Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

18. Par vaiņagu 358–380

 1. Miglaine rītiņe
  Es izbridu lina lauku;
  Saķērāsi linu ziedi
  Manej zīļu vaiņage.
 2. Ik rītiņus zelta rasa
  Bāleniņa sētiņe;
  Kur iedama, tecēdama,
  Noskaloju vaiņadziņu.
 3. Div kalniņi noziedēja
  Sārkanbaltu āboliņu;
  Būt trešais noziedējis,
  Ja salniņa neūznāktu;
  Div meitiņas gode tapa
  Ar to vienu vainadziņu;
  Būt trešā ar tapuse,
  Ja godiņu turējuse.
 4. Div vaiņagus es nopinu,
  Pie upites sēdēdama;
  Vienu pinu sīku rožu,
  Otru mirtes zariņim;
  Kurju pinu no rozem,
  To es došu māsiņej;
  To es došu māsiņej,
  Lai ražani puškojās;
  Kurju pinu no mirtem,
  To likš pate gāliņej;
  To likš pate gāliņej,
  Ar tautam saderot.
 5. Šuju savu vaiņadziņu
  Deviņam rindiņam;
  Lai tek tautu kumeliņi
  Deviņim celiņim.
 6. Bērzīš lapas darenāja,
  Es darenu vaiņadziņu;
  Salna koda bērza lapas,
  Tautiets jēma vaiņadziņu.
 7. Trīskārt zīda lenti liecu
  Trīs kārtami lenti liecu
  Apkārt savu vaiņadziņu;
  Apkārt zīļu vaiņadziņu;
  Trīs vasaras tautu dēlu
  Asarāsi rūdināju.
 8. Spīdi, manu vaiņadziņu,
  Caur deviņi glāžu logi:
  Dēlu māte mozdamies
  Šķiet sauliti ūzlēkušu.
 9. Stūru, stūru, zaru, zaru
  Mans zīļotis vaiņadziņis:
  Tie stūriņi, tie zariņi
  Tie stūrīši, tie zariņi
  Piekrāps dēlu māmuļiti.
  Piekrāp dēlu māmuļiti.
 10. Riti, riti, rīta rasa,
  Caur ozolu lapiņam:
  Tā rit manis vaiņadziņis
  Caur ļautiņu valodam.
 11. Ļaudis manu vaiņadziņu
  Valodās ritināja:
  Cauris manis vaiņadziņis,
  Cauri bira valodiņas.
 12. Pūš vējiņis, grib noraut
  Porej bērza galokniti;
  Grib puisitis bez godiņa
  Nojemt manu vaiņadziņu.
 13. Vanadziņis lidenāja,
  Gribēj manu vaiņadziņu;
  Liden augstu, liden zemu,
  Vaiņadziņu nedabosi.
 14. Tu, puisiti, knēveliti,
  Nesmej meitu vaiņadziņu:
  Kas jau tevi vīru cēla,
  Ne meitiņas vaiņadzīš?
 15. Šādi tādi ērkšķu krūmi
  Plosa manu vaiņadziņu;
  Šādi tādi netikuši
  Vaino manu augumiņu.
 16. Vaiņadziņu tā glabāju
  Kā siersniņu azotej:
  Redzēj dažu vaiņadziņu
  Bez godiņa nojemamu.
 17. Ai, meitiņas, ai, māsiņas,
  Glabājat vaiņadziņus:
  Es redzēju dažu labu
  Bez godiņa nojemamu.
 18. Vaiņags, manis vaiņadziņis,
  Vairo mani šo rudeni;
  Ja tu mani izvairosi,
  Tad es tevi savalkāšu;
  Ja tu mani nevairosi,
  Valkās tevi tautu meita;
  Valkās tevi tautu meita,
  Šauru, maģu dēvēdama.
 19. Ai manu zaļvarja vaiņadziņu,
  No krūma, no zara vairojams;
  No krūma, no zara izvairoju,
  No tautu dēliņa vairs nevarēju.
 20. Krustim auga krusta puķe
  Mīļās Māras dārziņe:
  Kurja meita godu tur,
  Tai nopina vaiņadziņu;
  Kurja godu neturēja,
  Ne zariņu nenolauza.
 21. Puķu pinu vaiņadziņu,
  Sudrabiņu taupīdama;
  Taupīdama sataupīju
  Mazājej māsiņej.
  Tai mazāj māsiņej.
 22. Māte mani gauži rāja,
  Kā nerās – vaina bija:
  Kam es savu vaiņadziņu
  Par plāniņu ritenāju.
 23. Sudrabiņis, vizulīši
  Mātes meitas vaiņage;
  Kumelītes, āboliņis –
  Sērdienites vaiņadziņis.