Categories
UNESCO status about Suiti Association

Network of UNESCO Cultural Spaces 2020

Network of UNESCO Cultural Spaces, No. 2020-1-LV01-KA204- 077559

Europe is recognizable worldwide for its rich cultural values including intangible cultural heritage (ICH) – the knowledge, practices and traditions of European citizens. The importance of ICH was legally recognized with the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003. Cultural heritage is a value in itself that builds national self-confidence and a sense of belonging to a region, country and part of the world, but, in addittion, the safeguarding of the ICH contributes to different aspects of sustainable development of different regions in Europe – remote, rural and also urban territories.

The project partners are 8 experienced organisations of seven European countries:

 • Latvia (Ethnic Culture Centre Suiti Foundation – Lead partner in the project),
 • Estonia (Kihnu Cultural Space Foundation and NGO Setomaa Tourism),
 • The Republic of North Macedonia (ICTM National Committee of Macedonia),
 • Georgia (Georgian Arts and Culture Center),
 • Italy (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI),
 • Croatia (Gacko pucko otvoreno uciliste Otocac),
 • Portugal (Munícipio de Idanha-a-Nova).

All partners, representing different cultural values recognised by UNESCO, have created a partnership, supported by many associated partners – to join forces and share experience from several countries in order to provide better understanding of what are the best ways and methods to channel the knowledge to those who need it – people practising UNESCO included traditions. Most of these partners have cooperated before, including Erasmus+ programme Startegic partnerships project.

Project partners are of different size and scope, yet they share similar aims and target groups. Practitioners of the ICH elements as well as staff of participating organisations are direct project target groups. All organisations have long-term experience of working with them in each country and impelementing various, national and EU co-financed projects.

The main project objective will be achieved by different activities.
In order to exchange methods, approaches and best practices among participating organizations and countries, seven Short-term joint staff training events are envisaged to take place in all partner countries with diverse program to give participants a comprehensive picture of the situation in each country in the field of ICH.

During the course of the project, it is expected to develop several outputs:

1.The Summary of methodologies and approaches working with target groups of all partners

 1. Joint good practise examples booklet

The developed materials will be made printable and available online for public at the project partners’ web sites free of charge.
Ethnic Culture Centre Suiti Foundation as the Coordinating partner will oversee the overall management and implementation of project activities by all project partner organisations. It is also envisaged that each partner organisation will set up a local project management team. Issues pertaining to project implementation and achievement of expected project results are planned to be discussed with partners during five transnational project meetings.
Various dissemination activities are also envisaged, including local seminars in 6 partner countries and conference in Latvia where project results will be presented to a broader audience. In addition, it is also planned to make use of social media (Facebook, Instagram, Twitter) and partners’ web sites to inform all stakeholders about achievements in the project and to promote the developed materials.

The education of practitioners of ICH will be improved directly through such project activities as created educational materials, conference and seminars, but also indirectly – through capacity building of the partner organisations – adult educators. As a result of the training events staff of the partner organisations – adult educators – will gain fresh ideas, different perspectives and exchange methodology and approaches. Impact on partnering organisations is expected as well: opportunity to network at a transnational level, exchange of best practice supporting organisational learning. Due to the different project partners the project will also provide an opportunity to draw conclusions on the role that cultural heritage can play within sustainable rural and urban development. Cultural heritage and sustainable cultural tourism contributes to improved income and job opportunities. The project has a direct beneficial effect to safeguarding and promotion of European cultural heritage.

The network of UNESCO united organisations will give the unique opportunity to join different people from very different countries and cultures to promote significant part of European cultural heritage. The public authorities in the field of ICH, organisations (adult educators) and practitioners of ICH as well as many associated project partners working in the field of ICH – stakeholders at all levels- will be involved in one large network. This approach is innovative in the field of ICH.

Project duration is from 01.11.2020. – 31.10.2022. (it can be extended, due to Covid-19 situation in the Europe), total budget 250 472 euro.

UNESCO kultūrtelpu tīkls

Eiropa ir pasaulē atpazīstama ar bagātām kultūras vērtībām, tai skaitā nemateriālo kultūras mantojumu (NKM) – Eiropas iedzīvotāju zināšanām, praksēm un tradīcijām. NKM nozīmība tika juridiski atzīta, UNESCO Ģenerālasamblejas konferencē 2003.gadā pieņemot Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras mantojums ir vērtība, kas ceļ nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu reģionam, valstij un kādai pasaules daļai, taču, NKM saglabāšana dod ieguldījumu arī dažādiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem dažādos Eiropas reģionos – nomalēs esošiem, lauku apvidiem un arī pilsētvidēs.

