Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

13. Es bij’ meita! 258–280

 1. Es mātei viena meita,
  Visu labu gribētāja:
  Piena, sviesta ēdējiņa,
  Pie puišim gulētāja.
 2. Māte manim pliķus cierta –
  Kam nemaucu zābaciņus;
  Baltas diega zeķes,
  Melli zābaciņi,
  Baltis manim slēžu kleklis,
  Par spranciski šūts.
 3. Priekšiņ mana, pakaļiņa,
  Pats es tevi appuškoju:
  Priekšej liku zīd’ ar zeltu,
  Pakaļej matpentiņu.
 4. Audzi, ziedi, linu lauks,
  Es negribu sudrabiņu:
  Kad apvilkšu baltu kreklu,
  Spīdēs tas kā sudrabīš.
 5. Ik rītus balts krekls,
  Brūns lina lindruks,
  Glužena gāliņa,
  Spožs vaiņadziņis.
 6. Smuki melli man matiņi,
  Sārkans zīda matpentīš;
  Tam ar vajag puišam būt,
  Kas var mani bildenāt;
  Kas var mani bildenāt,
  Nojemt manu vaiņadziņu.
 7. No vaiņaga vien dziedāju –
  Es vaiņaga valkātāja;
  No pūriņa vien locīju –
  Es pūriņa locītāja.
 8. Es ūzaugu pie māmiņas
  Kā ieviņa ziedēdama;
  Ik dieniņas tautas jāja
  Kā pie naudas kalējiņa.
 9. Luste man, liela luste,
  Es lustīga ūzauguse;
  Namej dūda, ārej bunga,
  Istabej pijolite.
 10. Ko, jauna būdama,
  Es nedarīju:
  Ielēcu gaigaļu
  Laiviņaj.
  Ko dara, ko dara
  Gaigaļu bērni?
  Cits sēd zeltej,
  Cits sudrabej,
  Cits sēd laivej
  Basam kājam.
 11. Jauna biju, iten jauna,
  Nemācēju gālu siet;
  Gan mācēju saimi rāt,
  Maizi slēgt kambarej.
 12. Es biju dižā
  Brammaņa meita:
  Velk svārku uz svārku,
  Jož platu jostu;
  Āz platas jostiņas
  Atslēgu bunts;
  Jo lec, jo šķind,
  Jo tika dancāt.
 13. Es ūzaugu daiļa meita
  No tās vecas māmuļites;
  Staigā puišu brākādama,
  Kā kaņupes lauzīdama.
 14. Kņopēj mani māmuļite
  Sudrabiņa kņopitēs,
  Lai es augu tieva, gara
  Bandenieka līgaviņa.
 15. Laba tēva meita biju,
  Labi sevi turējos:
  Neturēju mellu galdu,
  Ne mēslaiņu istabiņu.
 16. Liels bij mans rožu dārzs,
  Daudz tautiņas kārdināja;
  Vidiņej sēdēdama
  Pinu rožu vaiņadziņu.
 17. Es gulēju dienas vidu
  Savej rožu dārziņej:
  Kreņģelišu vietu taisu,
  Rožu klāju paladziņ’,
  Rūtenites, samtenites,
  Tās ieliku pagālej;
  Magonites platas lapas,
  Tās bij manis apsedziņis.
 18. Maza, maza bambālite,
  Melli svārki mugurej;
  Man bij govis, man bij vērši,
  Man nebija melli svārki.
 19. Pate māku sienu pļaut,
  Pate baltu āboliņu,
  Pate māku maizi cept,
  Pate putru izvārīt.
 20. Ne visām dziesmiņām
  Es zināju otru pusi;
  Ne visām tautiņām
  Patīk manis augumiņis.
 21. Izmākušas ciema meitas,
  Vainā mani nemākušu;
  Izmākušas dančus vest,
  Ne labej dārbiņej.
 22. Puiši, dvērkšķi, gauši auga,
  Gudru jēma padomiņu;
  Mēs, māsiņas, drīz augam,
  Drīz tautam malējiņas.
 23. Dzērējiņa, dzērējiņa,
  Es jau pate neliedzos;
  Kurš puisitis mani grib,
  Lai papriekšu brūzi dara.