Categories
jaunumi

Suitu novada zeķes: konkurss – izstāde

TAITAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDES – KONKURSA
„Suitu novada zeķes”
NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek un tiek rīkota biedrības “Etniskās kultūras centra “Suiti” (turpmāk – EKC “Suiti”) tautas lietišķās mākslas izstāde – konkurss „Suitu novada zeķes”, (turpmāk- Izstāde – konkurss).
 2. Izstādes – konkursa mērķi:
  2.1. veicināt amatniecības un tautas lietišķās mākslas nozaru attīstību, tās pētīšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;
  2.2. veicināt vietējo amatnieku un profesionāli strādājošu mākslinieku interesi par tradicionālo mantojumu un jaunradi uz tradicionālā mantojuma bāzes;
  2.3. veicināt amatnieku un tautas lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku un individuālo meistaru māksliniecisko izaugsmi un jaunradi;
  2.4. parādīt plašam skatītāju lokam labāko veikumu nozarē, atklājot amatniecības un tautas lietišķās mākslas tradicionalitātes un mūsdienīguma izpausmes.
 3. Izstādes norises laiks un vieta: no 2021. gada 2. jūlija līdz 2021. gada 17. jūlijam Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 4. Konkursa norises laiks: 2021. gada 2. jūlijā Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 5. Izstādes atklāšana: 2021. gada 2. jūlijā Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 6. Informāciju par izstādi – konkursu tiek publicēta EKC “Suiti” un Centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv, kā arī EKC “Suiti” www.facebook.com/EKCsuiti

II. Izstādes rīkotāji

 1. Izstādi – konkursu rīko biedrība “Etniskās kultūras centra “Suiti” (turpmāk – EKC “Suiti”) sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru (turpmāk – Centrs) un Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centru (turpmāk – Alsungas TIC).

  EKC “Suiti” – adrese: Skolas iela 11A, Alsunga, LV-3306, e-pasts: info@suiti.lv, mājaslapas adrese www.suiti.lv, kontaktpersona: biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Martinova tālr. 292221032, e-pasts: dace.martinova@inbox.lv

  Centrs – adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, e-pasts: pasts@lnkc.gov.lv , tālr. 67228985, mob. tālr. 26436135, mājaslapas adrese: www.lnkc.gov.lv , kontaktpersona: Centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, e-pasts: Linda.Rubena@lnkc.gov.lv

  Alsungas TIC – adrese: Skolas iela 11 a, Alsunga, LV-3306, e-pasts: muzejs@alsunga.lv, kontaktpersona: Alsungas TIC vadītāja – Inga Bredovska tālr. 26425015, mājaslapas adrese: www.alsunga.lv.

III. Dalībnieki un darbu iesniegšana un atlase

 1. Izstādes – konkursa dalībnieks var būt ikviens amatnieks, tautas lietišķās mākslas meistars, tautas lietišķās mākslas studijas (turpmāk- studija) vai pulciņa dalībnieks, turpmāk – autors.
 2. Izstādes – konkursa darbs ir autora adītas zeķes, kas adītas pētot tradicionālo materiālu krājumus muzejos, mantotos priekšmetus vai tā ir tradīcijās balstīta jaunrade.
 3. Autors var iesniegt darbus, kas tapuši laika posmā no 2016. gada līdz 2021. gada jūnijam.
 4. Darbus izstādei – konkursam pieņem līdz 2021. gada 22. jūnijam sūtot tos pa pastu vai nododot personīgi Dacei Martinovai Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11a, Alsungā.
 5. Izstādei – konkursam tiek pieņemti darbi, kuri konceptuāli atbilst izstādes tematikai un ir kompozicionāli saskaņoti materiālā un formā – dažādu materiālu adītas zeķes.
 6. Darbs izstādei – konkursam jānoformē ar darba pasi, norādot autora vārdu, uzvārdu un kolektīva nosaukumu. Ja darbs ir kāda cita darba kopija vai atdarinājums – norādīt informāciju par pirmavotu.
 7. Darbam pievieno aizpildītu pieteikuma anketu (sk. pielikumu).
 8. Tautas lietišķās mākslas studija iesniedz studijas kopējo autoru un darbu sarakstu.