Projekta partneri ir astoņas pieredzējušas organizācijas no septiņām Eiropas valstīm:

 • Latvija (Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” projekta vadošais partneris),
 • Igaunija (Biedrība “Kihnu kultūrtelpa” un biedrība “Setu tūrisms”),
 • Ziemeļmaķedonijas republika (Maķedonijas tradicionālās mūzikas starptautiskās padomes nacionālā komisija),
 • Gruzija (Gruzīnu mākslas un kultūras centrs),
 • Itālija (Sardīnijas sala) (Kaljāri universitāte),
 • Horvātija (Gačko publiskā kultūras iestāde Otočač),
 • Portugāle (Idanjas-a- Novas pašvaldība)

Visi partneri, kas pārstāv dažādas, UNESCO atzītas, kultūras vērtības, ir izveidojuši sadarbības tīklu ar daudzu saistīto partneru atbalstu, lai kopā, daloties dažādu valstu pieredzē, iegūtu jaunas metodes un pieeju darbam ar UNESCO iekļauto vērtību praktizētājiem. Lielākā daļa no partneriem ir sadarbojušies jau iepriekš, tai skaitā arī Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektā.

Projekta partneri ir dažādas organizācijas pēc lieluma un darbības veida, tomēr tās vieno kopīgi mērķi un mērķgrupas. NKM praktizētāji, kā arī partnerorganizāciju darbinieki ir tiešās projekta mērķgrupas. Visām organizācijām ir ilglaicīga pieredze darbā ar tām katrā valstī, īstenojot dažādus, nacionāla līmeņa un ES līdzfinansētus projektus.

Galvenais projekta mērķis tiks sasniegts ar dažādu aktivitāšu palīdzību. Lai dalītos ar metodēm, pieejām un labās prakses piemēriem starp partnerorganizācijām un valstīm, ir paredzēti septiņi īstermiņa kopīgi personāla apmācību pasākumi visās partneru valstīs ar daudzveidīgu apmācību programmu, lai dotu dalībniekiem vispārēju priekšstatu par situāciju katrā valstī nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Projektā laikā ir paredzēts izveidot vairākus rezultātus:

 1. Kopsavilkums par projekta partneru metodēm un pieejām darbam ar mērķgrupām
 2. Kopīgs labās prakses piemēru buklets

Materiāli tiks izveidoti ar izdrukas iespēju un elektroniski publiski pieejami projekta partneru mājas lapās bezmaksas.

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” kā vadošais partneris projektā ir atbildīga par visa projekta vadību un visu partneru īstenoto aktivitāšu uzraudzību. Ir arī paredzēts, ka katrs projekta partneris izveidos vietējo projekta vadības grupu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta ieviešanu un projekta rezultātu sasniegšanu, tiks risināti ar partneriem piecās starpvalstu projekta sanāksmēs.

Paredzētas arī dažādas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes, tai skaitā vietējie semināri 6 partnervalstīs un konference Latvijā, kurā projekta rezultāti tiks prezentēti plašākai publikai. Papildus tam, plānots izmantot sociālos medijus (Facebook, Instagram, Twitter) and partneru mājas lapās, lai informētu visas saistītās personas par projekta rezultātiem un popularizētu izstrādātos materiālus.

NKM praktizētāju zināšanas tiks uzlabotas tiešā veidā ar tādu projekta aktivitāšu, kā izveidoto izglītojošo materiālu, konferences un semināru palīdzību, kā arī netieši – uzlabojot partnerorganizāciju darbinieku – pieaugušo izglītotāju – zināšanas. Apmācību pasākumu rezultātā partnerorganizāciju darbinieki – pieaugušo izglītotāji – gūs jaunas idejas, citas perspektīves un apmainīsies metodēm un pieejām. Tiek sagaidīta ietekme arī uz pašām organizācijām: iespēja sadarboties starptautiskā līmenī un apmainīties ar labās prakses piemēriem pieaugušo izglītošanā. Dažādie projekta partneri dos arī iespēju veikt secinājumus, kāda loma ir kultūras mantojumam ilgtspējīgas pilsētvides un lauku apvidu attīstībā. Kultūras mantojums un ilgtspējīgs kultūrtūrisms nodrošina ienākumus un darba iespējas. Projektam ir tieša labvēlīga ietekme uz Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

UNESCO atzītu organizāciju tīkls dos unikālu iespēju apvienot dažādus cilvēkus no ļoti atšķirīgām valstīm un kultūrām, lai popularizētu svarīgu Eiropas kultūras mantojuma daļu.
Nemateriālā kultūras mantojuma jomas valsts institūcijas, organizācijas (pieaugušo izglītotāji) un NKM praktizētāji, kā arī daudzie projekta saistītie partneri – visu līmeņu ieinteresētās puses – tiks apvienotas plašā tīklā. Šāda pieeja ir inovatīva NKM jomā.

Projekta īstenošanas laiks ir 01.11.2020. – 31.10.2022. (var tikt pagarināts, ja tas būs nepieciešams dēļ Covid-19 situācijas Eiropā), kopējais budžets 250 472 euro.