti izdancenu.
 33. Velc, kūmiņa, garjus svārkus
  Līdz kājiņu galiņam,
  Lai ļautiņi neredzēja
  Māras dotas dāvaniņas.
 34. Anniņ, kuplīti,
  Celies plānej,
  Augs tav liniņi
  Kuplāj jo kupli.
 35. Audzen, Dēkla, to pāditi,
  Ko šodien krustījam,
  Biezam lūpam, platim zobim,
  Lai var lūciņus lupenāt.
 36. Sieniņu kaisīju
  Kūmiņu istabu –
  Augs liela meitiņa,
  Sieniņa grābēja.
 37. Sklid, sklid, pādite,
  No manu roku;
  No manu roku
  Trīnites rokej.
 38. Es pāditi dancenāju,
  Āzkrāsnej skatijos:
  Lai mana pādite
  Kaunīga auga
  No tēvu, no mātes,
  No svešu ļaužu.
 39. Kur likšu pāditi
  Izdancinājse?
  Māmiņas gultej,
  Kājgalej.
 40. Kūmu galds norakstīts
  Vanadziņa nadziņim;
  Augs pādite rakstītāja,
  Liela rožu ravētāja.
 41. Neteikšu namej
  Pādei vārdu –
  Lelliti novedu,
  Grietiņu pārvedu.