IV. Žūrija, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība

 1. Izstādei – konkursam iesniegtos darbus vērtē rīkotāju izveidota žūrija trīs cilvēku sastāvā.
 2. Darbi tiek vērtēti divās kategorijās:
  I – etnogrāfiskās zeķes;
  II – jaunrade.
 1. Žūrija katru darbu vērtē atsevišķi pēc šādiem kritērijiem:
  18.1. etnogrāfisko materiālu kopija (atdarinājums), to atbilstība pirmavotam, darba kompozīcija, krāsu, ritma saskaņa un zeķes, kas darinātas iedvesmojoties no suitu zeķu rakstiem, krāsām un kompozīcijas;
  18.2. darba tehniskais risinājums, kvalitāte;
  18.3. darba kopīgā mākslinieciskā kvalitāte.
 2. Par katru kritēriju darbu vērtē no 0 līdz 10 punktiem:
  19.1. izcili – 10 punkti;
  19.2. teicami – 9 punkti;
  19.3. ļoti labi – 8 punkti;
  19.4. labi – 7 punkti;
  19.5. gandrīz labi – 6 punkti;
  19.6. gandrīz viduvēji 5 punkti;
  19.7. viduvēji – 4 punkti;
  19.8. vāji – 3 punkti;
  19.9. ļoti vāji – 2 punkti;
  19.10. ļoti, ļoti vāji 1 – punkts;
  19.11. nav novērtējams atbilstoši kritērijam – 0 punktu.
 3. Katrs žūrijas loceklis atbilstoši kritērijiem un to novērtējumam par katru vērtēto darbu individuāli aizpilda vērtējuma tabulu.
 4. Maksimālā punktu summa, ko darbam var piešķirt viens žūrijas loceklis ir 30 punkti.
 5. Galīgo vērtējumu vienam darbam veido kopīgais iegūto punktu skaits.
 6. Atbilstoši konkursā iegūtajam vērtējumam, darbam piešķir vietu:
  23.1. I vieta – 30 līdz 25 punkti;
  23.2. II vieta – 25 līdz 20 punkti;
  23.3. III vieta – 20 līdz 15 punkti.
 7. Žūrijai ir tiesības samazināt punktu skaitu vai diskvalificēt kādu no darbiem šādos gadījumos:
  24.1. ja bez attaisnojuma ir nokavēts konkursa norises laiks;
  24.2. netiek ievērots šā nolikuma 9.,11.,13.,14. punktā noteiktais.
 8. Pamatojoties uz žūrijas lēmumu, konkursa dalībnieks saņem diplomu un balvu.
 9. Konkursa rezultātus paziņo 2021. gada 2. jūlijā, Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11 a, Alsungā.
 10. Konkursa rezultātus publicē Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv vienu darba dienu pēc konkursa norises un biedrības EKC “Suiti” mājaslapā www.suiti.lv .

IV. Darbu izsniegšana

 1. Izstādes – konkursa darbu autors izņem pasākuma noslēguma dienā 2021. gada 17. jūlijā Suitu mantojuma krātuvē Skolas ielā 11 a, Alsungā vai saņemot to citā, pusēm savstarpēji norunātajā, laikā un veidā.
 2. Par izstādes – konkursa darba saņemšanu pēc izstādes slēgšanas ir atbildīgs autors vai studijas vadītājs.
 3. Visus izdevumus, kas saistīti autora ar piedalīšanos izstādē (transports, ēdināšana, u.c.), sedz darba autors.
 4. Iesniedzot darbu izstādei, autors piekrīt nolikumā noteiktajam un tam, ka izstādes ekspozīcijas laikā darbs var tikt fotografēts vai filmēts un izmantots izstādes publicitātei.

Biedrības EKC “Suiti”
Valdes priekšsēdētāja D. Martinova